Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020

AGRAFA NEWS Οι 285 ΟΤΑ όπου εγκρίθηκαν 845 ΜΟΝΙΜΟΙ διορισμοί και 86 προσλήψεις Δικηγόρων (Λίστα)Το Υπουργείο Εσωτερικών, με το αριθμ. 47668/28.7.2020 έγγραφό του, ενημερώνει τους Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τις προσλήψεις τακτικού προσωπικού που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το τρέχον έτος 2020.Στο τέλος του εγγράφου μάλιστα, περιλαμβάνεται Πίνακας με τους 285 ΟΤΑ όπου εγκρίθηκαν οι προσλήψεις αυτές.Αναλυτικά, το Υπουργείο σημειώνει τα κάτωθι:

“Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657/16-7-2020 Απόφαση έγκρισης της Επιτροπής της παρ.1 του αρ.2 της αριθμ.33/2006 ΠΥΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν.4622/2019 και 4590/2019, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων (Ε.Π.Π) για το έτος 2020, για την έναρξη των διαδικασιών πλήρωσης στους Δήμους και τις Περιφέρειες της Χώρας συνολικά 845 θέσεων τακτικού προσωπικού και 86 δικηγόρων–νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου, στους Φορείς που καταγράφονται στο Παράρτημα του παρόντος.
Φορείς που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του παρόντος και υπέβαλαν αιτήματα κάλυψης κενών θέσεών τους με προσλήψεις στο πλαίσιο του Ε.Π.Π 2020, αυτά θεωρούνται ως μη εγκριθέντα για το έτος αυτό.
Στους Φορείς που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα γνωστοποιούνται τα ακόλουθα:
1. Οι Φορείς του Παραρτήματος θα πρέπει να αναζητήσουν το αρχείο xls που τους αντιστοιχεί, το οποίο έχει δημιουργηθεί και αναρτηθεί στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου για θέματα προσωπικού Τ.Α. (https://aftodioikisi.ypes.gr/prosopiko_ΤΑ/ ), στην ενότητα «άντλησης αρχείων» / φάκελος «ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2020». Στο εν λόγω αρχείο αποτυπώνονται οι εγκριθείσες θέσεις προς πλήρωση του Φορέα, ανά εργασιακή σχέση, κατηγορία εκπαίδευσης και κλάδο/ειδικότητα. Το αρχείο έχει ως ονομασία τον 12ψηφιο κωδικό (username) του Φορέα (βλ. πρώτη στήλη Παραρτήματος), είναι συμπιεσμένο και για την αποσυμπίεσή του απαιτείται να εισαχθεί ο 8ψήφιος κωδικός πρόσβασης που έχει χορηγηθεί στον υπεύθυνο επικοινωνίας του Φορέα από την υπηρεσία μας, κατόπιν υποβολής σε αυτή των στοιχείων που είχαν προσδιοριστεί με το υπ' αριθμ. 30002/28.9.2016 έγγραφό μας.Με νεότερο έγγραφό μας, οι Φορείς του Παραρτήματος θα κληθούν, μέσω ειδικών πινάκων αρχείων xls που θα δημιουργηθούν για το σκοπό αυτό και θα διατεθούν από την υπηρεσία μας σε αυτούς προς συμπλήρωση, να μας γνωστοποιήσουν / επιβεβαιώσουν τα ακόλουθα στοιχεία, προκειμένου εν συνέχεια να αποσταλεί στο ΑΣΕΠ συνολικός πίνακας θέσεων για την έκδοση της σχετικής προκήρυξης:
2.Α. Κάθε Φορέας θα κληθεί να επιβεβαιώσει την ορθότητα του αιτήματος που καταχώρησε στην εφαρμογή του Ε.Π.Π 2020, κατά το μέρος που αφορά τις εγκριθείσες θέσεις. Συγκεκριμένα, α) την ύπαρξη των εγκεκριμένων κενών οργανικών θέσεων, και β) την ταύτιση της λεκτικής ονομασίας των κατηγοριών / κλάδων / ειδικοτήτων των εγκεκριμένων θέσεων με αυτήν που περιγράφεται στον οικείο ΟΕΥ.
2.Β. Οι Φορείς θα πρέπει να προσδιορίσουν άμεσα, για τις εγκριθείσες θέσεις μόνιμου προσωπικού, τυχόν πρόσθετα προσόντα (πχ. μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, άδεια οδήγησης αυτοκινήτου, ξένη γλώσσα, εμπειρία) εφόσον κρίνεται απαραίτητο και αιτιολογείται επαρκώς με Απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής για τους Δήμους και του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, για τις Περιφέρειες, σύμφωνα με το ν.4623/2019.  Οι τίτλοι σπουδών και τα απαιτούμενα προσόντα θα καθοριστούν από το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το π.δ. 50/2001 και τα ισχύοντα για την Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση.
2.Γ. Ειδικά για τις θέσεις ΠΕ / ΤΕ Μηχανικών, με την απόφαση θα πρέπει να εξειδικεύεται περαιτέρω ο κλάδος / ειδικότητα (π.χ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών κ.α).
Παρότι οι εν λόγω Αποφάσεις δεν θα αποσταλούν στην υπηρεσία μας, ο Φορέας θα πρέπει να μεριμνήσει για την έκδοση τους, το συντομότερο δυνατόν και πάντως προ της υποβολής του πίνακα που θα κληθεί να συμπληρώσει και να υποβάλλει στην υπηρεσία μας, επί τη βάσει του προαναφερθέντος επικείμενου εγγράφου μας.
Θεωρείται, δε, δεδομένο ότι έχετε ήδη προβεί σε εξασφάλιση πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης των εγκεκριμένων θέσεων για το έτος 2020 και ανάλογη πρόβλεψη θα υπάρξει και για τα επόμενα έτη.
Ειδικά παρακαλούνται όλοι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες της Χώρας να κοινοποιήσουν σε όλα τα νομικά πρόσωπα και στις επιχειρήσεις τους, στους συνδέσμους που συμμετέχουν, στα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης, το παρόν ώστε όλοι οι Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης να καταστούν ενήμεροι για την έκβαση του αιτήματός τους στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2020, ενόψει του επικείμενου ετήσιου προγραμματισμού για το έτος 2021.
Επισημαίνεται ότι από τις εγκριθείσες θέσεις, θα παρακρατηθούν θέσεις που θα πληρωθούν από προστατευόμενα άτομα σύμφωνα με τις διατάξεις τουαρ.3 του ν.2643/96 όπως ισχύει, εξαιρουμένων των δικηγόρων με έμμισθη εντολή – νομικών συμβούλων για τις οποίες οι Φορείς μπορούν να προβούν άμεσα στην διαδικασία πρόσληψης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Τέλος υπενθυμίζεται ότι οι Φορείς για τους οποίους έχουν εγκριθεί θέσεις στον Προγραμματισμό Προσλήψεων του 2020, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657/16-7-2020 Απόφαση Έγκρισης, θα πρέπει να προβούν στη δέσμευσή τους στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα. Ειδικότερα, οι χρήστες με ρόλο «Διαχειριστής Οργανογράμματος Φορέα» θα πρέπει να εισέλθουν στην «Διαχείριση Κατάστασης Θέσεων» και να ενημερώσουν την Κατάσταση Θέσης με την ένδειξη «Δεσμευμένη», στη συνέχεια στην Αιτιολογία Δέσμευσης θα επιλέξουν «Λόγω Προκήρυξης για Διορισμό» και στα Σχόλια θα συμπληρώσουν «Προγραμματισμός Προσλήψεων 2020». Αντιστοίχως οι Φορείς θα πρέπει να μεριμνήσουν για τις αιτούμενες θέσεις οι οποίες δεν εγκρίθηκαν, να αποτυπωθούν στο Ψηφιακό τους Οργανόγραμμα ως «κενές» (πεδίο: κατάσταση θέσης) καθώς και για την αποδέσμευση των ανάλογων πιστώσεων στον προϋπολογισμό τους.” https://www.airetos.gr
Το έγγραφο με τον Πίνακα των 285 ΟΤΑ βρίσκεται ΕΔΩ