Κυριακή 24 Μαΐου 2020

AGRAFA NEWS- Προσλήψεις στην Πυροσβεστική Υπηρεσία (ΦΕΚ)


Διαβάστε το Προεδρικό Διάταγμα με τον «κανονισμό πρόσληψης στην Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Πυροσβεστικού Σώματος ιδιωτών χειριστών και τεχνικών εναερίων μέσων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».
Διαβάστε εδώ   αναλυτικά το ΦΕΚ όπου θα βρείτε τις προϋποθέσεις πρόσληψης και όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δεδομένα.
Συγκεκριμένα:

Προϋποθέσεις πρόσληψης ιδιωτών χειριστών και τεχνικών εναερίων μέσων
1. Για την κάλυψη πρόσκαιρων και παροδικών αναγκών χειρισμού και συντήρησης των ελικοπτέρων της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος (Υ.Ε.Μ.Π.Σ.), που δεν δύναται να καλυφθούν από το υφιστάμενο μόνιμο πυροσβεστικό ιπτάμενο και τεχνικό προσωπικό προσλαμβάνονται ιδιώτες χειριστές ελικοπτέρων και τεχνικοί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Ως ιδιώτες χειριστές και τεχνικοί νοούνται οι, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας της Πολιτικής Αεροπορίας, επαγγελματίες χειριστές ελικοπτέρων και οι πιστοποιημένοι συντηρητές αεροπορικού υλικού.
2. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, και μέχρις ότου, εντός πενταετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος, καταστεί δυνατή η από αέρος
υποστήριξη και ενίσχυση του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος αποκλειστικά από μόνιμο ιπτάμενο και τεχνικό προσωπικό, η διάρκεια της σύμβασης των προσλαμβανομένων ορίζεται τουλάχιστον σε δώδεκα (12) μήνες και μπορεί να παραταθεί τέσσερις (4), κατ’ ανώτατο όριο, φορές χωρίς, όμως, να υπερβεί τους εξήντα (60) μήνες σε συνολικό χρόνο διάρκειας της απασχόλησης.
Η παράταση χορηγείται, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, κατόπιν οικείας
εισήγησης του Διοικητή της Υ.Ε.Μ.Π.Σ., σε περίπτωση υφιστάμενων υπηρεσιακών αναγκών που επιβάλλουν την παράταση και εφόσον το υπάρχον μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό δεν επαρκεί ή δεν συγκεντρώνει τα απαιτούμενα, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Υ.Ε.Μ.Π.Σ., τυπικά προσόντα.
Στην απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος
εξειδικεύονται οι υφιστάμενες ανάγκες, ο απαιτούμενος
αριθμός χειριστών και τεχνικών για την κάλυψή τους και
ο χρόνος διάρκειας της παράτασης. Μετά την πάροδο
πενταετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η πρόσληψη ιδιωτών χειριστών ελικοπτέρων και τεχνικών με
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου επιτρέπεται μόνο,
εφόσον διαπιστώνονται από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, κατόπιν οικείας εισήγησης του Διοικητή
της Υ.Ε.Μ.Π.Σ. πρόσκαιρες, απρόβλεπτες και επείγουσες
ανάγκες, ως προς δε το ενδεχόμενο σύναψης διαδοχικών συμβάσεων με τον ίδιο ιδιώτη χειριστή ελικοπτέρου
ή τεχνικό και τον χρόνο διάρκειας των συμβάσεων θα
ισχύσουν οι διατάξεις των άρθρων 5 και 6 παρ. 1 του π.δ.
164/2004 αντιστοίχως και όχι οι εξαιρετικές διατάξεις του
πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.
Άρθρο 2
Γενικά προσόντα και κωλύματα πρόσληψης
1. Το προσωπικό, το οποίο προσλαμβάνεται, σύμφωνα
με το άρθρο 1 του παρόντος, θα πρέπει να πληροί τα
ακόλουθα γενικά προσόντα:
α. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες Κράτους-μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β. Να έχουν συμπληρώσει το εικοστό δεύτερο (22ο)
έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το εξηκοστό τέταρτο (64ο) έτος την 31η Δεκεμβρίου του έτους
προκήρυξης του διαγωνισμού.
γ. Κατά περίπτωση, να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί από τις ένοπλες
δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας, δημόσιες υπηρεσίες,
Ο.Τ.Α. ή άλλα νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα,
λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής
παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για
σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζόμενου, ή γενικά για λόγους υγείας.
δ. Να έχουν υπακοή στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην
Πατρίδα και τη Δημοκρατία.
ε. Να μην έχουν καταδικασθεί για τέλεση ή απόπειρα
κακουργήματος ή για έγκλημα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προσβολής κατά της
πολιτειακής εξουσίας, πλαστογραφίας, χρήσης πλαστού εγγράφου, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης,
ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, παράβασης καθήκοντος,
συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, εκβίασης, απάτης,
υπεξαίρεσης (κοινή και στην υπηρεσία), απιστίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, κατά της γενετήσιας ελευθερίας
και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
εμπρησμό (με πρόθεση ή από αμέλεια) ή οποιουδήποτε
άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος για το οποίο
επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών.
Επίσης, να μην τελούν σε καθεστώς προσωρινής κράτησης κατά την ημερομηνία πρόσληψης. Υποψήφιοι,
οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για τα αδικήματα
του πρώτου εδαφίου της περ. ε’ της παρούσας παραγράφου, επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής
στο διαγωνισμό, αλλά δεν προσλαμβάνονται, αν μέχρι
την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πρόσληψης δεν
έχουν απαλλαγεί αμετακλήτως με αθωωτικό βούλευμα ή
απόφαση. Τα κωλύματα κατάταξης ισχύουν για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
για συμμετοχή στο διαγωνισμό, έως και τη λήξη ισχύος
των πινάκων κατάταξης.
στ. Να μην έχουν στερηθεί, οποτεδήποτε, των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω κι αν έχει λήξει ο χρόνος
που ορίστηκε για τη στέρησή τους. Η απονομή χάριτος
δεν αίρει την ανικανότητα για πρόσληψη, εφόσον δεν
εκδοθεί το κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος
διάταγμα, που αίρει το σχετικό κώλυμα.
ζ. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), ούτε υπό επικουρική δικαστική
συμπαράσταση (πλήρη ή μερική).
η. Να μην εκκρεμεί αποδεδειγμένα σε βάρος τους
διαδικασία διερεύνησης αεροπορικού ατυχήματος ή
συμβάντος υπό την έννοια του ν. 2912/2001 (Α’ 94) και
να μην έχουν καταδικαστεί ή κριθεί υπαίτιοι σε οποιοδήποτε ζήτημα συνδεδεμένο με την ασφάλεια πτήσεων
την τελευταία πενταετία.
θ. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις, ή να
έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, εκτός αν η απαλλαγή
έχει χορηγηθεί για λόγους υγείας.
2. Όλα τα προσόντα θα πρέπει να συντρέχουν τόσο
κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής όσο και κατά την ημερομηνία πρόσληψης, εκτός της
ηλικίας, την οποία ο υποψήφιος πρέπει να έχει συμπληρώσει, κατά κατώτατο όριο, και να μην έχει υπερβεί, κατά
ανώτατο όριο, την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης του διαγωνισμού.
Άρθρο 3
Ειδικά προσόντα πρόσληψης
ιδιωτών χειριστών ελικοπτέρων (Ε/Π)
1. Οι χειριστές ελικοπτέρων πρέπει, πλέον των γενικών,
να κατέχουν τα ακόλουθα ειδικά προσόντα και προϋποθέσεις:
Να είναι κάτοχοι πτυχίου επαγγελματία χειριστή ελικοπτέρων (Ε/Π) [CPL (Η)] ή κάτοχοι πτυχίου χειριστή
εναέριων γραμμών ελικοπτέρου [ATPL (Η)] σε ισχύ, με
ικανότητα κυβερνήτη ελικοπτέρου Κ1 [Pilot in Command
(PIC)] επί τύπου AS-332 σε ισχύ και ειδικότητα πτήσεως
διά οργάνων [IR (Η)] σε ισχύ ή επί τύπου ΒΚ-117 σε ισχύ
και ειδικότητα πτήσεως διά οργάνων [IR (Η)] σε ισχύ, αναγνωρισμένου από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
(Υ.Π.Α.), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
α. Οι υποψήφιοι χειριστές ελικοπτέρου AS-332 να
έχουν συνολική πτητική εμπειρία χιλίων πεντακοσίων
(1.500) ωρών ως χειριστές ελικοπτέρων, εκ των οποίων χίλιες (1.000) ώρες σε πολυκινητήρια ελικόπτερα ως
κυβερνήτες Κ1 [Pilot in Command (PIC)], τουλάχιστον
διακόσιες (200) ώρες επί τύπου AS-332 και εκατό (100)
ώρες νυχτερινών πτήσεων.
β. Οι υποψήφιοι χειριστές ελικοπτέρου ΒΚ-117 να
έχουν συνολική πτητική εμπειρία χιλίων πεντακοσίων
(1.500) ωρών ως χειριστές ελικοπτέρων, εκ των οποί-
Τεύχος A’ 100/23.05.2020 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1777
ων χίλιες (1.000) ώρες σε πολυκινητήρια ελικόπτερα ως
κυβερνήτες Κ1 [Pilot in Command (PIC)], τουλάχιστον
τριακόσιες (300) ώρες επί τύπου ΒΚ-117 και εκατό (100)
ώρες νυχτερινών πτήσεων.
2. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τα
παραπάνω προσόντα, γίνονται δεκτοί υποψήφιοι, κατά
προτεραιότητα:
α. Κάτοχοι πτυχίου επαγγελματία χειριστή ελικοπτέρων (Ε/Π) [CPL (Η)] ή κάτοχοι πτυχίου χειριστή εναέριων
γραμμών ελικοπτέρου [ATPL (Η)] σε ισχύ και ειδικότητα
πτήσεως διά οργάνων [IR (Η)] σε ισχύ, αναγνωρισμένων
από την Υ.Π.Α, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι
ανωτέρω πρέπει να έχουν ικανότητα κυβερνήτη ελικοπτέρου Κ1 [Pilot in Command (PIC)] επί τύπων AS-332 ή
ΒΚ-117, έστω και αν αυτή δεν είναι σε ισχύ, εφόσον διαθέτουν συνολική πτητική εμπειρία χιλίων πεντακοσίων
(1.500) ωρών ως χειριστές ελικοπτέρων, εκ των οποίων
(1.000) ώρες σε πολυκινητήρια ελικόπτερα ως κυβερνήτες Κ1 και εκατό (100) ώρες νυχτερινών πτήσεων.
β. Κάτοχοι πτυχίου επαγγελματία χειριστή ελικοπτέρων (Ε/Π) [CPL (H)] ή κάτοχοι πτυχίου χειριστή εναέριων γραμμών ελικοπτέρου [ATPL (H)] σε ισχύ, ειδικότητα
πτήσεως διά οργάνων [IR (Η)] σε ισχύ χωρίς ικανότητα
κυβερνήτη ελικοπτέρου Κ1 [Pilot in Command (PIC)], επί
τύπων ΑS-332 ή BK-117 και οι οποίοι διαθέτουν συνολική
πτητική εμπειρία χιλίων πεντακοσίων (1.500) ωρών ως
χειριστές ελικοπτέρων, εκ των οποίων (1.000) ώρες σε
πολυκινητήρια ελικόπτερα και πενήντα (50) ώρες νυχτερινών πτήσεων.
γ. Κάτοχοι πτυχίου επαγγελματία χειριστή ελικοπτέρων (Ε/Π) [CPL (Η)] ή κάτοχοι πτυχίου χειριστή εναέριων
γραμμών ελικοπτέρου [ATPL (Η)] σε ισχύ, ειδικότητα πτήσεως διά οργάνων [IR (Η)] έστω και αν δεν είναι σε ισχύ
για όχι, ωστόσο, πλέον των έξι (6) ετών, αναγνωρισμένου
από την Υ.Π.Α, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
έστω και εάν δεν έχουν ικανότητα κυβερνήτη ελικοπτέρου Κ1 [Pilot in Command (PIC)] επί τύπων AS-332 ή
ΒΚ-117, εφόσον διαθέτουν συνολική πτητική εμπειρία
χιλίων πεντακοσίων (1.500) ωρών ως χειριστές ελικοπτέρων, εκ των οποίων (1.000) ώρες σε ελικόπτερα με
Στροβιλοκινητήρα (Turbine Engine) ως κυβερνήτες Κ1.
3. Επάρκεια της Αγγλικής γλώσσας για τους Έλληνες
υποψήφιους, η οποία βεβαιώνεται από πιστοποιημένο
φορέα της Υ.Π.Α. με βαθμολογία τουλάχιστον «Τέσσερα
(4)» [ελάχιστο επιχειρησιακό επίπεδο (operational level)].
4. Επάρκεια της Αγγλικής γλώσσας για τους πολίτες
κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βαθμολογία τουλάχιστον «πέντε (5)» (εκτεταμένο – extended),
σύμφωνα με τα κριτήρια των ICAO-EASA/JAA.
5. Να έχουν την απαιτούμενη σωματική και ψυχική
υγεία, η οποία να αποδεικνύεται από Πιστοποιητικό Υγείας τάξεως Α, σύμφωνα με τα ισχύοντα για το ιπτάμενο
προσωπικό της Πολιτικής Αεροπορίας.
Άρθρο 4
Ειδικά προσόντα πρόσληψης
ιδιωτών τεχνικών ελικοπτέρων (Ε/Π)
Οι τεχνικοί Ε/Π (προσωπικό συντήρησης) πρέπει να
έχουν, πλέον των γενικών, τα ακόλουθα προσόντα και
προϋποθέσεις:
α. Να είναι κάτοχοι πτυχίου συντήρησης αεροσκαφών
σε ισχύ, κατηγορίας B1, με ικανότητα επί ελικοπτέρου τύπου ΑS-332 ή ΒΚ-117, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
β. Να έχουν 5ετή τουλάχιστον εμπειρία ως μηχανικοί
επί δικινητήριων Ε/Π σε φορέα συντήρησης εγκεκριμένου κατά EASA Part 145.
γ. Να έχουν την απαιτούμενη σωματική και ψυχική
υγεία, η οποία να αποδεικνύεται από Πιστοποιητικό
Υγείας τάξεως Β.
Άρθρο 5
Προκήρυξη πρόσληψης – Δικαιολογητικά
1. Για την πρόσληψη του προσωπικού του άρθρου 1
του παρόντος εκδίδεται προκήρυξη του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, στην οποία αναφέρονται οι ανάγκες
που θα αντιμετωπιστούν με την πρόσληψη προσωπικού,
ο αριθμός αυτών που θα προσληφθούν κατά ειδικότητα,
τα γενικά και ειδικά προσόντα πρόσληψης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η αρχή στην οποία θα υποβληθούν οι
αιτήσεις συμμετοχής, η χρονική διάρκεια της σύμβασης
και ο τόπος απασχόλησης, η διαδικασία και τα κριτήρια
επιλογής και αξιολόγησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Στην προκήρυξη ορίζεται, επίσης, η προθεσμία
υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, που δεν μπορεί
να είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες από τη δημοσίευση της προκήρυξης.
2. Η προκήρυξη αναρτάται στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, δημοσιεύεται υποχρεωτικά σε μία εφημερίδα
πανελλήνιας κυκλοφορίας, στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος και σε μία τουλάχιστον ιστοσελίδα,
ειδικευμένη σε θέματα εργασίας χειριστών και τεχνικών
εναερίων μέσων.
3. Οι υποψήφιοι, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν
στην προαναφερόμενη διαδικασία επιλογής πρέπει να
υποβάλουν αυτοπροσώπως στον καθοριζόμενο στην
προκήρυξη πρόσληψης τόπο και χρόνο ή ταχυδρομικώς
με συστημένη επιστολή εντός της οριζόμενης προθεσμίας, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Αίτηση συμμετοχής σύμφωνα με το προκαθορισμένο από το Πυροσβεστικό Σώμα υπόδειγμα.
β. Φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας.
γ. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
δ. Φωτοαντίγραφα των απαιτούμενων κατά περίπτωση πτυχίων, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.
ε. Θεωρημένες βεβαιώσεις ωρών ή άλλα εγκεκριμένα
έντυπα από αρμόδιες Υπηρεσίες για τις ώρες πτήσεις σε
ελικόπτερα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
στ. Πιστοποιητικό Υγείας Τάξεως Α σε ισχύ, σύμφωνα
με τα ισχύοντα για το ιπτάμενο Προσωπικό της Πολιτικής
Αεροπορίας.
ζ. Βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Υ.Π.Α. από
την οποία να προκύπτει ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος τους
διαδικασία διερεύνησης αεροπορικού ατυχήματος ή
συμβάντος υπό την έννοια του ν. 2912/2001 (Α’ 94) και
ότι δεν έχουν καταδικαστεί ή κριθεί υπεύθυνοι για οποιοδήποτε ζήτημα συνδεδεμένο με την ασφάλεια πτήσεων
την τελευταία πενταετία.
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
(Α΄ 75) με την οποία δηλώνεται ότι ο υποψήφιος πληροί
τις προϋποθέσεις και έχει όλα τα νόμιμα προσόντα και
προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής,
χωρίς ύπαρξη κωλυμάτων πρόσληψης, όπως αυτά αναφέρονται στην σχετική προκήρυξη και ότι τα αναγραφόμενα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση είναι αληθή.
4. Όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά συμμετοχής
υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, τα δε ξενόγλωσσα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
5. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης
συμμετοχής, για το εμπρόθεσμο της αίτησης, λαμβάνεται
υπόψη η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου.
Άρθρο 6
Συγκρότηση Επιτροπής Επιλογής
1. Με απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Επιλογής, αποτελούμενη
από τον Διοικητή της Υ.Ε.Μ.Π.Σ., τον Διευθυντή Ανθρώπινων Πόρων και έναν Αξιωματικό χειριστή ελικοπτέρων,
για πρόσληψη χειριστών ή έναν τεχνικό αεροσκαφών,
για πρόσληψη τεχνικών.
2. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι το ανώτερο ή, μεταξύ
ομοιοβάθμων, το αρχαιότερο μέλος, ενώ χρέη γραμματέα εκτελεί το νεότερο μέλος αυτής.
Άρθρο 7
Διαδικασία Αξιολόγησης και Επιλογής
1. Η Επιτροπή Επιλογής ελέγχει την πληρότητα και
εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής, προβαίνει σε έλεγχο συνδρομής των
γενικών και ειδικών προσόντων των υποψηφίων που
προβλέπονται στα άρθρα 2, 3 και 4 του παρόντος και συντάσσει πίνακα υποψηφίων, στον οποίο αναγράφονται,
σε χωριστές κατηγορίες, οι υποψήφιοι των οποίων οι
αιτήσεις γίνονται δεκτές και εκείνοι των οποίων απορρίπτονται, καθώς και η αιτιολογία απόρριψής τους. Οι αιτήσεις συμμετοχής με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων
που απορρίπτονται, δεν επιστρέφονται σε αυτούς, αλλά
φυλάσσονται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας
υποβολής και εξέτασης ενστάσεων σύμφωνα με την παρ.
4 του παρόντος άρθρου.
2. Στη συνέχεια, η Επιτροπή συντάσσει πίνακες βαθμολογικής κατάταξης των υποψηφίων κατά φθίνουσα
σειρά συνολικής βαθμολογίας, ανά κατηγορία, με βάση
τα ακόλουθα κριτήρια βαθμολόγησης:
α. Οι χειριστές ελικοπτέρων που διαθέτουν:
αα. Πτυχίο κυβερνήτη (Κ1) ελικοπτέρου με ικανότητα τύπου ΑS – 332 σε ισχύ λαμβάνουν είκοσι πέντε (25)
μόρια και πτυχίο κυβερνήτη (Κ1) ελικοπτέρου με ικανότητα τύπου ΒΚ -117 σε ισχύ, είκοσι πέντε (25) μόρια. Σε
περίπτωση που υποψήφιος έχει ικανότητα σε ισχύ και
για τους δύο τύπους λαμβάνει συνολικά πενήντα (50)
μόρια. Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει ειδικότητα
πτήσεως δια οργάνων [IR (Η)] σε ισχύ λαμβάνει είκοσι
πέντε (25) μόρια.
ββ. Ικανότητα εκπαιδευτή (TRI) σε έναν από τους ανωτέρω τύπους ελικοπτέρων σε ισχύ, λαμβάνουν πενήντα
(50) μόρια. Ικανότητα εκπαιδευτή (TRI) και στους δύο
ανωτέρω τύπους ελικοπτέρων σε ισχύ, λαμβάνουν εκατό (100) μόρια. Ικανότητα εξεταστή (TRE) σε έναν από
τους ανωτέρω τύπους ελικοπτέρων σε ισχύ, λαμβάνουν
εκατό (100) μόρια. Ικανότητα εξεταστή (TRE) και στους
δύο ανωτέρω τύπους ελικοπτέρων σε ισχύ, λαμβάνουν
διακόσια (200) μόρια.
γγ. Προϋπηρεσία σε επιχειρήσεις, κατά την τελευταία
δεκαπενταετία, πριν την ημερομηνία προκήρυξης πρόσληψης:
γγα. με κάδο δασοπυρόσβεσης και γενικότερα μεταφοράς εξωτερικών φορτίων.
γγβ. εναέριου συντονισμού πυροσβεστικών δυνάμεων.
γγγ. έρευνας και διάσωσης και ως κυβερνήτες χειριστές Ε/Π Κ1 [Pilot in Command (PIC)] που αποδεικνύεται
με έγγραφες βεβαιώσεις των Υπηρεσιών στις οποίες υπηρέτησαν, λαμβάνουν για κάθε προϋπηρεσία χωριστά για
τις παραπάνω γγα, γγβ και γγγ περιπτώσεις, ένα (1) μόριο
ανά δέκα (10) ώρες, ενώ ως συγκυβερνήτες χειριστές Ε/Π
(Co-Pilot) που αποδεικνύεται με τον ίδιο τρόπο, λαμβάνουν για κάθε προϋπηρεσία χωριστά για τις παραπάνω
γγα, γγβ και γγγ περιπτώσεις, ένα μόριο ανά είκοσι (20)
ώρες. Τυχόν κλασματικά υπόλοιπα μεγαλύτερα ή ίσα του
0,5 προσμετρούνται με ένα (1) μόριο, ενώ, σε διαφορετική περίπτωση, δεν λαμβάνονται υπόψη.
δδ. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των υποψήφιων
χειριστών, προηγούνται οι έχοντες την ικανότητα εξεταστή (TRE) σε ισχύ σε έναν, τουλάχιστον, από τους δύο
τύπους ελικοπτέρων (AS-332 ή ΒΚ-117) και έπονται οι
έχοντες την ικανότητα εκπαιδευτή (TRI) σε ισχύ σε έναν,
τουλάχιστον, από τους δύο τύπους ελικοπτέρων (AS-332
ή ΒΚ-117). Σε περίπτωση νέας ισοψηφίας, προηγούνται
οι έχοντες την ειδικότητα πτήσεως διά οργάνων [IR(H)]
σε ισχύ. Σε περίπτωση νέας ισοψηφίας, προηγούνται οι
έχοντες ικανότητα χειρισμού ως Κ1 [Pilot in Command
(PIC)] σε ισχύ και των δύο τύπων ελικοπτέρων (AS-332
και ΒΚ-117), έπονται οι έχοντες την ικανότητα χειρισμού
ως Κ1 [Pilot in Command (PIC)] σε ισχύ του ελικοπτέρου AS-332 και στη συνέχεια οι έχοντες την ικανότητα
χειρισμού ως Κ1 [Pilot in Command (PIC)] σε ισχύ του
ελικοπτέρου ΒΚ-117. Σε περίπτωση εκ νέου ισοψηφίας,
προηγούνται οι έχοντες περισσότερες ώρες επί Ε/Π AS332 και, τέλος, σε περίπτωση πάλι ισοψηφίας, οι έχοντες
περισσότερες ώρες επί Ε/Π ΒΚ-117. Σε περίπτωση νέας
ισοψηφίας, διενεργείται δημόσια κλήρωση.
β. Για τους τεχνικούς, οι έχοντες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία:
αα. Πτυχίο συντήρησης αεροσκαφών κατηγορίας Γ΄
λαμβάνουν τριάντα πέντε (35) μόρια.
ββ. Ικανότητα επί τύπου ελικοπτέρων ΑS-332 και ΒΚ117 σε ισχύ, λαμβάνουν σαράντα πέντε (45) μόρια.
γγ. 10ετή και πλέον εμπειρία ως μηχανικοί Γ1 ή B1 επί
δικινητήριων Ε/Π σε φορέα συντήρησης εγκεκριμένου
κατά EASA Part 145, λαμβάνουν είκοσι (20) μόρια.
δδ. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των υποψηφίων
τεχνικών, προηγούνται οι έχοντες ικανότητα και στους
δύο τύπους των ελικοπτέρων ΑS-332 και ΒΚ-117. Σε
Τεύχος A’ 100/23.05.2020 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1779
περίπτωση νέας ισοψηφίας, προηγούνται οι έχοντες το
μεγαλύτερο χρόνο εμπειρίας ως κάτοχοι πτυχίου μηχανικού με ικανότητα επί τύπου των ελικοπτέρων ΑS-332
L1 ή ΒΚ-117 C1 .
3. Η Επιτροπή Επιλογής αποστέλλει στη Διεύθυνση
Προσωπικού του Α.Π.Σ. τους πίνακες βαθμολογικής κατάταξης συνολικής βαθμολογίας των υποψηφίων ανά
κατηγορία, οι οποίοι αναρτώνται στο Αρχηγείο και την
ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος.
4. Κατά των πινάκων βαθμολογικής κατάταξης επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως ως προς τον υπολογισμό των
μορίων. Η ένσταση ασκείται εγγράφως εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση των
πινάκων και εξετάζεται από τον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος. Σε περίπτωση αποδοχής της, η Επιτροπή
Επιλογής προβαίνει στις απαιτούμενες μεταβολές και
στην ανασύνταξη των σχετικών πινάκων. Η απόφαση
του Αρχηγού επί της ενστάσεως γνωστοποιείται στον
ενδιαφερόμενο. Η Επιτροπή Επιλογής, μετά την εξέταση
των ενστάσεων και την τυχόν ανασύνταξη των πινάκων
βαθμολογικής κατάταξης των υποψηφίων, καταρτίζει
τους οριστικούς πίνακες βαθμολογικής κατάταξης.
Άρθρο 8
Κύρωση Πινάκων
1. Από τους οριστικούς πίνακες βαθμολογικής κατάταξης η Επιτροπή Επιλογής συντάσσει πίνακες προσληφθέντων και επιλαχόντων. Οι πίνακες κυρώνονται με
απόφαση Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, τοιχοκολλώνται στο Α.Π.Σ. συντασσομένου, αυθημερόν,
σχετικού πρακτικού, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του
Πυροσβεστικού Σώματος και ισχύουν για πέντε (5) χρόνια από την κύρωσή τους.
2. Η πρόσληψη ενεργείται με απόφαση Αρχηγού του
Πυροσβεστικού Σώματος. Στην απόφαση πρόσληψης
αναφέρεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του προσληφθέντα, η υπηρεσία πρόσληψης, το είδος της εργασίας, ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης, η δυνατότητα
παράτασής της και οι όροι παράτασης. Η απόφαση πρόσληψης κοινοποιείται με απόδειξη στον προσληφθέντα,
ο οποίος καλείται να αναλάβει υπηρεσία μέσα στην αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται σε αυτή. Η σύμβαση
εργασίας αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας και υπογράφεται από τον προσληφθέντα
και τον Διοικητή της Υ.Ε.Μ.Π.Σ. Η απόφαση πρόσληψης
ανακαλείται, αν ο ενδιαφερόμενος δεν αποδέχεται αυτή
ρητά ή σιωπηρά, με την εκπνοή της προθεσμίας για ανάληψη υπηρεσίας.
3. Σε περίπτωση μη αποδοχής της πρόσληψης ή αποχώρησης του προσλαμβανομένου για οποιονδήποτε
λόγο κατά τη διάρκεια ισχύος του πίνακα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, καλούνται για ανάληψη
υπηρεσίας υποψήφιοι από τους επιλαχόντες κατά τη
σειρά κατάταξής τους.
Άρθρο 9
Υπηρεσιακή κατάσταση
1. Οι προσληφθέντες με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιώτες χειριστές και τεχνικοί τοποθετούνται
στην Υ.Ε.Μ.Π.Σ. με απόφαση του Διοικητή της και ασκούν
καθήκοντα Τμηματάρχη, Προϊσταμένου γραφείου ή βοηθού αυτού, Εξεταστή – Εκπαιδευτή σε περιοδικούς και
ετήσιους ελέγχους επάρκειας των χειριστών ελικοπτέρων και Εκπαιδευτή ή Εξεταστή αυτών σε άλλες διαδικασίες, υπό την έγκριση της Υ.Π.Α.
2. Επιχειρησιακά το προσωπικό διατίθεται, με απόφαση του Διοικητή της Υ.Ε.Μ.Π.Σ., σε καθήκοντα Κυβερνήτη
Κ1 ή συγκυβερνήτη Κ2, στα ελικόπτερα του Πυροσβεστικού Σώματος ανάλογα με τα προσόντα και τις ικανότητες, που απορρέουν από τα πτυχία που διαθέτουν και
τον «Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Υπηρεσίας
Εναερίων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος».
3. Το ανωτέρω προσωπικό ως προς τα δικαιώματα και
τις υποχρεώσεις του υπάγεται στον «Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων του
Πυροσβεστικού Σώματος».
Άρθρο 10
Καταγγελία – Λύση της σύμβασης εργασίας
1. Κατά τη διάρκεια της απασχόλησης του προσωπικού
που προσλαμβάνεται, επιτρέπεται η καταγγελία της σύμβασης για σπουδαίο λόγο. Σπουδαίο λόγο συνιστά, ιδίως,
η παραμέληση των συμβατικών του υποχρεώσεων, η
πλημμελής εκτέλεση των καθηκόντων που του ανατέθηκαν ή η αδικαιολόγητη αποχή από αυτά, η εγκατάλειψη
υπηρεσίας, η καταδίκη ή ο καταλογισμός ευθύνης από
την αρμόδια αρχή μετά τη διερεύνηση αεροπορικού ατυχήματος ή συμβάντος υπό την έννοια του ν. 2912/2001
ή για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα που συνδέεται με την
ασφάλεια των πτήσεων.
2. Αδικαιολόγητη αποχή από την εργασία για τρεις (3)
συνεχείς ημέρες και άνω, λογίζεται ως μονομερής καταγγελία της σύμβασης εργασίας εκ μέρους του προσληφθέντα. Η καταγγελία της σύμβασης γίνεται με απόφαση
του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, μετά από
σχετική εισήγηση του Διοικητή της Υ.Ε.Μ.Π.Σ.
3. Μετά τη λήξη του ορισθέντος στη σύμβαση εργασίας χρόνου απασχόλησης, η σύμβαση εργασίας λύεται
αυτοδικαίως και το προσωπικό αποχωρεί από την Υπηρεσία χωρίς καμία άλλη διατύπωση. Η σύμβαση λύεται,
επίσης, αυτοδικαίως σε περίπτωση συμπλήρωσης του
εξηκοστού πέμπτου (65) έτους της ηλικίας του προσληφθέντος, καθώς και σε περίπτωση απώλειας οποιουδήποτε από τα γενικά και ειδικά προσόντα, ή οποιασδήποτε
συνδρομής οποιωνδήποτε κωλυμάτων, που προβλέπονται στα άρθρα 2, 3 και 4 του παρόντος, με την έκδοση
σχετικής διαπιστωτικής πράξης που κοινοποιείται στον
ενδιαφερόμενο. Το προσωπικό, του οποίου η σύμβαση
εργασίας λύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου, δεν δικαιούται αποζημίωση για την αιτία αυτή.
Άρθρο 11
Γενικές διατάξεις
1. Για όσα θέματα του παρόντος διατάγματος, σχετικά
με το προσωπικό, δεν ρυθμίζονται ειδικώς στις διατάξεις
του, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το προσωπικό, το οποίο προσλαμβάνεται στο Δημόσιο με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
1780 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος A’ 100/23.05.2020
2. Με το παρόν καταργείται το π.δ. 59/2009 «Κανονισμός πρόσληψης στην Υπηρεσία Εναερίων Μέσων του
Πυροσβεστικού Σώματος ιδιωτών χειριστών και τεχνικών εναερίων μέσων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου» (Α΄ 82), καθώς και των τροποποιητικών αυτού π.δ/των 79/2016 (Α΄ 144) και 53/2018
(Α΄ 100).
Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε την
δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 15 Μαΐου 2020
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ο Υπουργός
Προστασίας του Πολίτη
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

aftodioikisi.gr