Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022

AGRAFA NEWS-Η ΔΕΠΑ Υποδομών παρουσιάζει στη ΡΑΕ την Picarro, την πιο προηγμένη τεχνολογία ελέγχου δικτύων φυσικού αερίου.

Η ΔΕΠΑ Υποδομών παρουσιάζει στη ΡΑΕ την Picarro, την πιο προηγμένη τεχνολογία ελέγχου δικτύων φυσικού αερίου.


 

Αθήνα, 7 Νοέμβριου 2022 – Συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων της ΔΕΠΑ Υποδομών - η οποία πρόσφατα εντάχθηκε στον Όμιλο της Italgas, - και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) διεξήχθη σήμερα, με σκοπό την παρουσίαση τεχνολογιών που η εταιρεία έχει υιοθετήσει για τη διαχείριση των δικτύων διανομής φυσικού αερίου, εστιάζοντας σε αναδυόμενες καινοτομίες αναφορικά με την εποπτεία των δικτύων και την προληπτική έρευνα διαρροών.

Ειδικότερα, εκπρόσωποι της Italgas παρουσίασαν την τεχνολογία του Picarro Surveyor, την πιο προηγμένη τεχνολογία που διατίθεται επί του παρόντος για τον έλεγχο του δικτύου φυσικού αερίου. Το σύστημα αποτελείται από μια εξελιγμένη τεχνολογία ανίχνευσης που, σε σύγκριση με τις παραδοσιακές λύσεις, παρέχει  σημαντικά πλεονεκτήματα όσον αφορά την ταχύτητα εκτέλεσης των ελέγχων καθώς και το εύρος των περιοχών που εποπτεύονται.

Ο Όμιλος Italgas έχει υιοθετήσει την τεχνολογία Picarro από το 2018 για την εποπτεία περίπου 75.000 χιλιομέτρων δικτύων φυσικού αερίου που διαχειρίζονται στην Ιταλία, επιτυγχάνοντας αξιοσημείωτα αποτελέσματα στον έλεγχο αλλά και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η ΔΕΠΑ Υποδομών στοχεύει στην εισαγωγή του ίδιου συστήματος ελέγχου των 7.500 χιλιομέτρων δικτύων που διαχειρίζονται σήμερα οι θυγατρικές της εταιρείες (ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΔΕΔΑ και ΕΔΑ ΘΕΣΣ).

Η τεχνολογία του Picarro αποτελεί μέρος της ευρύτερης δράσης για τη μεταφορά τεχνογνωσίας που ο Όμιλος Italgas έχει ήδη ξεκινήσει μετά την εξαγορά της ΔΕΠΑ Υποδομών. Τις τελευταίες εβδομάδες, οχήματα εξοπλισμένα με τεχνολογία Picarro και εξειδικευμένοι τεχνικοί ήταν παρόντες στην Αθήνα για να εκπαιδεύσουν τους Έλληνες συναδέλφους τους σε έναν αρχικό έλεγχο του δικτύου της πόλης.


Η τεχνολογική καινοτομία, επιβεβαίωσε η κα Barbara Morgante, CEO της ΔΕΠΑ Υποδομών, είναι ένας από τους πυλώνες στους οποίους βασίζεται το αναπτυξιακό σχέδιο που σκοπεύουμε να εφαρμόσουμε στην Ελλάδα. Στόχος μας είναι να παρέχουμε στη χώρα υποδομές διανομής προηγμένης τεχνολογίας, υποστηρίζοντας την επίτευξη των στόχων κατάργησης της χρήσης άνθρακα και λιγνίτη που έχει θέσει η ελληνική κυβέρνηση, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς στόχους. Επέκταση του υφιστάμενου δικτύου, πρόσβαση σε περιοχές που δεν εξυπηρετούνται ακόμη με έξυπνα και ευέλικτα δίκτυα, ενισχύοντας την ανάπτυξη ανανεώσιμων αερίων. Αυτοί είναι οι κύριοι στόχοι που σκοπεύουμε να επιτύχουμε στην Ελλάδα, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία και ενισχύοντας την περαιτέρω ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας.

Depa Infrastructure presents Picarro, the most advanced technology for gas networks monitoring, to the Greek Regulatory Authority for Energy (RAE)

 

Athens, 7th November 2022 – This morning, representatives of Depa Infrastructure – which recently became part of Italgas Group - met the Greek Regulatory Authority for Energy (RAE) to present the solutions adopted for the management of the gas distribution networks, with a focus on the cutting-edge technologies used for the grids monitoring and the preventive leakages detection.

 

In particular, Italgas representatives presented Picarro Surveyor, currently the most advanced technology available for gas network monitoring. The system consists of a sophisticated sensing technology that, compared to traditional solutions, offers significant advantages in terms of speed of execution and the size of the areas monitored.

 

Italgas Group has adopted the Picarro technology since 2018 to monitor the around 75,000 km of networks managed in Italy, obtaining remarkable results in terms of control and reduction of fugitive emissions. Depa Infrastructure aims to introduce the same system to monitor the 7,500 km of networks currently managed by its subsidiaries (Eda Attikis, Deda and Eda Thess).

 

The introduction of Picarro is part of the broader knowledge transfer activity that the Italgas Group started after the acquisition of Depa Infrastructure. Over the past few weeks, vehicles equipped with Picarro technology and specialized technicians were present in Athens to train their Greek colleagues and for an initial screening of the city network.

 

Technological innovation – affirmed Barbara Morgante, CEO of Depa Infrastructure - is one of the pillars on which the development plan we intend to implement in Greece is based. We aim to provide the Country with a cutting-edge distribution infrastructure, supporting the achievement of the phase-out objectives from coal and lignite set by the Greek government, in line with European targets. Extending the existing network, reaching those areas not yet served by natural gas with smart and flexible grids, boosting the development of renewable gases: these are the main goals that we intend to achieve in Greece, generating growth and fostering the further development of the local economy”. 

Όμιλος Italgas και τεχνολογία Picarro Surveyor για την εποπτεία των δικτύων φυσικού αερίου

 

Το σύστημα Picarro Surveyor αποτελεί την πιο προηγμένη τεχνολογία που διατίθεται σήμερα για την εποπτεία των δικτύων διανομής φυσικού αερίου. Έχει εισαχθεί στις δραστηριότητες της Italgas από το 2018 και χάρη στην καινοτομία του έχει συμβάλλει στον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κοντά στο 0,1%.

 

Το σύστημα Picarro χρησιμοποιεί μια εξελιγμένη τεχνολογία ανίχνευσης που ονομάζεται CRDS (Cavity Ring-Down Spectroscopy), η οποία, σε σύγκριση με τις παραδοσιακές τεχνολογίες, προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα όσον αφορά την ταχύτητα εκτέλεσης των ελέγχων, καθώς και το εύρος των περιοχών που εποπτεύονται.

 

Το σύστημα τοποθετείται σε ειδικά οχήματα τα οποία είναι εξοπλισμένα με συσκευές προσδιορισμού της ταχύτητας και της κατεύθυνσης του ανέμου, ενώ είναι επίσης διαθέσιμο σε μορφή «σακιδίου πλάτης» για την πεζή ανίχνευση ενδεχόμενων διαρροών σε περιοχές όπου απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων. Προσφάτως, εγκαταστάθηκε επίσης σε σκάφη της Italgas που δραστηριοποιούνται  στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας.

 

Τα βασικά πλεονεκτήματα και οφέλη από τη χρήση της τεχνολογίας Picarro είναι:

·         εξασφάλιση τριπλάσιας ευαισθησίας στην ανίχνευση της παρουσίας αερίου στον αέρα (ppb-μέρη ανά δισεκατομμύριο αντί ppm-μέρη ανά εκατομμύριο) σε σχέση με τις παραδοσιακές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται από άλλους διαχειριστές. 
·         δεν είναι απαραίτητο να ακολουθείται η ακριβής όδευση του υπόγειου αγωγού, επιλύοντας έτσι το πρόβλημα ύπαρξης πιθανών εμποδίων κατά τη διαδρομή.
·         ανιχνεύεται τόσο η παρουσία μεθανίου όσο και αιθανίου, παρέχοντας ένα πιο ακριβές αποτέλεσμα σχετικά με την ποσότητα των μορίων αερίου στον αέρα και 
προδιορίζοντας γρήγορα και με ακρίβεια τη θέση της πιθανής διαρροής.

 

Η υιοθέτηση της τεχνολογίας Picarro αποτελεί μέρος της ευρύτερης διαδικασίας ψηφιοποίησης που υλοποιεί η Italgas εδώ και χρόνια, με στόχο την παροχή αποτελεσματικών, βιώσιμων και ασφαλών υπηρεσιών προς τις κοινότητες και τις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται. Από την αρχή της εφαρμογής της, η τεχνολογία Picarro συνέβαλε στην επίτευξη αξιοσημείωτων αποτελεσμάτων, επιτρέποντας στην εταιρεία να εποπτεύει κατά 150% περισσότερα χιλιόμετρα δικτύου σε σχέση με το κατώτερο όριο που ορίζει η Ιταλική ρυθμιστική αρχή (περίπου 38.000 χιλιόμετρα δικτύου έναντι 15.000 απαιτούμενων).
 
Χάρη στη δέσμευσή της για διαχείριση και μείωση εκπομπών αερίου, η Italgas έλαβε τη διάκριση «Gold Standard» για δεύτερη συνεχή χρονιά, στην έκθεση του Διεθνούς Παρατηρητηρίου Εκπομπών Μεθανίου (IMEO) που δημοσιεύτηκε από το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.