ΘΕΜΑ: «Σχέσεις Δημοσίων Υπαλλήλων και Πολιτών: Οδηγός Ορθής Διοικητι-κής Συμπεριφοράς».

Σχετ.: α)Το με αριθμ. πρωτ.: 1338/25-4-2012 διαβιβαστικό του Τμήματος Τοπ. Α-υτ/σης & Ν.Π. Δωδεκανήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
β) το υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 8533/05-04-2012 έγγραφο της Δ/νσης Σχέ-σεων Κράτους - Πολίτη του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Σας αποστέλλουμε το παραπάνω (β) σχετικό έγγραφο και παρακαλούμε να λά-βουν γνώση το σύνολο των υπαλλήλων του ενιαίου Δήμου Ρόδου για τον Οδηγό Ορ-θής Διοικητικής Συμπεριφοράς που διέπει τις σχέσεις Δημοσίων Υπαλλήλων και Πο-λιτών που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (www.ydmed.gov.gr) στην διαδρομή Διοικητική Με-ταρρύθμιση/Δημόσια Διοίκηση/Σχέσεις Κράτους-Πολίτη.
Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημά-των, Αυτοτελών Τμημάτων και Γραφείων στην συνεχή παρακολούθηση της πιστής ε-φαρμογής των διαλαμβανομένων σε αυτόν (Οδηγό Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς) από την πλευρά των υπηρεσιακών μας στελεχών και σε περίπτωση παρέκκλισης παρα-καλούμε όπως ενημερώνετε εγγράφως το Τμήμα Ποιότητας, Αποτελεσματικότητας και Οργάνωσης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Οργάνωσης κοινοποιώντας το σχετικό έγγραφο στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3. Αντιδήμαρχο Διοικητικών   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΓΕΝΝΉΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΠΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ