Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020

AGRAFA NEWS e-ΕΦΚΑ: Χορήγηση βεβαίωσης για χρήση στο ΑΣΕΠ μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιώνΣτα πλαίσια των δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του e-ΕΦΚΑ και στην προσπάθεια επιτάχυνσης και απλοποίησης της διαδικασίας χορήγησης βεβαιώσεων,επανασχεδιάστηκε η βεβαίωση για χρήση στο ΑΣΕΠ και παρέχεται πλέον η δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσής της μέσω του ιστότοπου e-ΕΦΚΑ.
Σύμφωνα με το σχετικό Έγγραφο του e-ΕΦΚΑ, η νέα βεβαίωση απευθύνεται σε μισθωτούς ασφαλισμένους που έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης για χρήση στο ΑΣΕΠ.
Στη βεβαίωση αποτυπώνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

Προσωπικά στοιχεία του αιτούντος / ΑΜΚΑ / Α.Δ.Τ / Αριθμός Πρωτοκόλλου με τη σχετική χρονοσήμανση / Αριθμός Εγκυρότητας / Αποτύπωση των συνολικών ημερών και της συνολικής χρονικής περιόδου ασφάλισης από 1.1.2002 και έπειτα /Η χρονική περίοδος απασχόλησης ανά εργοδότη, οι ημέρες που έχουν πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο εργοδότη και το είδος δραστηριότητας αυτού / Μηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής εξουσιοδοτημένου οργάνου.
Για την έκδοση της βεβαίωσης απαιτούνται οι πιο κάτω ενέργειες:
1) Ο ασφαλισμένος εισέρχεται στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (efka.gov.gr) και επιλέγει «Ασφαλισμένος» ->«Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για ασφαλισμένους» ->«Βεβαίωση ΑΣΕΠ».
2) Αυθεντικοποιείται με την χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (taxisnet) και στη συνέχεια καταχωρεί τον ΑΜΚΑ του στο αντίστοιχο πεδίο.
3) Επιλέγει Είσοδος και «Πατήστε Εδώ για την εμφάνιση της βεβαίωσης».
4) Τέλος αποθηκεύει και εκτυπώνει τη βεβαίωση.
Για την επαλήθευση εγκυρότητας της συγκεκριμένης βεβαίωσης, που εκδίδεται από τον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ, έχει δημιουργηθεί σχετικό link https://apps.ika.gr/eCheckCerts με τίτλο «Έλεγχος εγκυρότητας βεβαιώσεων». Σχετική υποσημείωση περιλαμβάνεται στη βεβαίωση ώστε να πληροφορούνται τρίτοι παραλήπτες για τη δυνατότητα ελέγχου εγκυρότητας και να αποφεύγονται γραπτά αιτήματα, για τον σκοπό αυτό.
Σε κάθε περίπτωση, εφόσον υπάρχει διάστημα ασφάλισης το οποίο δεν απεικονίζεται στη βεβαίωση - γιατί δεν απεικονίζεται στη βάση δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος -υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης ΑΣΕΠ από το αρμόδιο Υποκατάστημα Μισθωτών, ως ίσχυε, μετά από έλεγχο της αρμόδιας υπηρεσίας, κατά τα γνωστά.
Το αριθμ. 137516/30.6.2020 Έγγραφο του e-ΕΦΚΑ (ΑΔΑ: ΩΞ0Τ465ΧΠΙ-3Ψ6εδώ                 https://www.airetos.gr