Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020

AGRAFA NEWS Έξι απαντήσεις για τους 36.500 της Κοινωφελούς Εργασίας σε Δήμους και Περιφέρειες

 

Στο πλαίσιο ορθής υλοποίησης του τρέχοντοςΠρογράμματος Κοινωφελούς Εργασίας (Πρόσκληση Νο.4/2020)36.500 ατόμων σε Δήμους – Περιφέρειες κλπ, κατόπιν ερωτημάτων που έχουν διατυπωθεί από τους επιβλέποντες Φορείς και τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, και προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού,η Γενική Γραμματέας Εργασίας εξέδωσε6 σημαντικές διευκρινίσεις.

1]Για την ανάληψη καθηκόντων στους επιβλέποντες Φορείς δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία η προηγούμενη προσκόμιση αρνητικού τεστ για COVID-19 από τους ωφελούμενους. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 13 IV της Πρόσκλησης, οι επιβλέποντες Φορείς οφείλουν να διασφαλίζουν την ασφάλεια και υγεία των ωφελουμένων στον τόπο απασχόλησής τους ως προς όλες τις πτυχές και στο ίδιο επίπεδο προστασίας που παρέχεται και στους άλλους εργαζομένους τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Στην περίπτωση που ο επιβλέπων Φορέας ή/και η Υπηρεσία τοποθέτησης δεν αποδεχθεί τον υποδειχθέντα από το ΚΠΑ2 άνεργο δεν καλύπτεται η συγκεκριμένη θέση. Οι υποδειχθέντες άνεργοι που δεν τοποθετούνται με ευθύνη των επιβλεπόντων Φορέων ή/και Υπηρεσιών τοποθέτησης τοποθετούνται, με Απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ, σε αντίστοιχη θέση άλλου επιβλέποντα Φορέα ή/και Υπηρεσίας τοποθέτησης του σχετικού Παραρτήματος της Πρόσκλησης, βάσει της Αίτησης τους, καθ’ υπέρβαση του εγκεκριμένου στο νέο επιβλέποντα Φορέα ή/και Υπηρεσία τοποθέτησης, αριθμού θέσεων κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του Φορέα.

2] Αναφορικά με την παροχή εργασίας των ωφελουμένων στους επιβλέποντες Φορείς εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην Πρόσκληση. Περαιτέρω, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού και με δεδομένο ότι το φαινόμενο της πανδημίας συνιστά γεγονός ανώτερης βίας, διευκρινίζεται ότι εφαρμόζεται συμπληρωματικά η Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών.  Συγκεκριμένα, στην Εγκύκλιο ορίζονται οι ομάδες αυξημένου κινδύνου. Συνεπώς, ωφελούμενοι οι οποίοι εμπίπτουν στις αναφερόμενες στην Εγκύκλιο ομάδες δύνανται να απουσιάζουν με ειδική άδεια απουσίας για λόγους προστασίας της υγείας τους. Στην περίπτωση αυτή, παρέχουν υποχρεωτικά εργασία εξ αποστάσεως, εφόσον είναι δυνατή η άσκηση των καθηκόντων τους εξ αποστάσεως ή η φύση των καθηκόντων τους δεν απαιτεί την αυτοπρόσωπη παρουσία τους στην Υπηρεσία κατά τα οριζόμενα στην παρ.2 του αρ.67 του ν.4722/2020.

3] Ειδικά για τους επιβλέποντες Φορείς που εδρεύουν στην Περιφέρεια Αττικής τυγχάνει εφαρμογής η προαναφερθείσα Εγκύκλιος, στην οποία ορίζεται ότι η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας σε ποσοστό 40% επί του συνόλου των πραγματικά υπηρετούντων και προσερχόμενων υπαλλήλων σε κάθε Φορέα είναι υποχρεωτική για τους Φορείς από 5/10/2020 και μέχρι νεότερης ενημέρωσης ανεξαρτήτως άλλων προϋποθέσεων.

4]Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας επιβλεπόντων Φορέων, λόγω εμφάνισης επιβεβαιωμένου ή ύποπτου κρούσματος COVID-19, ισχύουν οι διατάξεις του Κεφαλαίου 11.2 της Πρόσκλησης αναφορικά με τις άδειες των ωφελουμένων.

Επιπλέον και για λόγους ανωτέρας βίας, επισημαίνεται ότι ισχύουν αναλογικά και για τους ωφελούμενους της Πρόσκλησης τα οριζόμενα στην παρ.3 του αρ.38ου της από 20.3.2020 ΠΝΠ,ως κυρώθηκε με το αρ.1 του ν.4683/2020, σύμφωνα με την οποία: «Σε περίπτωση που υπάλληλος του Δημοσίου, όπως ορίζεται στο πεδίο εφαρμογής της από 11.3.2020 ΠΝΠ, απαιτείται να τεθεί σε περιορισμό, λόγω των έκτακτων μέτρων για τον κορωνοϊό COVID-19 και κατόπιν οδηγιών που του έχουν δοθεί αρμοδίως από τον Ε.Ο.Δ.Υ. ή από άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα, ο οποίος ενημερώνει αμελλητί τον Ε.Ο.Δ.Υ., απουσιάζει δικαιολογημένα από την Υπηρεσία με αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού, κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης. Η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού δεν αφαιρείται από την δικαιούμενη αναρρωτική άδεια του υπαλλήλου, ούτε απαιτείται ο υπάλληλος να παραπεμφθεί στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή. Οι υπάλληλοι της παρούσας παραγράφου προσμετρώνται στους υπαλλήλους, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων».

Για την υπέρβαση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο 11.2. της Πρόσκλησης, 13 ημερών αναρρωτικής άδειας, εξαιτίας των παραπάνω συνθηκών ανωτέρας βίας, ισχύουν τα οριζόμενα του εδαφίου iii της παρ.11.3 της Πρόσκλησης, σύμφωνα με τα οποία « Εξαιρετικά, σε περιπτώσεις που ωφελούμενοι κατά τη διάρκεια του προγράμματος κάνουν χρήση αναρρωτικής άδειας πέραν των 13 ημερών συνολικώς, όπως περιγράφονται υποπαρ. α.ii. της παρ.11.2 του Κεφαλαίου 11 της παρούσας, παρατείνεται η δυνατότητα απασχόλησής τους μέχρι του ορίου των 200 ημερομισθίων εντός του χρονικού περιορισμού των 10,5 μηνών (8μηνη διάρκεια απασχόλησης συν 2 μήνες και 15 ημέρες όπως αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο) από την έναρξη της απασχόλησής τους », επομένως δεν συνιστά λόγο μη επιλεξιμότητας των δαπανών του Προγράμματος.

5]Σε περιπτώσεις παρατεταμένης/οριστικής αναστολής λειτουργίας δομών των επιβλεπόντων Φορέων εξαιτίας εμφάνισης επιβεβαιωμένου ή ύποπτου κρούσματος COVID-19 (πχ περίπτωση των ΚΑΠΗ), ως και στις περιπτώσεις που υφίσταται πλεόνασμα ωφελουμένων σε επιβλέποντες Φορείς, κατόπιν σχετικής αιτιολογημένης ενημέρωσης του επιβλέποντος Φορέα προς τον ΟΑΕΔ, ο ωφελούμενος τοποθετείται, με Απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ, σε αντίστοιχη θέση άλλου επιβλέποντος Φορέα, υποχρεωτικά εντός της ίδιας Διοικητικής Περιφέρειας, εφόσον υφίσταται αντίστοιχη θέση στο νέο Φορέα ή/και Υπηρεσίας τοποθέτησης του σχετικού Παραρτήματος της Πρόσκλησης, βάσει της αίτησης τους, καθ’ υπέρβαση του εγκεκριμένου στο νέο επιβλέποντα Φορέα ή/και Υπηρεσία τοποθέτησης, αριθμού θέσεων κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του Φορέα και με την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης του νέου επιβλέποντος Φορέα. Για την τοποθέτηση λαμβάνεται επίσης υπόψη, εφόσον είναι εφικτό, η Αίτηση του ωφελούμενου.

6]Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 6 προσόντα τοποθέτησης και δη στην Παρ. 6.3 γ: «Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των κριτηρίων που αφορούν τα γενικά και τυπικά προσόντα (σύμφωνα με τα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης) είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα (6/7/2020)» Συνεπώς, υποψήφιοι πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. οι οποίοι κατά την Αίτησή τους δήλωσαν ότι κατέχουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας, οφείλουν να το προσκομίσουν κατά τη διαδικασία της πρόσληψής τους στους επιβλέποντες Φορείς. Η μη υποβολή του σχετικού δικαιολογητικού επιφέρει τον αποκλεισμό τους, ως άλλωστε προβλέπεται στην παρ.10.5 της Πρόσκλησης.

Μπορείτε να δείτε λεπτομερώς τις διευκρινίσεις του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, στην αριθμ. 0.4278/13.10.2020 Ανακοίνωση, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ,εδώ                           https://www.airetos.gr