Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021

AGRAFA NEWS ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΑΓΡΑΦΩΝ...


:


« .ΘΕΜΑ Ακύρωση της αριθμ 12 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
26.10.2021 ΑΓΡΑΦΩΝ της ης και το σύνολο των αποφάσεων που περιλαμβάνονται σε αυτή».
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
: Έχοντας υπόψη
1. .3852/2010 ( 87/ ) « Τις διατάξεις του Ν ΦΕΚ Α Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
», .Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης ως ισχύουν σήμερα
2. .3463/2006 ( 114/ ) « », Τις διατάξεις του Ν ΦΕΚ Α Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ως
.ισχύουν σήμερα
3.) Α 22 28 .4325/2015 ( 47/ ) « Τις διατάξεις των άρθρων και του Ν ΦΕΚ Α Εκδημοκρατισμός της
& . . Διοίκησης Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας ΗλΔιακυβέρνηση Αποκατάσταση αδικιών και άλλες
» 24 .4368/2016 ( 21/ ) « διατάξεις καθώς και τις όμοιες του άρθρου του Ν ΦΕΚ Α Μέτρα για την
», 28επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις με το οποίο προστέθηκε άρθρο Α στον
.4325/2015 ) Ν και Β Τ . 92801/31-12-2020 ( . . . .1094) ην με αριθμ Υ Ο Δ Δ απόφαση του Υφυπουργού
« Εσωτερικών περί Αυτοδίκαιης απαλλαγής του Νικολάου Ντίτορα του Ευαγγέλου από τα καθήκοντα
- του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας και ορισμού ασκούντος
- ».καθήκοντα Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας
4. Την 55/ /11.03.2020 : “Πράξη Νομοθετικού Περιεχόμενου ΦΕΚ Α με θέμα Κ ατεπείγοντα μέτρα
COVID-19 αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του
5. 24 . .138/2010 ( 231/ ) « Τις διατάξεις του άρθρου του Π Δ ΦΕΚ Α Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
»Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας από τις οποίες προκύπτει ότι Μέχρι την έναρξη
,λειτουργίας της ΑΥΕ ΟΤΑ η εποπτεία του Κράτους επί των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων 
214 .3852/2010, . .όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο του Ν ασκείται από το Τμ Προσωπικού και τα Τμ
. . .– . .».Διοικητικού Οικονομικού της Απ Δ Θ Στ Ε
6. .11/7666/07-02-2007 . . . .& . « Την υπ αρίθμ Εγκύκλιο του ΥΠ ΕΣ Δ Δ Α Εποπτεία των πράξεων των
» συλλογικών και μονομελών οργάνων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ και την .27/42203/13-8-υπ ́αριθ
2018(6 1465 7- 51) . . “ΖΝ ΧΘ Δ Εγκύκλιο του ΥΠ ΕΣ ’ & ’ &Έλεγχος νομιμότητας πράξεων ΟΤΑ α β βαθμού
. ., & , των Ν Π Πειθαρχική Αστική Ευθύνη αιρετών Επιβολή διοικητικών μέτρων μέχρι την έναρξη
...”λειτουργίας της ΑΥΕ ΟΤΑ
7. .426/ 77233/13.11.2020 (6 46 6- 4) . . “ Την αριθμ ΑΠ ΩΚΛ ΜΤΛ ΥΔ Εγκύκλιο του ΥΠ ΕΣ Ενημέρωση για
την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον
. 643/ 69472/24.09.2021περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας καθώς και την αριθμ ΑΠ
( 3846 6-0 5) ΨΕ ΜΤΛ Ρ όμοια με θέμα Σύγκληση και λειτουργία συλλογικών οργάνων των δήμων κατά
”. το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας
8. 8937/27.10.2021 Το έγγραφο του δήμου Αγράφων με το οποίο μας στάλθηκε η
.47/26.10.2021 (64 6 - 2 ) αριθμ ΞΣΩ Α Β Κ απόφαση του δήμου περί 8 έγκρισης της ης αναμόρφωσης
2021 προϋπολογισμού εσόδων εξόδων έτους και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος για έλεγχο
,. νομιμότητας
9. .229425/02.11.2021 Το αριθμ έγγραφό μας προς τον δήμο Αγράφων με το οποίο ζητήθηκαν 

περαιτέρω στοιχεία και συγκεκριμένα κατάλογος με τις αποφάσεις που λήφθηκαν κατά την
.12/26.10.2021 . αριθμ Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου
10. .9069/02.11.2021 Το αριθμ απαντητικό έγγραφο του δήμου Αγράφων με το οποίο στάλθηκαν
τα ζητούμενα . στοιχεία
,Επειδή 131 .4555/2018με τις διατάξεις του άρθρου του Ν ( 133/ ) ΦΕΚ Α : ορίζεται ότι «Μέχρι
, , 225 την έναρξη λειτουργίας της ΑΥΕ ΟΤΑ ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων κατά τα άρθρα έως
227, , ασκείται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοικήσεως και τις Ειδικές Επιτροπές
152 ...».του άρθρου του ΚΔΚ
,Επειδή .7666/7-2-2007( .11) . . «σύμφωνα με την αριθμ εγκ εγκύκλιο του ΥΠ ΕΣ περί Εποπτείας
» :πράξεων των συλλογικών και μονομελών οργάνων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ αναφέρεται ότι «Λόγοι
: i. που επιφέρουν την ακύρωση της πράξης είναι οι εξής Αναρμοδιότητα του εκδόντος την πράξη
, οργάνου i. Αναρμοδιότητα, ii. , Παράβαση τύπων της διαδικασίας iii. ,Παράβαση νόμου iv.
...». Κατάχρηση εξουσίας
, Επειδή 10 “σύμφωνα με το άρθρο Κ ατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και
COVID-19”Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού
55/ /11.03.2020 : “της Πράξης Νομοθετικού Περιεχόμενου ΦΕΚ Α με θέμα Κ ατεπείγοντα μέτρα
COVID-19 αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού και της ανάγκης
”, περιορισμού της διάδοσής του : ορίζεται ότι “ 1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής
της COVID-19, διάδοσης του κορωνοϊού η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών
οργάνων των ΟΤΑ α και β βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών
τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς . 5 κατά τις προβλέψεις της παρ του 

67 . 1 167 . 3852/2010 ( ’ 87), άρθρου και της παρ του άρθρου του ν Α είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε
. , πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων οι
συνεδριάσεις ”.πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών
, Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις περί σύγκλησης του δημοτικού συμβουλίου του άρθρου
67 .5 .3852/2010 :παρ του Ν ορίζεται ότι , Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις η πρόσκληση αυτή μπορεί να
. επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο
. λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο
. ,αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα
για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της
, , , αναβολής είναι δυνατόν ύστερα από απόφαση του Προέδρου οι σχετικές διαδικασίες να
, λαμβάνουν χώρα διά περιφοράς με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών
.δημοτικού συμβουλίου ,Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά το προηγούμενο εδάφιο
, , ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στην πρώτη μετά τη λήψη της απόφασης τακτική
”. συνεδρίαση
, Επειδή .αναλυτικότερα και σύμφωνα με την αριθμ 426/2020 . ., Εγκύκλιο του ΥΠ ΕΣ η ισχύς της
.οποίας επιβεβαιώθηκε και με την αριθμ 643/2021 , όμοια ορίζεται ότι για τη λειτουργία των οργάνων
: διοίκησης των δήμων Σ 10 11 2020 . . . ( ύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου της από Μαρτίου ΠΝΠ Α
55), 2 . 4682/2020 ( ’76), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο του ν Α και ειδικότερα για το χρονικό διάστημα
7.11.2020 30.11.2020, .από έως σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης υπ αριθμ
1 / . .: 71342/6.11.2020 ( ’ 4899), ( ,Δ α ΓΠοικ Β τα συλλογικά όργανα των δήμων δημοτικό συμβούλιο
, , , οικονομική επιτροπή επιτροπή ποιότητα ζωής συμβούλια κοινοτήτων δημοτική επιτροπή
, . .), , διαβούλευσης κά μπορούν να συνεδριάζουν με τους ακόλουθους τρόπους κατ επιλογή του
: προέδρου τους
... Δια περιφοράς, , η οποία πραγματοποιείται με έκδοση πρόσκλησης από τον Πρόεδρο του
, συλλογικού οργάνου με την οποία περιγράφεται η δια περιφοράς λήψη της απόφασης ,και εφόσον
(2/3) . συμμετέχουν τουλάχιστον τα δύο τρίτα των μελών του συλλογικού οργάνου
Κ Covid-ατά τη χρονική περίοδο ισχύος των μέτρων για την αποτροπή της μετάδοσης του κορωνοϊού
19, η δια περιφοράς συνεδρίαση , του δημοτικού συμβουλίου λαμβάνει χώρα χωρίς να προϋποτίθεται
( ) ότι ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ή ο πρόεδρος του οικείου συλλογικού οργάνου πρέπει να
, . 5 67 .αιτιολογεί την επιλογή του αυτή σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παρ του άρθρου του ν
3852/2010. , , Η ύπαρξη της αιτιολόγησης θεωρείται ότι τεκμαίρεται κατά πλάσμα ευθέως από τη
10 11 2020 . . ., διάταξη του άρθρου της από Μαρτίου ΠΝΠ για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται   
στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου καθώς και των άλλων συλλογικών οργάνων του δήμου
. καθ όλη τη διάρκεια της ανωτέρω περιόδου
, Ακολούθως για τη διεξαγωγή της δια περιφοράς συνεδρίασης απαιτείται η έκδοση πρόσκλησης από
. : ) (τον Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου Στην πρόσκληση αναγράφεται α ο τρόπος συνεδρίασης ήτοι
), ) ( , , . .), ) δια περιφοράς β ο τρόπος ψήφισης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τηλεφώνου κλπ γ η
, ( διαδικασία ο χρόνος και το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης ο χρόνος έναρξης και λήξης της
Σελ. 3

) ) . συνεδρίασης και δ τα θέματα της ημερήσιας διάταξης Εύλογο είναι ότι παραλείπεται ο τόπος
. συνεδρίασης
, Για την έκδοση και γνωστοποίηση της πρόσκλησης στα μέλη του συλλογικού οργάνου εφαρμογή
. έχουν οι ισχύουσες για κάθε συλλογικό όργανο διατάξεις Ο πρόεδρος του συλλογικού οργάνου
, οφείλει να αποστέλλει έγκαιρα στα μέλη τις εισηγήσεις των θεμάτων καθώς και την πρόταση επί της
.4 , , οποίας τα μέλη καλούνται να ψηφίσουν για κάθε θέμα Ο Πρόεδρος επίσης του συλλογικού
οργάνου μπορεί να εκδίδει πρόσκληση για δια περιφοράς συνεδρίαση και σε κατεπείγουσες
, περιπτώσεις κατά τις οποίες η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα
της συ , ’- ’ . 5 67 . 3852/ 2010. νεδρίασης σύμφωνα με τα εδάφια α γ της παρ του άρθρου του ν Στην
, περίπτωση αυτή στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο το συλλογικό όργανο
, καλείται να συνεδριάσει με κατεπείγοντα τρόπο δηλαδή γιατί η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα
χαρακτήρα και . συγκαλείται εντός της ίδιας ημέρας που εκδόθηκε η πρόσκληση Το συμβούλιο
. αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων που δικαιολογούν το επείγον της πρόσκλησης
Τα μέλη του συλλογικού οργάνου αποστέλλουν την ψήφο τους με οποιοδήποτε τρόπο υποδεικνύεται
( . . , ,στην πρόσκληση από τον πρόεδρο πχ ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μήνυμα κινητής τηλεφωνίας
, . .) . τηλεομοιότυπο κά κατά το οριζόμενο σε αυτή χρονικό διάστημα 
Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση δια περιφοράς μπορεί να συζητούνται και θέματα εκτός ημερησίας
, . διάταξης τηρουμένης της προβλεπόμενης διαδικασίας
Προϋπόθεση για τη νομιμότητα της δια περιφοράς συνεδρίασης είναι η συμμετοχή των δύο
(2/3) . τρίτων του συνόλου του συλλογικού οργάνου , , . 2 3 Δεν ισχύουν επομένως οι παρ και του
96 ( . . ., . 3463/2006, ’ 114), . 1 άρθρου του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ΚΔΚ ν Α καθώς και η παρ του
75 . 3852/ 2010 άρθρου του ν περί απαρτίας του δημοτικού συμβουλίου και της οικονομικής επιτροπής
, . ή επιτροπής ποιότητας ζωής αντίστοιχα
, , , , Επισημαίνεται ωστόσο ότι δεν απαιτείται η λήψη διακριτής εκ των προτέρων απόφασης με την
, οποία τα μέλη θα αποφαίνονται για τη διεξαγωγή ή μη της συνεδρίασης δια περιφοράς αλλά
, θεωρείται ότι η συναίνεση εξασφαλίζεται με την κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην
, , πρόσκληση συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση δηλαδή με το εάν έστω και σε ένα θέμα της
, , ημερήσιας διάταξης ψηφίζουν συνολικά είτε θετικά είτε αρνητικά είτε δηλώσουν έστω ότι απέχουν
( ) , , από τη ψηφοφορία δήλωση παρόν ή και από τη συνεδρίαση τουλάχιστον τα δύο τρίτα των μελών
. του δημοτικού συμβουλίου  

Για τη διεξαγωγή της δια περιφοράς συνεδρίασης τηρείται πρακτικό Σε αυτό σημειώνεται
, οπωσδήποτε η εισήγηση επί του θέματος τυχόν απόψεις των μελών που έχουν διατυπωθεί
( ), εγγράφως ή αναγραφεί σε ηλεκτρονικό μήνυμα ή κάθε κείμενο π ου τυχόν θα παραδώσει ο
, . , , σύμβουλος καθώς και οι ψήφοι επί της πρότασης Δεν είναι απαραίτητη επομένως η υπογραφή
, , , ,αυτών από τους συμμετέχοντες δημοτικούς συμβούλους αφού η συμμετοχή η ψήφος ή η τυχόν
( ) . τοποθέτησή τους αποδεικνύονται από το αποστελλόμενο έγγραφό ή ηλεκτρονικό μήνυμά τους
, Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται με τον τρόπο αυτό ανακοινώνονται από τον πρόεδρο
, του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης
COVID-19. του κορωνοϊού , , Σκόπιμο όμως είναι να ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συλλογικού
, οργάνου και στην πρώτη με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου ώστε το σώμα να
. ...”είναι ενήμερο για τις αποφάσεις που λήφθησαν στις δια περιφοράς συνεδριάσεις
Σελ. 4
,Επειδή , .12 εν προκειμένω προκύπτει ότι κατά την αριθμ η Συνεδρίαση του 21μελούς δημοτικού
συμβουλίου Αγράφων 13 παρόντα δήλωσαν μέλη , 8 ενώ καταγράφηκαν απουσίες, γεγονός
- - που σημαίνει ότι δεν επιτεύχθηκε η κατά τις προαναφερθείσες διατάξεις απαιτούμενη
2/3 συμμετοχή των του συνόλου των μελών του οικείου συλλογικού οργάνου για τη
, 14 .μέλη.  
Ύστερα από τα ανωτέρω
Αποφασίζουμε
Ακυρώνουμε .την αριθμ 12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 26 ης Οκτωβρίου
2021 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγράφων και το σύνολο των αποφάσεων που ελήφθησαν
( .45 50), .σε αυτή αριθμ έως λόγω έλλειψης της απαιτούμενης απαρτίας για τη νόμιμη διεξαγωγή της

(1) Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή εντός ενός μηνός από την
, 152 .3463/2006 κοινοποίηση αυτής στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου του Ν που εδρεύει στην Λαμία
.6.στην οδό Λεωνίδου αριθμ

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
- ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λ ΠΑΠΠΑ