Τρίτη 5 Μαρτίου 2024

AGRAFA NEWS-1η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας.Αντιπεριφερειάρχης Καινοτομίας Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνος Βαρδακώστας.

Την 4η Μαρτίου 2024 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κεντρικού Κτιρίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη καινοτομίας, νέων τεχνολογιών και ψηφιακής διακυβέρνησης κ. Κωνσταντίνου Βαρδακώστα και έπειτα από την αριθμ. οικ. 41267/23-02-2024 πρόσκληση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Χ. Σπανού, πραγματοποιήθηκε η 1η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας όπως συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 156330/20-07-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ: 716/Υ.Ο.Δ.Δ/25-07-2023), Τα μέλη του ΠΣΕΚ έπειτα από ψηφοφορία έλαβαν απόφαση συγκρότησης του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε σώμα με την εξής διάρθρωση: 1. Πρόεδρος ο κ. Σταθόπουλος Βασίλειος 2. Αντιπρόεδρος ο κ. Κακαρούντας Αθανάσιος 3. Γραμματέας ο κ. Βούρδας Νικόλαος με αναπληρωτή του τον κ. Βεστάρχη Ιωάννη Το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ), είναι όργανο υποστήριξης αναπτυξιακών δράσεων και υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ). Η υποστήριξη παρέχεται με εισηγήσεις, μελέτες πεδίου, καταγραφές και αξιολογήσεις των υφιστάμενων υποδομών ή του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού και συγκριτικές εκτιμήσεις σε ό,τι αφορά στη δημιουργία περιφερειακών συσπειρώσεων ερευνητικών οργανισμών, τεχνολογικών φορέων, επιχειρήσεων, λοιπών φορέων και περιφερειακών αρχών, για την προώθηση της καινοτομίας, την ενθάρρυνση της ανάπτυξης σχημάτων σύμπραξης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και τη διαμόρφωση συνθηκών και προοπτικών επιτυχούς συμμετοχής οργανισμών των περιφερειών σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα. Ο Αντιπεριφερειάρχης Καινοτομίας, Νέων Τεχνολογιών και ψηφιακής διακυβέρνησης Κωσταντίνος Βαρδακώστας τόνισε: « Ευχόμαστε καλή και παραγωγική θητεία σε όλα τα μέλη του ΠΣΕΚ οι οποίοι θα αποτελέσουν τους πολύτιμους μας συνεργάτες και το ΠΣΕΚ σημαντικό εργαλείο ώστε η έρευνα να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για την Περιφέρεια μας!».