Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020

AGRAFA NEWS Κατάρτιση Τομεακών - Περιφερειακών Προγραμμάτων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, με την οποία καλούνται τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες, σε εφαρμογή της παρ.5 του αρ.123 του ν.4635/2019, να υποβάλουν προς έγκριση στο εν λόγω Υπουργείο, τα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης (ΤΠΑ και ΠΠΑ) του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025, εντός τριών μηνών, εξειδικεύοντας τους στόχους του μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού προγραμματισμού του ΕΠΑ σε ειδικούς αναπτυξιακούς στόχους στον τομέα ευθύνης τους.

Αναφορικά με την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση, η Απόφαση ορίζει πως για την εξασφάλιση της κατά το δυνατόν μέγιστης δυνατής ενσωμάτωσης του αναπτυξιακού σχεδιασμού των ΟΤΑ Α΄ βαθμού στα ΤΠΑ/ΠΠΑ και με στόχο την επιλογή και προτεραιοποίηση των μείζονος σημασίας παρεμβάσεών τους, κατά το στάδιο της κατάρτισης πραγματοποιούνται τομεακές ή/και θεματικές συναντήσεις / ημερίδες / τηλεδιασκέψεις, με τη συμμετοχή όλων των Φορέων χάραξης πολιτικής σε τομεακό ή περιφερειακό επίπεδο, των κοινωνικοοικονομικών εταίρων και λοιπών ενδιαφερόμενων μερών. Τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας περιλαμβάνονται υποχρεωτικά σε Έκθεση επί της δημόσιας διαβούλευσης που συνοδεύει το σχέδιο του Προγράμματος κατά την υποβολή του.

Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης και την οριστικοποίησή τους, τα σχέδια των ΤΠΑ/ΠΠΑ υποβάλλονται με έγγραφο του οικείου Υπουργού ή Περιφερειάρχη στο Υπουργείο Ανάπτυξης και εγκρίνονται με Απόφαση του Υπουργού εντός δύο μηνών, σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία.

Η Απόφαση, επιπλέον, προσδιορίζει το περιεχόμενο των ΤΠΑ/ΠΠΑ, τον προϋπολογισμό τους, και τα κριτήρια αξιολόγησής τους,

Στον Πίνακα με την κατανομή των πόρων του ΕΠΑ ανά Τομεακό Πρόγραμμα 2021-2015, στο ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών αναγράφονται 500 εκατομμύρια ευρώ.

Όσον αφορά τα Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης, η κατανομή έχει ως εξής:

Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης (ΠΠΑ)

Προϋπολογισμός σε εκατ. ευρώ

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

145

Αττικής

404

Βορείου Αιγαίου

102

Δυτικής Ελλάδας

271

Δυτικής Μακεδονίας

105

Ηπείρου

119

Θεσσαλίας

185

Ιονίων Νήσων

78

Κεντρικής Μακεδονίας

190

Κρήτης

175

Νοτίου Αιγαίου

91

Πελοποννήσου

126

Στερεάς Ελλάδας

259

Σύνολο ΠΠΑ

2.250

 

Αναλυτικότερα, ολόκληρη η Υπουργική Απόφαση στο Φ.Ε.Κ. Β’ 3961/16.9.2020              https://www.airetos.gr