Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2022

AGRAFA NEWS-Διαγωνισμός βραβείων για Υπαλλήλους Δημοσίου και ΟΤΑ – Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν.Με Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας, Κυριάκου Πιερρακάκη, καθορίστηκε η διαδικασία και οι όροι του ετήσιου Διαγωνισμού για την απονομή των βραβείων ψηφιακής διακυβέρνησης.

Δικαίωμα μεμονωμένης συμμετοχής στα βραβεία έχουν όλοι οι Δημόσιοι Υπάλληλοι ή οι λειτουργοί με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, οι οποίοι εργάζονται σε οποιοδήποτε Φορέα του Δημοσίου, των ΟΤΑ Α’ ή Β’ βαθμού, καθώς και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου Τομέα.

Δικαίωμα ομαδικής συμμετοχής στα βραβεία έχουν (α) οργανικές μονάδες επιπέδου Τμήματος και άνω, (β) συμπράξεις υπηρεσιακών μονάδων επιπέδου Τμήματος και άνω για περιπτώσεις διυπηρεσιακών συνεργασιών ή (γ) συμπράξεις μεμονωμένων Υπαλλήλων διαφορετικών Φορέων/Υπηρεσιών/οργανικών μονάδων, οι οποίοι υποβάλλουν κοινή πρόταση.

 

Ο Διαγωνισμός ψηφιακής διακυβέρνησης διενεργείται σε ετήσια βάση, προκειμένου να απονεμηθούν τα ομώνυμα βραβεία σε Φορείς του Δημόσιου Τομέα ή Δημοσίους Υπαλλήλους και λειτουργούς, οι οποίοι έχουν σχεδιάσει ή εφαρμόσει, συλλογικά ή μεμονωμένα, την ανάπτυξη καινοτόμων και πρωτοπόρων εφαρμογών που βασίζονται στις κατευθύνσεις της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού και έχουν ως στόχο (α) τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης και τη βελτίωση του διοικητικού περιβάλλοντος προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα και (β) να υπάρξει ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και διάχυση στο ευρύτερο κοινό και στους Δημοσίους Υπαλλήλους και λειτουργούς σχετικά με την πολιτική για τον ψηφιακό μετασχηματισμό μέσα από την παρουσίαση σημαντικών ζητημάτων που άπτονται της ψηφιακής στρατηγικής της Χώρας.

 

Η ανάδειξη των βραβευμένων προτάσεων του Διαγωνισμού, θα διεξαχθεί το πρώτο τρίμηνο του 2022 και θα αφορά σε ιδέες και προτάσεις ετών 2020 και 2021.

 

Η Υπουργική Απόφαση προσδιορίζει τα σχετικά δεδομένα, όπως

- την αρμόδια Υπηρεσία διοργάνωσης του Διαγωνισμού,

- τις κατηγορίες των βραβείων,

- τις προϋποθέσεις συμμετοχής,

- την υποβολή προτάσεων,

- τη διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων,

- την Επιτροπή αξιολόγησης, κλπ.

Μπορείτε να την δείτε στο Φ.Ε.Κ. Β’ 14/«7.1.2022», που δημοσιεύθηκε την 11η Ιανουαρίου.             https://www.airetos.gr