Τρίτη 5 Απριλίου 2022

AGRAFA NEWS-Από το γραφείο του Βουλευτή Ευρυτανίας εκδόθηκε το ακόλουθο Δελτίο Τύπου:Πιστοποιητικά υποψήφιων οδηγών και οδηγών που εκδίδονται από τα ιατρικά ιδρύματα. Η εγκύκλιος επισυνάπτεται.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ


                                          Βουλευτής Ν. Ευρυτανίας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Από το γραφείο του Βουλευτή Ευρυτανίας εκδόθηκε το ακόλουθο Δελτίο Τύπου:

 

Έπειτα από την αναφορά που κατέθεσε ο κος. Κοντογεώργος στις 15 Μαρτίου 2022, με Αριθμό Πρωτοκόλλου: 1813, το Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία γίνονται αποδεκτά τα ιατρικά πιστοποιητικά υποψήφιων οδηγών και οδηγών που εκδίδονται από τα ιατρικά ιδρύματα.

Η εγκύκλιος επισυνάπτεται.

 

Αθήνα 5 Απριλίου 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 5 Απριλίου 2022
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. Πρωτ. Βαθμ. προτ.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δ30/Α3/101726 Εξ. επείγον
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Δ30)
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ
--------------------------------------

Θέμα : Αποδοχή ιατρικών πιστοποιητικών υποψηφίων οδηγών και οδηγών, εκδοθέντων από
κρατικά ιδρύματα
Σχετ. : α. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4850/2021 (Α ́ 208) «Οδηγώντας με ασφάλεια...»
β. Το Κεφάλαιο Α του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α’ 101) «Προσαρμογή της
ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ...»ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6246baa3227962d630b31267 στις 05/04/22 11:39
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6246baa3227962d630b31267 στις 05/04/22 11:39
Από θέσεως σε ισχύ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4850/2021 (Α ́ 208/05-11-2021), άρθηκε
η δυνατότητα διενέργειας των ιατρικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και οδηγών και από
ιατρούς κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων ή κρατικών κέντρων υγείας. Αυτό επέφερε ως
συνέπεια, κάτοικοι περιοχών της χώρας, στις οποίες δεν υφίστανται διαθέσιμοι ιδιώτες ιατροί
των απαιτούμενων ειδικοτήτων, να αναγκάζονται να μετακινούνται σε όμορες περιοχές
προκειμένου να εξεταστούν. Το πρόβλημα είναι εντονότερο στις νησιωτικές περιοχές, όπου οι
μετακινήσεις των πολιτών είναι ιδιαίτερα δυσχερείς.
Στο πλαίσιο των αναγκαίων διορθωτικών παρεμβάσεων, το Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών επεξεργάζεται σε συνεργασία με το καθ' ύλη αρμόδιο υπουργείο Υγείας διάταξη
νόμου, προς εξάλειψη του προβλήματος.
Μέχρι τη θέση σε ισχύ της διάταξης αυτής, από εκδόσεως της παρούσας, εφαρμόζονται τα
ακόλουθα:
Σε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, στην οποία προκύπτει, από απόφαση του οικείου
Περιφερειάρχη, ότι δεν υφίστανται διαθέσιμοι ιδιώτες ιατροί των ειδικοτήτων του
Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 51/2012, γίνονται αποδεκτά από την Υπηρεσία Μεταφορών και
Επικοινωνιών/ΚΕΠ και πιστοποιητικά υγείας (των ιδίων ιατρικών ειδικοτήτων) σύμφωνα με τα
υποδείγματα του Κεφαλαίου Α του προαναφερθέντος Παραρτήματος, υποψηφίων οδηγών και
οδηγών, εκδοθέντα από:
￿ Κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα ή κρατικά κέντρα υγείας στο πλαίσιο της ολοήμερης
λειτουργίας τους (απογευματινά ραντεβού).
￿ Κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα στο πλαίσιο της λειτουργίας των τακτικών εξωτερικών
ιατρείων.
Παρακαλούνται οι αποδέκτες της παρούσας για την αρωγή τους με κάθε πρόσφορο
τρόπο προς την εφαρμογή των ανωτέρω και την ενημέρωση των ενδιαφερομένων με
τους οποίους έρχονται σε σχετική επικοινωνία.
Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών
Μιχαήλ Παπαδόπουλος
Πίνακας αποδεκτών  Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6246baa3227962d630b31267 στις 05/04/22 11:39  Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6246baa3227962d630b31267 στις 05/04/22 11:39
2
Αποδέκτες για ενέργεια
Περιφέρειες της χώρας
Γραφεία Περιφερειαρχών
Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών
Διευθύνσεις και Τμήματα Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών
Διεύθυνση Απλούστευσης Διαδικασιών
Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιών Μιας Στάσης
dolkep@mindigital.gr, k.kaparos@mindigital.gr
(με παράκληση για την ενημέρωση των ΚΕΠ της χώρας)
Αποδέκτες για κοινοποίηση
Υπουργείο Υγείας
Γραφείο Υπουργού
alternate.minister@moh.gov.gr
Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας
Διεύθυνση Ιατρών, Λοιπών Επιστημόνων και Επαγγελμάτων Υγείας
dey@moh.gov.gr
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού
Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού (Τομέας Μεταφορών)
Γενική Γραμματεία Μεταφορών
Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας  Γραφείο Τύπου
Εθνική Αρχή Διαφάνειας
grammateia@aead.gr
Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (Π.Ι.Σ.)
pisinfo@pis.gr
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης (Π.Ο.Ε.Ο.)
omospondia2012@gmail.com
Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών Ελλάδος (Ο.Ε.Υ.Ο.Ε.)
o.e.y.o.e.omospondiaellados@gmail.com
Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής (Π.Σ.Ε.Ο.)
info@driving.org.gr