Σάββατο 9 Απριλίου 2011

Ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός του 2011 του Δήμου Καρπενησίου

Καρπενήσι, 5 Απριλίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός του 2011 του Δήμου Καρπενησίου
Νοικοκύρεμα-Βάσεις για το μέλλον
Την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2011, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Καρπενησίου για το 2011. Τον προϋπολογισμό εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Σταμάτης.
Το 2011 αποτελεί έτος ανάληψης των καθηκόντων της νέας Δημοτικής Αρχής. Πρωταρχικός της στόχος είναι η υλοποίηση του προγράμματος της, το οποίο και ενέκρινε έμπρακτα το σύνολο των Δημοτών.
Οι δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες που έχουν ανακύψει, επηρέασαν σε σημαντικό βαθμό και τα οικονομικά μεγέθη όλων των Δήμων. Τα έσοδα των Ο.Τ.Α. κυρίως σε επίπεδο επιχορηγήσεων από την Κεντρική Διοίκηση, έχουν υποστεί σημαντικές μειώσεις.
Παράλληλα, οι αλλαγές στην δομή και συγκρότηση των νέων Δήμων, όπως αυτοί προέκυψαν μετά την εφαρμογή του «Καλλικράτη», δημιούργησαν νέες και πολυσύνθετες ανάγκες διασύνδεσης υπηρεσιών και φορέων οι οποίες, προκειμένου να ικανοποιηθούν, απαιτούν πόρους, τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού.
Τέλος, οι νέες δομές και υποδομές οι οποίες δημιουργούνται θα πρέπει να λειτουργούν μέσα από εξασφαλισμένους πόρους.
Σε αυτό το δύσκολο και απαιτητικό περιβάλλον, η νέα Δημοτική Αρχή, κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2011, κλήθηκε να βρει εκείνες τις λύσεις οι οποίες θα συνδυάζουν το μέγιστο δυνατό όφελος με το μικρότερο δυνατό κόστος.
Σε συνεργασία με όλες τις Διευθύνσεις του Δήμου συντάχθηκε ένας εξορθολογισμένος προϋπολογισμός ύψους 22.258.777€, στον οποίο για πρώτη φορά επιχειρήθηκε τεκμηριωμένη και ρεαλιστική προσέγγιση των οικονομικών μεγεθών του νέου Καλλικρατικού Δήμου.



Η Δημοτική Αρχή, με την πολύτιμη συμβολή των υπαλλήλων της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, επιχείρησε να «νοικοκυρέψει» τα οικονομικά και των έξι Δήμων που συνενώθηκαν.
Προετοιμαστήκαμε για το χειρότερο, ωστόσο, ελπίζουμε για το καλύτερο. Προβλέψαμε ένα αρκετά μεγάλο αποθεματικό, μιας και δε γνωρίζουμε τί μπορεί να φέρει το αύριο, δεδομένης της οικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα. Με αυτό, θα είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη προκύψει στο Δήμο από πιθανές αποφάσεις της κεντρικής διοίκησης, όπως για παράδειγμα τα προνοιακά επιδόματα και η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας όλων των υπηρεσιών του δήμου. Αν, παρόλα αυτά, όλα προχωρήσουν όπως έχουμε σχεδιάσει, τα χρήματα αυτά θα αξιοποιηθούν σε έργα υπέρ του πολίτη.
Για πρώτη φορά, ο προϋπολογισμός ενός Δήμου στην Ευρυτανία καταρτίζεται εκ του μηδενός. Αφήσαμε πίσω μας τους εικονικούς προϋπολογισμούς του παρελθόντος, εξασφαλίζοντας ποσοστό υλοποίησης άνω του 95%. Σεβαστήκαμε τα χρήματα του κάθε δημότη, έτσι ώστε να μη χρειαστεί να λάβουμε νέα εισπρακτικά μέτρα τον επόμενο χρόνο.
Όχι με κοροϊδίες αλλά βασισμένος σε αληθή στοιχεία , ο προϋπολογισμός του 2011 είναι προσαρμοσμένος στις ανάγκες τις εποχής. Διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου καθώς επίσης τη λειτουργία και την επαρκή χρηματοδότηση των φορέων.
Αυτή τη χρονιά νοικοκυρεύουμε τα οικονομικά μας και θέτουμε τις βάσεις για το Δήμο Καρπενησίου του μέλλοντος. Τα επόμενα δύο χρόνια συνεχίζουμε με έργα υποδομής, έργα ανάπτυξης, έργα κοινωνικής πολιτικής. Το 2012 θα μας βρει έτοιμους και ικανούς να υλοποιήσουμε ένα ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό του αναπτυξιακού μας προγράμματος. Επενδύουμε στο μέλλον διαμορφώνοντας στο παρόν τις κατάλληλες συνθήκες.









ΕΣΟΔΑ
Η εκτίμηση της απόδοσης των εσόδων για το 2011 έχει στηριχθεί στις αντίστοιχες πραγματικές αποδόσεις των βεβαιώσεων του 2010 καθώς και στις αντίστοιχες πραγματικές εισπράξεις από επιχορηγήσεις.
Το σύνολο των εγγεγραμμένων προϋπολογισθέντων εσόδων για το 2011 με τις μεταφερόμενες βάσει του Καλλικράτη αρμοδιότητες ανέρχεται στο ποσό των 22.258.777€.
Τα προϋπολογισθέντα τακτικά έσοδα ανέρχονται σε 9.023.808€, περιλαμβάνοντας τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες, τα οποία όμως είναι αντικριζόμενα και στα έξοδα.
Τα προϋπολογισθέντα έκτακτα έσοδα ανέρχονται σε 6.456.107€ και είναι μειωμένα κατά 10.082.517€ σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2010. Τα έσοδα από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) προϋπολογίζονται στο ύψος του 1.250.000€ και είναι μειωμένα κατά 1.019.638€ σε σχέση με τα βεβαιωθέντα του 2010. Το ύψος της ΣΑΤΑ έχει προϋπολογιστεί με βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών.
Οι προϋπολογισμένες ανείσπρακτες βεβαιωμένες οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών ανέρχονται στο ποσό των 430.704€. Λόγω της οικονομικής κρίσης οι εισπράξεις από αυτές τις ανείσπρακτες οφειλές δύσκολα θα αυξηθούν και για αυτό το λόγο έχουν προβλεφθεί επισφάλειες σε σχετικό κωδικό των εξόδων. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Δήμος σε συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες σκοπεύει να διερευνήσει και να αξιοποιήσει κάθε δυνατό μέσο για την είσπραξη έστω και ενός μικρού αλλά πολύτιμου τμήματος αυτών των εσόδων.
Οι προϋπολογισθέντες βεβαιώσεις – εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και Τρίτων είναι λογιστικό έσοδο αντικριζόμενο ισόποσα στο σκέλος των εξόδων και ανέρχονται στο ποσό των 1.371.000€.

ΕΞΟΔΑ
Οι δαπάνες που προβλέπονται για το 2011 έχουν προϋπολογιστεί στο ύψος που διασφαλίζουν την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών. Κατά την υλοποίηση του προϋπολογισμού και μέσα από έναν εξορθολογισμό του συστήματος προμηθειών, θα επιδιωχθεί περαιτέρω περιστολή αυτών των δαπανών. Οι κάθε είδους αποδοχές όλου του προσωπικού του Δήμου έχουν προϋπολογιστεί όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα, με την αντίστοιχη ωρίμανση.
Έναντι των 31.970.226€ προϋπολογισθέντων του 2010, όπου οι μεταφερόμενες αρμοδιότητες δεν υπήρχαν, τα προϋπολογισθέντα έξοδα για το 2011 ανέρχονται σε 22.258.777€, στα οποία περιλαμβάνονται οι μεταφερόμενες αρμοδιότητες.
Η κατηγορία 6 Έξοδα χρήσης, έχει προϋπολογιστεί αυξημένα κατά 2.368.435€ σε σχέση με τον απολογισμό 2010, καθώς πέραν του 1.500.000 που είναι τα προνοιακά επιδόματα, περιλαμβάνει δαπάνες που αφορούν την αναμενόμενη αύξηση της τιμής του πετρελαίου και το κόστος λειτουργίας των μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων(μισθοδοσία ΤΥΔΚ, κτλ.).
Η κατηγορία 7 Επενδύσεις έχει προϋπολογιστεί κατά 9.387.048€ λιγότερο από τον προϋπολογισμό του 2010, στο ύψος των 8.994.022€. Σε σχέση με τον απολογισμό του 2010 οι Επενδύσεις είναι προϋπολογισμένα πιο πάνω κατά 2.179.716€. Στόχος της δημοτικής αρχής ήταν η σύνταξη ενός τεχνικού-επενδυτικού προγράμματος που θα είναι πραγματικά υλοποιήσιμο στα πλαίσια του ανθρώπινου δυναμικού που διατίθεται από τις υπηρεσίες και της οικονομικής περιόδου που διανύουμε.
Το υπόλοιπο της κατηγορίας 85, που περιλαμβάνει τις προβλέψεις για μη είσπραξη βεβαιωθέντων εσόδων κατά τα προηγούμενα έτη, ανέρχεται σε 90.000€. Θα διαμορφωθεί κατάλληλα όταν πραγματοποιηθεί ο ισολογισμός του Δήμου και οι ορκωτοί λογιστές προσδιορίσουν το ακριβές ύψος.Τέλος, έχει προβλεφθεί Αποθεματικό για έκτακτες ανάγκες ύψους 426.596€, το οποίο δεν ξεπερνά το 5% των τακτικών εσόδων.
Στόχος της Δημοτικής Αρχής στην υλοποίηση του προϋπολογισμού είναι η εφαρμογή οικονομικής πολιτικής εξορθολογισμού για περαιτέρω μείωση των λειτουργικών εξόδων και προμηθειών, προκειμένου να εξοφληθούν οι παλαιές οφειλές για προμήθειες και έργα, χωρίς να επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία του Δήμου.
Η επίτευξη οικονομιών κλίμακας με στόχο να έχουν μικρότερο κόστος και μεγαλύτερο όφελος, αποτελεί στόχο για τη νέα δημοτική αρχή. Ο παρόν προϋπολογισμός θα δώσει τη δυνατότητα να ξεκινήσει άμεσα η σύνταξη ενός πραγματικά υλοποιήσιμου επιχειρησιακού σχεδίου που θα εφαρμοστεί στη τρέχουσα δημοτική περίοδο και θα ολοκληρωθεί μέσα στα επόμενα 3½ χρόνια κατά την διάρκεια της θητείας της νέας δημοτικής αρχής.