Παρασκευή 3 Απριλίου 2020

AGRAFA NEWS Η εποπτεία στις πράξεις των ΟΤΑ την εποχή του κορωνοϊού


3/4/2020
Ειδικές διευκρινίσεις για την άσκηση εποπτείας επί των πράξεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όσο διαρκούν τα μέτρα κατά του κορωνοϊού, έδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών με την αριθμ.40 Εγκύκλιο που απέστειλε στους Δήμους της Χώρας, στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στην ΚΕΔΕ και στην ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

Όπως επισημάνθηκε, άμεση απόρροια των μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, αποτελεί και η αναγκαία προσαρμογή του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την άσκηση της κρατικής εποπτείας επί των ΟΤΑ, το ρυθμιστικό πλαίσιο της οποίας δεν αναστέλλεται κατά τη χρονική διάρκεια ισχύος των περιοριστικών αυτών μέτρων.
Πιο συγκεκριμένα:

Ι] Η άσκηση υποχρεωτικού ελέγχου νομιμότητας επί των πράξεων της Αυτοδιοίκησης που εμπίπτουν στην παρ.1 του αρ.225 του ν.3852/2010, περαιώνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας όχι τριάντα (30), αλλά εξήντα (60) ημερών από την περιέλευσή τους στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

ΙΙ] Αποφάσεις ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού που λαμβάνονται δυνάμει
- των παρ. 3 και 5 του άρθρου 10 της από11.3.2020 ΠΝΠ και
- των παρ. 2, 3, 4 και 6 του άρθρου εικοστού τέταρτου της από 14.3.2020 ΠΝΠ
εφαρμόζονται αμέσως, κατά παρέκκλιση του άρθρου 225 “Υποχρεωτικός Έλεγχος Νομιμότητας” του ν.3852/2010.

ΙΙΙ] Η προθεσμία άσκησης της διοικητικής προσφυγής κατά των πράξεων της Αυτοδιοίκησης, αναστέλλεται από τις 11 Μαρτίου 2020 για δύο (2) μήνες (σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20.3.2020 ΠΝΠ )
- Επομένως, η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Ειδικής Επιτροπής, κατά τις διατάξεις του άρθρου 238 του ν.3852/2010, η οποία έληξε ή θα λήξει μετά τις 11 Μαρτίου 2020, υπολογίζεται μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από την έκδοση ή κοινοποίηση της προσβαλλόμενης Απόφασης.
- Σε περίπτωση που την 15η Μαρτίου 2020 Απόφαση Δημάρχου δημοσιεύθηκε ή αναρτήθηκε στο διαδίκτυο ή κοινοποιήθηκε στον προσφεύγοντα ή ο προσφεύγων έλαβε πλήρη γνώση αυτής, η δεκαπενθήμερη (15) προθεσμία άσκησης προσφυγής κατ’ αυτής ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, άρχεται από την 15η Μαΐου 2020.
- Τυχόν, προσφυγές που κατατέθηκαν μετά την 11η Μαρτίου 2020 και μέχρι την ισχύ της από 20 Μαρτίου 2020 ΠΝΠ, η αποκλειστική προθεσμία εξέτασής τους άρχεται μετά την πάροδο του ανωτέρω διμήνου. Το αρμόδιο όργανο ενημερώνει σχετικώς τον προσφεύγοντα με σχετικό έγγραφο.
- Με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών η προθεσμία αυτή μπορεί να συντέμνεται ή να παρατείνεται, εφόσον παραμένει άμεσος ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2020.

Στην Ενότητα iii της Εγκυκλίου  και συγκεκριμένα στις υποσημειώσεις που αυτή περιλαμβάνει, μπορείτε να δείτε αναλυτικά το περιεχόμενο των περισσότερων από τις διατάξεις που προαναφέρθηκαν.https://www.airetos.gr