Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020

AGRAFA NEWS-Οφειλές Δήμων: Ποιες νομοθετικές αλλαγές κοινοποίησε η ΑΑΔΕ


1/7/2020
Τους Δήμους αφορούν οι περισσότερες από τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται σε Έγγραφο (αριθμ.Ε.2095/26.6.2020) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με αντικείμενο «Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 22, 91 και 123 του ν.4674/2020: “Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των OTA, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις” (Α΄ 53/11.03.2020)».

Συγκεκριμένα,από το σύνολο των διατάξεων που κοινοποιεί η ΑΑΔΕ, αυτοδιοικητικό ενδιαφέρον εντοπίζουμε στις κάτωθι:
Ι] Με την παρ.1 του αρ.22 του ν.4674/2020 αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις της παρ.9 του αρ.109 του ν.3852/2010, μεταξύ των οποίων οι περ. β΄ και γ΄ που προβλέπουν στερητική αναδοχή από τους Δήμους οφειλών προς το Δημόσιο Επιχειρήσεών τους που έχουν λυθεί και τελούν υπό εκκαθάριση μετά από σχετική αιτιολογημένη Απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου. Με την ανωτέρω αντικατάσταση έγιναν οι ακόλουθες προσθήκες:
Α) Στην περ.β΄ της παρ.9 του αρ.109 του ν.3852/2010:
i) προστέθηκε νέα διάταξη που προβλέπει ότι τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου δεν διώκονται ποινικώς για την αναδοχή του χρέους υπό εκκαθάριση Επιχείρησης από τον οικείο Δήμο και
ii) προστέθηκε νέα διάταξη που προβλέπει ότι τα πρόσωπα που ορίζονται εκκαθαριστές των υπό εκκαθάριση Νομικών Προσώπων δεν διώκονται ποινικώς, δεν υπόκεινται σε προσωπική κράτηση, ούτε υπέχουν οποιαδήποτε αστική ή άλλη ατομική ευθύνη για χρέη των Φορέων αυτών προς το Δημόσιο ή τους Φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσής τους.
Β) Στην περ.γ΄ της παρ.9 του αρ.109 του ν.3852/2010, που προβλέπει την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της περ.β΄ της ίδιας παρ. και για τις οφειλές άλλων κατηγοριών Νομικών Προσώπων (πέραν των αναφερόμενων στην περ.β΄), προστέθηκε νέα υποπερ.γγ΄, στην οποία εμπίπτουν οι αστικές μη κερδοσκοπικές Εταιρείες στις οποίες οι ΟΤΑ και οι λοιποί Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατέχουν την πλειοψηφία του εταιρικού τους κεφαλαίου, εφόσον τελούν υπό εκκαθάριση.
Επιπροσθέτως, στην περ.γ΄ της παρ.9 του αρ.109 του ν.3852/2010 προβλέπεται ότι το ύψος των οφειλών που μπορεί να αναλάβει ο κάθε Φορέας προκύπτει από τον λόγο συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο.
ΙΙ] Με την παρ.2 του αρ.22του ν.4674/2020 επεκτείνεται η αναδρομική εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του αρ.16 του ν.4575/2018, με τις οποίες είχαν τροποποιηθεί-συμπληρωθεί η περ.β΄ της παρ.9 του αρ.109 του ν.3852/2010 και η περ.γ’ της παρ.2 του αρ.15 του ν.4483/2017, αντίστοιχα, με την προσθήκη σε αυτές διατάξεων όμοιου περιεχομένου σχετικά με τη δυνατότητα στερητικής αναδοχής οφειλών προς το Δημόσιο υπό εκκαθάριση Επιχειρήσεων ΟΤΑ από τους οικείους ΟΤΑ με την έκδοση σχετικής Απόφασης του Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου, κατά περίπτωση.
Συγκεκριμένα, με τη νέα παρ.2 του αρ.22 του ν.4674/2020 η έναρξη ισχύος των ανωτέρω διατάξεων του ν.4575/2018 μετατίθεται από την 31.7.2017, όπως ίσχυε, στην 1.1.2015. Επομένως, για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων του ν.4575/2018 η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης του Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου, κατά περίπτωση, περί ανάληψης της υποχρέωσης καταβολής των οφειλών της υπό εκκαθάριση Επιχείρησης δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της 1.1.2015.
Κατά τα λοιπά, για την εφαρμογή των διατάξεων των περ. β΄ και γ΄ της παρ.9 του αρ.109 του ν.3852/2010 καθώς και της περ.γ’ της παρ.2 του αρ.15 του ν.4483/2017 ισχύουν τα οριζόμενα στην εγκύκλιο οδηγία Ε. 2022/4.2.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ, με την οποία έχουν κοινοποιηθεί οι διατάξεις του αρ.16 του ν.4575/2018.
ΙΙΙ]Με το αρ.123 του ν.4674/2020 προβλέπεται ότι σε περίπτωση λύσης Κοινωφελούς Επιχείρησης ή Δ.Ε.Υ.Α. ή Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ ή των Αμιγών Επιχειρήσεων του π.δ. 410/1995, σύμφωνα με το αρ.76 του ν.4443/2016 (με το οποίο είχε αντικατασταθεί η παρ.7 του αρ.109 του ν.3852/2010) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του αρ.265 του ν.3463/2006, απαλείφονται κάθε μορφής πρόσθετοι φόροι, πρόστιμα και προσαυξήσεις ή τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής από τυχόν οφειλές τους προς το Δημόσιο και ο Δήμος αναλαμβάνει μόνο την κύρια οφειλή, εφόσον η σχετική Απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου για λύση της Επιχείρησης έχει ληφθεί πριν από την ψήφιση του αρ.15 του ν.4483/2017 του Ιουλίου 2017 και του αρ.220 παρ. 1 και 4 αντίστοιχα του ν.4555/2018.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, το Έγγραφο της ΑΑΔΕ είναι διαθέσιμο ΕΔΩ                          
https://www.airetos.gr