Πέμπτη 14 Απριλίου 2011

Ενας πρώτος απολογισμός του έργου της δημοτικής αρχής

Ορισμένους από τους βασικούς άξονες δράσεων που αναπτύχθηκαν και τις αποφάσεις που ελήφθησαν στο πρώτο τρίμηνο λειτουργίας του ενιαίου δήμου Ρόδου παρουσίασε χθες, ο Γενικός Γραμματέας κ. Παύλος Τσίπρας. «Όλες οι πρώτες ενέργειες της πρώτης περιόδου της δημοτικής αρχής έχουν θέσει τις βάσεις για την ομαλή μετάβαση στην νέα εποχή, στην εποχή του Καλλικράτη. Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα ξεδιπλώνονται οι πολιτικές μας που θα έχουν ως στόχο τον «άνθρωπο» και την καθημερινότητα του», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του δήμου Ρόδου κ. Π. Τσίπρας.
Στο πρώτο τρίμηνο του έτους καταρτίσθηκε και ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του δήμου Ρόδου, που είναι ύψους 196.645.484. ευρώ. Καταρτίστηκε και ψηφίστηκε επίσης το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Ρόδου Οικονομικού Έτους 2011, ύψους 27.260.804,00.
"Ξεκίνησε ακόμη η κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ρόδου το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου 2011, όπως προβλέπεται από τις εγκυκλίους του ΥΠΕΣΑΗΔ.Για το έτος 2011, Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης αποτελεί ο οικονομικός προϋπολογισμός και το Τεχνικό Πρόγραμμα", εξήγησε ο κ. Π Τσίπρας.
Εγινε η Απογραφή των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Δήμου. Ακολούθησε η υποβολή απολογισμού και ισολογισμού των συνενούμενων Δήμων και Κοινοτήτων από το νέο Δήμο στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Επίσης έχει καταγραφεί το προσωπικό του Δήμου που αριθμεί 1919 άτομα. Αναλυτικότερα και σύμφωνα με την έκθεση που έχει συντάξει ο κ. Π. Τσίπρας ο δήμος Ρόδου, απασχολεί 967 άτομα ως μόνιμο προσωπικό, 298 αορίστου χρόνου, 28 ορισμένου χρόνου και έξι νομικούς. Στο δυναμικό του Δήμου έχουν ενταχθεί και 87 άτομα που θα απασχοληθούν με δίμηνες συμβάσεις. Απο την πρώην ΔΕΚΡ στο δυναμικό του δήμου Ρόδου εντάχθηκαν 169 εργαζόμενοι και μαζί τέσσερις συμβασιούχοι. Από την Πολεοδομία και τα ΚΕΠ Νομαρχίας, μεταφέρθηκαν στο δήμο Ρόδου 19 άτομα .Τα Νομικά Πρόσωπα απασχολούν 91 άτομα ως μόνιμο προσωπικό, 164 αορίστου χρόνου, 31 αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης, τέσσερα ορισμένου χρόνου και 13 μίσθωσης έργου. Στο "Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι" απασχολούνται 33 άτομα ορισμένου χρόνου και πέντε με σύμβαση έργου.
Συγκρότηση Οργάνων
Σε ό,τι αφορά την συγκρότηση των οργάνων ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι στο πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους ορίστηκαν οι 11 χωρικοί και θεματικοί Αντιδήμαρχοι Ρόδου. Συγκροτήθηκε στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή, που αποτελείται από 11 μέλη. Συνεδρίασε 11 φορές και έλαβε 74 αποφάσεις. Συγκροτήθηκε επίσης η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, που αποτελείται από 11 μέλη. Συνεδρίασε πέντε φορές και έλαβε 37 αποφάσεις. Ακολούθως συγκροτήθηκε η Εκτελεστική Επιτροπή που αποτελείται απο 12 μέλη, συνεδρίασε πέντε φορές και ελαβε ισάριθμες αποφάσεις. Συγκροτήθηκαν και όλα τα συμβούλια, των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων, που προβλέπει ο Καλλικράτης. Συγκροτήθηκε το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, που αποτελείται από 19 μέλη. Σε αυτό συμμετέχουν ο Δήμαρχος κ. Στ. Κουσουρνάς, δυο δημοτικοί σύμβουλοι και 16 εκπρόσωποι φορέων. Εγινε επίσης η σύσταση της ομάδας Διοίκησης Εργου για το πρόγραμμα "Διαύγεια" που αποτελείται απο έξι μέλη. Σε εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο 150 αποφάσεις του Δήμου Ρόδου. «Δεν έχει όμως γίνει η εκλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης παρά το γεγονός ότι συνεδρίασε δύο φορές για το θέμα αυτό το δημοτικό συμβούλιο Ρόδου», επεσήμανε ο κ. Παύλος Τσίπρας.
Συγκροτήθηκε ακολούθως, η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης που αποτελείται από 50 μέλη (37 φορείς, 12 κληρωθέντες δημότες και τον Δήμαρχο Ρόδου). Συστάθηκε ακολούθως η Διαρκής Συντονιστική Επιτροπή με τον τίτλο «Κομβικό Σημείο Επαφής» (ΚΟΣΕ) που αποτελείται από εννέα (9) τακτικά μέλη και τρία ( 3 )αναπληρωματικά, εξειδικευμένους υπαλλήλους του Δήμου Ρόδου, σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών.
Συγκροτήθηκε το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών που αποτελείται από 11 μέλη. Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής που αποτελείται από 25 μέλη.
ΤΑ ΝΠΔΔ
Συγχωνεύτηκαν 70 ΝΠ και δημιουργήθηκαν ή διατηρήθηκαν 8 Νομικά Πρόσωπα στον Δήμο Ρόδου.
Προτάθηκε η Διατήρηση Υφιστάμενου Ν.Π.Δ.Δ. προς το ΥΠΕΣΑΗΔ. (ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ)
Συστήθηκαν δύο Σχολικές Επιτροπές : α) Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου και β) Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου.
Συγχωνεύθηκαν 19 ΝΠΔΔ με αρμοδιότητες Πολιτισμού και Αθλητισμού σε ένα με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΥ- Δ.Ο.Π.Α.Ρ»
Καταργήθηκαν 15 Ν.Π.Δ.Δ. όπως π.χ. ΚΑΠΗ , ΔΟΠΕ , ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ και εντάχθηκαν οι υπηρεσίες τους στο Δήμο Ρόδου (Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου) και στην (Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας)
Ο ΔΟΠ ήταν ίδρυμα και παραμένει ως έχει. Ο δήμος Ρόδου μετέχει στο Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου, στο ΚΕΚ Γ Γεννηματάς και στο κέντρο ΔΙΟΔΟΣ
Κοινωφελείς
Επιχειρήσεις
Εγινε συγχώνευση επτά κοινωφελών επιχειρήσεων και της ΡΟΔΑ.
Συγχωνεύθηκαν οι ΔΕΥΑ: Ρόδου , Ιαλυσού , Καλλιθέας , Πεταλούδων, Αφάντου, Αρχαγγέλου και συστάθηκε η «ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου»
Ανώνυμες
Εταιρίες ΟΤΑ
1) Συγχωνεύθηκαν Δημοτικές Μονομετοχικές Εταιρείες σε μία ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΟΔΟΥ Α.Ε. (Δ.Ε.Ρ. Α.Ε.)
Επιχειρήσεις Καθαριότητας & αποκομιδής απορριμμάτων
Η Δημοτική Επιχείρηση Καθαριότητας Ρόδου λύθηκε στις 28/2/2011 και από την 1η Μαρτίου 2011 όλες η δραστηριότητες της επιχείρησης περιήλθαν στην Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου.
Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Φροντίδας σύμφωνα με το ν. 3852/2010 θα λειτουργεί αυτόνομα μέχρι το 2013 .
Συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας και ήδη συντάχθηκε, σχέδιο Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας το οποίο αναρτήθηκε, για διαβούλευση στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου. Ψηφίστηκε η Χάρτα των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων.
Ακόμα ψηφίστηκαν:
Κανονισμός Λειτουργίας Εκτελεστικής Επιτροπής
Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης
Κανονισμός Λειτουργίας Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών
Νέες Αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010
Ορίστηκαν υπεύθυνοι υπάλληλοι και θεματικοί Αντιδήμαρχοι, Εντεταλμένοι σύμβουλοι για να υλοποιήσουν τις διαδικασίες της ομαλής μετάβασης των νέων αρμοδιοτήτων από την πρώην Νομαρχία Δωδεκανήσου στον Δήμο Ρόδου.
Παράλληλα αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Οδηγός άσκησης αρμοδιοτήτων του Καλλικράτη για την καλύτερη ενημέρωση των δημοτών.
Πρόσληψη Ειδικού
Προσωπικού
Προσελήφθη Γενικός Γραμματέας στον Δήμο Ρόδου, επιστημονικός συνεργάτης και ειδικός σύμβουλος Δημάρχου.
Γραφείο Προγραμματισμού
Κατατέθηκαν οκτώ προτάσεις.