Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020

AGRAFA NEWS -Ν/Σ αντικαθιστά το αρ.100 του Καλλικράτη για τις Προγραμματικές Συμβάσεις ΟΤΑ


2/7/2020
Με την παρ.1 του αρ.6 Νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, που ετέθη σε επίσημη διαβούλευση την 30η Ιουνίου, αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της περ.α’ της παρ.1 του άρθρου 100 του Καλλικράτη (ν.3852/2010) και διαμορφώνεται ως εξής:
Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών και την υλοποίηση προμηθειών κάθε είδους, οι Δήμοι, οι Περιφέρειες, οι Σύνδεσμοι Δήμων, τα Δίκτυα Δήμων και Περιφερειών του άρθρου 101, οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) τα οποία συνιστούν ή στα οποία συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι Φορείς, καθώς και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) στα οποία συμμετέχουν ή συνιστούν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης
και Αποχέτευσης, η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.), οι Επιχειρήσεις των ΟΤΑ που ανήκουν στον Δημόσιο Τομέα σύμφωνα με την παρ.6 του αρ.1 του ν.1256/1982, τα Δημοτικά και Περιφερειακά Ιδρύματα, καθώς και Κοινωφελή Ιδρύματα και κληροδοτήματα και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία περιλαμβάνονται και τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, μπορούν να συνάπτουν Προγραμματικές Συμβάσεις με το Δημόσιο ή με την Εγνατία Οδό Α.Ε. ή με τη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) Α.Ε. ή με την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίων Α.Ε (ΕΤΑΔ Α.Ε.) ή με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή με τον ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ ή μεταξύ τους ή με Ν.Π.Δ.Δ. ή με τους Φορείς των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του αρ.12 του ν.4412/2016, μεμονωμένα ή από κοινού. Στις Προγραμματικές Συμβάσεις στις οποίες μετέχει το Δημόσιο, μπορεί να εκπροσωπείται και από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οποία εκτελείται η Προγραμματική Σύμβαση. Οι ανωτέρω Συμβάσεις υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Οι Προγραμματικές Συμβάσεις όπου ένας εκ των συμβαλλομένων είναι ΟΤΑ Α’ ή Β’ βαθμού, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του αρ.225 του ν.3852/2010.
Στην Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει το Νομοσχέδιο αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι με την αντικατάσταση οι ΟΤΑ και οι Επιχειρήσεις τους θα μπορούν “να συμβάλλονται, στο πλαίσιο προγραμματικής συμφωνίας και με τον ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ”, καθώς και ότι “διευρύνονται τα αναπτυξιακά εργαλεία, τα οποία έχουν στη διάθεσή τους οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και παρέχονται νέες θεσμικές δυνατότητες συμπράξεων, προκειμένου αυτοί να ανταποκριθούν σε βασικές τους ανάγκες”.
Η διαβούλευση λήγει την 14ηΙουλίου 2020 και ώρα 12:00 π.μ.
Μπορείτε να δείτε το Νομοσχέδιο και την Αιτιολογική Έκθεση.           https://www.airetos.gr