Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020

AGRAFA NEWS -Πρόσκληση του ΥΠΕΣ για το σχεδιασμό των έργων του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την εκπόνηση σχεδίου για το πλαίσιο στρατηγικής του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με τους τομείς και τα έργα αρμοδιότητάς του, στο Νέο Εταιρικό Σύμφωνο 2021–2027, εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Προθεσμία κατάθεσης προσφορών είναι η Τρίτη 16 Ιουνίου και ώρα 13:00.

Θα γίνει απευθείας ανάθεση, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής ή κόστους, καθώς το εκτιμώμενο κόστος χωρίς ΦΠΑ προσδιορίστηκε έως 19.000,00ευρώ.

Η συνολική διάρκεια εκπόνησης και παράδοσης του έργου δεν θα πρέπει να υπερβεί τον ένα μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.
Παραδοτέο του έργου θα είναι κείμενο αναπτυξιακού σχεδίου-πρότασης του ΥΠΕΣ συμπεριλαμβάνοντας ειδικότερα:
 - σύντομη περιγραφή της θέσης του Υπουργείου στο ευρύτερο εθνικό και ευρωπαϊκό περιβάλλον,
- βασικά προβλήματα, εμπόδια που αναδείχθηκαν κατά την υλοποίηση των στόχων στρατηγικής του Υπουργείου ανά τομέα πολιτικής,
- κύριες στρατηγικές επιλογές του Υπουργείου και ιεράρχησή τους,
- ανάγκες χρηματοδότησης για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027.
Το κείμενο που θα εκπονηθεί θα συμβάλλει στην επίσημη διαμόρφωση και διατύπωση προτάσεων στρατηγικής και προτεραιοτήτων του ΥΠΕΣ.  Οι προτάσεις αυτές θα συμβάλλουν στην κατάρτιση του συνολικού στρατηγικού σχεδίου της Xώρας στον τομέα ευθύνης του ΥΠΕΣ για την περίοδο 2021–2027 και της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης (Partnership Agreement), δηλαδή του «νέου ΕΣΠΑ» της περιόδου 2021–2027 που αφορά στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του προγραμματισμού του ΥΠΕΣ.
Στο έργο αυτό θα γίνεται αποτύπωση της διαμορφωμένης κατάστασης του κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου που αφορά στο ΥΠΕΣ και καταγραφή των έργων που σχεδιάζει το ΥΠΕΣγια τη νέα προγραμματική περίοδο. 
Με την εκπόνηση του έργου αυτού θαενημερωθούν κατάλληλα και οι αρμόδιεςΥπηρεσίες του ΥΠΕΣ για το ρόλο που αυτό θα διαδραματίσει. 
Στο έργο θα γίνεται εκτενής περιγραφή και ανάλυσητων υπό σχεδιασμό έργων, προκειμένου να μπορεί να γίνει εμπεριστατωμένη ενημέρωση των φορέων της Ε.Ε. που θα εγκρίνουν τις δράσεις του εν λόγω σχεδίου.
Η Πρόσκληση βρίσκεται ΕΔΩ