Τετάρτη 13 Μαΐου 2020

AGRAFA NEWS -Νέα Απόφαση κατανομής αντισηπτικών στους Δήμους– Τα βήματα παραλαβής


13/5/2020
Απόφαση της Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων περί “κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη των αναγκών δημόσιων εκπαιδευτικών δομών της επικράτειας, στο πλαίσιο υιοθέτησης των προληπτικών μέτρων αντιμετώπισης του κορωναϊού (COVID-19)”δημοσιεύθηκε την 11η Μαΐου.
Στον Πίνακα της Y.A. αποτυπώνεται η κατανομή των αντισηπτικών ανά Δήμο και δημόσια εκπαιδευτική δομή.
( Υπενθυμίζεται ότι Y.A. με το ίδιο θέμα και αντίστοιχο Πίνακα κατανομής ανά Δήμο
και σχολείο, είχε δημοσιευθεί και την 4ηΜαΐου, όπως μπορείτε να θυμηθείτε εδώ.
Η παράδοση των αντισηπτικών θα πραγματοποιηθεί απ’ ευθείας από τον Ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του στους Δήμους, με βάση τη συγκεκριμένη Απόφαση.Η παραλαβή γίνεται από τριμελή Επιτροπή που αποτελείται από Υπαλλήλους του Δήμου, με μέριμνα του οποίου τα προμηθευόμενα είδη παραδίδονται στη συνέχεια αμελλητί στις εκπαιδευτικές δομές, σύμφωνα με τον Πίνακα της Απόφασης.Για την παραλαβή τόσο από τον Δήμο, όσο και από την εκπαιδευτική δομή συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο.  Στην Απόφαση επισυνάπτονται σχετικά Υποδείγματα, καθώς και Υπόδειγμα Απόφασης συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής από τον Δήμο.Κατά την παράδοση στην εκπαιδευτική δομή το πρωτόκολλο υπογράφεται από τον Διευθυντή ή Υποδιευθυντή της και τον εντεταλμένο για την παράδοση Υπάλληλο του Δήμου. Τα σχετικά πρωτόκολλα συντάσσονται εις διπλούν, το ένα εκ των οποίων αποστέλλεται αμελλητί στο Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων και το δεύτερο φυλάσσεται στο αρχείο του Δήμου ή της εκπαιδευτικής δομής κατά περίπτωση. Αντίγραφο του Πρακτικού παραλαβής από το Δήμο αποστέλλεται και στην Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.Για την περίπτωση της παράδοσης στην εκπαιδευτική δομή, ο υπάλληλος του Δήμου λαμβάνει ακριβές αντίγραφο από τον Διευθυντή ή Υποδιευθυντή της.
Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την αριθμ. 53480/Β4/11.5.2020 Υ.Α, μαζί με τα Υποδείγματα και τον Πίνακα που παρουσιάζει τον αριθμό αντισηπτικών ανά Δήμο και σχολείοεδώ

Επιπροσθέτως, σημειώνεται ότι η ανάρτηση της Υ.Α. στην ιστοσελίδα της ΚΕΔΕ συνοδεύθηκε από σημείωμα, όπου αναφέρονται τα “βήματα παράδοσης αντισηπτικών(μέσω Δήμων/Σχ.Επιτροπής ΔΕ σε Εκπαιδευτικές Δομές της περιοχής)”, ως εξής:
Βήμα 1ο : Παράδοση από ACS σε Δήμο. Η παραλαβή γίνεται από 3μελή επιτροπή που έχει συγκροτηθεί από τον Δήμο με σύνταξη πρωτοκόλλου εις διπλούν.
Βήμα 2ο: Παράδοση από μέλη της σχολικής επιτροπής ΔΕ του Δήμου στην εκπαιδευτική δομή. Παραλαμβάνεται από Διευθυντή ή Υποδιευθυντή με σύνταξη πρωτοκόλλου εις διπλούν.
Σημειώνεται:
1) Πρωτόκολλο παραλαβής από Δήμο: ένα πρωτότυπο παραμένει στο Δήμο και ένα αποστέλλεται στη ΓΔΟΥ του ΥΠΑΙΘ.
2) Πρωτόκολλο παραλαβής από εκπ/κη δομή: ένα πρωτότυπο παραμένει στο σχολείο και ένα αποστέλλεται στη ΓΔΟΥ του ΥΠΑΙΘ. Στο μέλος της σχολικής επιτροπής ΔΕ του Δήμου παραδίδεται ακριβές αντίγραφο.
3) Διατηρούνται όλα τα αποδεικτικά παραλαβής (voucher, ειδοποιητήρια, κλπ.).”https://www.airetos.gr