Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020

AGRAFA NEWS Η Απόφαση με τα 459 έργα που μεταφέρονται από το “Φιλόδημος Ι”στο “Τρίτσης”Με την αριθμ. 829/18.6.2020 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ) εγκρίθηκεη « μεταφορά από το Πρόγραμμα “ΦιλόδημοςI” στο Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” του Υπουργείου Εσωτερικών, 459 έργων συνολικού προϋπολογισμού 1.090.382.473,29 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι συναινούν οι Δικαιούχοι των εν λόγω έργων ».


Σύμφωνα με πληροφορίες του AIRETOS.GR, η Υ.Α. Θεοδωρικάκου, μετά την έκδοσή της, εστάλη εγγράφως από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων σε όλους τους Δικαιούχους των έργων ανά την Ελλάδα (Δήμους, ΔΕΥΑ κλπ). 
Με τα έγγραφα του ΤΠΔ, ζητείται να ληφθεί Απόφαση του αρμόδιου οργάνου εκάστου Δήμου, ΔΕΥΑ κλπ, με την οποία Απόφαση να δοθεί συναίνεση για τη μεταφορά του/των έργου/έργων του, από το “Φιλόδημος Ι” στο “Τρίτσης”, επιπλέον να οριστεί και να εξουσιοδοτηθείνόμιμος εκπρόσωπος κάθε Δήμουπου θα υπογράψειτα απαιτούμενα έγγραφα (π.χ. τροποποίηση δανειστικού συμβολαίου, πρόσθετων πράξεων κλπ).   

Τα 459 έργα, με τα αντίστοιχα στοιχεία τους (αριθμό Πρόσκλησης, τίτλο του έργου, δικαιούχο - κύριο του έργου, ποσό χρηματοδότησης)αποτυπώνονταιαναλυτικά στους επτά Πίνακες της Υπουργικής Απόφασης, που μπορείτε να δείτε στο τέλος του παρόντος.
Συνοπτικά:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
Πρόσκληση I:
Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση
185
422.020.501,02 €

Πρόσκληση II:
Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης
87
331.720.403,07 €

Πρόσκληση III:
Αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ)
3

4.073.969,80 €

Πρόσκληση IV:
Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
126

95.745.827,03 €

Πρόσκληση V:
Ανέγερση και Επανάχρηση δημοτικών κτιρίων
20
44.550.660,85 €

Πρόσκληση VI:
Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας
32
96.733.551,52 €

Πρόσκληση VII:
Εμβληματικά έργα ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση
6
95.537.560,00 €

ΣΥΝΟΛΟ
459
1.090.382.473,29 €

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την Υπουργική Απόφαση με τα 459 έργα ΕΔΩ           https://www.airetos.gr