Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020

AGRAFA NEWS Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για Προμήθεια Ειδών Τροφίμων του Κ.Κ.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής (Ε.Β.Υ.Σ ...Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Ν.Π.Δ.Δ)  και ανήκει στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας για Παιδιά και Άτομα με Αναπηρία.
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι αυτό της Ελλάδας και ειδικότερα ο Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
Στοιχεία Επικοινωνίας
Τμήμα Προμηθειών του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε.
Τηλέφωνο: 22313 51117
E-mail: promithies@1035.syzefxis.gov.gr
Αναλυτικά μπορείτε να δείτε τη Διακήρυξη