Σάββατο 4 Απριλίου 2020

AGRAFA NEWS Μη αναστολή Προσλήψεων και Κρίσεων Προϊσταμένων – Εγκύκλιος ΥΠΕΣ


4/4/2020
Εγκύκλιος του Υπουργού Εσωτερικών δημοσιεύθηκε σήμερα 3 Απριλίου, δίνοντας διευκρινίσεις ιδίως για τις προσλήψεις προσωπικού, για την επιλογή Προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος, αλλά και για τις άδειες κατά την εορταστική περίοδο του Πάσχα.

Η Εγκύκλιος απευθύνεται, μεταξύ άλλων, και στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.
Ο Υπουργός, αφού παραθέτει το άρθρο τεσσαρακοστό έκτο της από 30.3.2020 ΠΝΠ  , ενημερώνει για τα κάτωθι:

ΜΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις προσωπικού – μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου- των Φορέων του αρ.14 του ν.2190/1994 και δεδομένου ότι οι ρυθμίσεις της παρ.5 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20/3/2020 ΠΝΠ, αφορούν τον πολίτη και όχι τις ενέργειες της Διοίκησης, οι αρμόδιοι κατά περίπτωση Φορείς και Υπηρεσίες θα προβούν σε κάθε απαιτούμενη περαιτέρω ενέργεια για την πρόσληψη προσωπικού δεδομένου ότι δεν υπάγονται στην αναστολή των προθεσμιών για τις εν λόγω ενέργειες.  
Ειδικότερα και σε ό,τι αφορά την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στον Φορέα:
1. με ηλεκτρονικό τρόπο και
2. κατ΄ εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, μετά από σχετική απόφαση του Φορέα.
- Τα ανωτέρω ισχύουν και για Ανακοινώσεις που έχουν ήδη εγκριθεί από το ΑΣΕΠ και δεν έχουν δημοσιευθεί ή δεν έχει αρχίσει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.
3. Για τις ανωτέρω Ανακοινώσεις, σε περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η αναζήτηση απαιτούμενων δικαιολογητικών είτε με ηλεκτρονικό είτε με άλλο τρόπο, λόγω των τρεχουσών συνθηκών, ο υποψήφιος δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, σύμφωνα με την οποία, εφόσον προκύψει προσληπτέος, θα προσκομίσει αυτά σε χρόνο μεταγενέστερο και πάντως άμεσα μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων λόγω του κορωνοϊού.
4. Για όσο διάστημα εφαρμόζονται τα μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού, οι ενστάσεις για όλες τις διαδικασίες πρόσληψης υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο.
Προς αποτελεσματική εφαρμογή των ανωτέρω καλούνται οι αρμόδιοι Φορείς και Υπηρεσίες για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης επικοινωνίας των ενδιαφερομένων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και για τη σχετική ενημέρωσή τους με κάθε πρόσφορο τρόπο.  
Εφόσον αποδεικνύεται αιτιολογημένα εκ μέρους του Φορέα η αδυναμία επικοινωνίας των ενδιαφερομένων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, απαιτείται η έκδοση εγκαίρως της Απόφασης του Φορέα για την κατ΄ εξαίρεση αποστολή των δικαιολογητικών μέσω συμβατικού ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή.  Σε κάθε περίπτωση ο τρόπος αυτός κατ’ αρχήν αντενδείκνυται (αποτελεί την ύστατη και μόνο επιλογή) για λόγους αναγόμενους στην προστασία της δημόσιας υγείας και προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός των πολιτών σε ταχυδρομεία λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών μέτρων περί απαγόρευσης της κυκλοφορίας.
Ακόμα και στην περίπτωση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης λόγω αντικειμενικής αδυναμίας προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι, αλλά και οι αρμόδιες Υπηρεσίες θα πρέπει να κάνουν δεκτό οποιοδήποτε δικαιολογητικό κατατίθεται, από το οποίο αποδεικνύεται η αντικειμενική αυτή αδυναμία προσκόμισης (πχ επιτυχής συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσης χειρισμού Η/Υ, αίτηση για χορήγηση αντιγράφου πτυχίου κ.ο.κ.).
Η ως άνω αντικειμενική αδυναμία προσκόμισης εμπροθέσμως των απαιτούμενων δικαιολογητικών δεν αίρει σε καμία περίπτωση ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και ιδιότητες θα πρέπει να είναι σε ισχύ και συμβατά με τους όρους της σχετικής Ανακοίνωσης και της κείμενης νομοθεσίας.
Τέλος, υπενθυμίζονται στο σημείο αυτό οι διατάξεις περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών.

ΜΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Σε ό,τι αφορά την επιλογή Υπηρεσιακών Γραμματέων και Προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης – Διεύθυνσης και Τμήματος από τα αρμόδια Συμβούλια Επιλογής, σύμφωνα με την παρ.2 των προαναφερόμενων διατάξεων η διαδικασία αυτή δεν καταλαμβάνεται από την αναστολή που προβλέπεται στην παρ.5 του τριακοστού όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 ΠΝΠ  .
Παράταση των προθεσμιών αυτών των διαδικασιών δύναται να προβλεφθεί με απόφαση του κατά περίπτωση για την έκδοση της πρόσκλησης αρμόδιου οργάνου, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και πάντως όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020.
Ως εκ των ανωτέρω οι διαδικασίες επιλογής διενεργούνται κανονικά και σε κάθε περίπτωση δύναται, εφόσον απαιτείται, η αλληλογραφία να διενεργείται ηλεκτρονικά ή με συμβατικό ταχυδρομείο προς προστασία της δημόσιας υγείας.
Επιπλέον και σε ό,τι αφορά τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων, αυτές θα πραγματοποιούνται τηρουμένων των κανόνων προστασίας της υγείας τόσο των μελών του Συμβουλίου όσο και των υποψηφίων.
Στο σημείο αυτό και δεδομένου ότι η διαδικασία επιλογής Υπηρεσιακών Γραμματέων βρίσκεται σε εξέλιξη και ειδικότερα στο στάδιο διορισμού, υπενθυμίζονται οι διατάξεις της παρ.2α του αρ.113 του ν.4622/2019 ως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες θα πρέπει να τροποποιηθούν οι σχετικές αποφάσεις που αφορούν τα ΕΙΣΕΠ και τα ΣΕΠ μετά την τοποθέτηση του συνόλου των Υπηρεσιακών Γραμματέων των Υπουργείων.

ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Κατόπιν διαφόρων ερωτημάτων που τίθενται στο ΥΠΕΣ σχετικά με τη νομιμότητα χορήγησης της άδειας ειδικού σκοπού κατά την περίοδο του Πάσχα, οπότε και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν θα λειτουργούν λόγω διακοπών, σας γνωρίζουμε ότι είναι δυνατή και κατά την περίοδο αυτή η χορήγηση της άδειας αυτής για την ταυτότητα του λόγου, για την οποία χορηγείται, ιδίως την προστασία της υγείας των ηλικιωμένων γονέων των υπαλλήλων, ενόψει της αντικειμενικής αδυναμίας ανάληψης της φροντίδας των τέκνων από αυτούς.

ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ
Σε απάντηση διαφόρων ερωτημάτων που τίθενται σχετικά με την εκ περιτροπής εργασία και την εξ αποστάσεως εργασία, διευκρινίζονται τα εξής:  Δεδομένου ότι είναι υποχρεωτική εν προκειμένω η προάσπιση και η προστασία της δημόσιας υγείας, για το προσωπικό που δεν δύναται λόγω της φύσης των καθηκόντων του να παρέχει εξ αποστάσεως εργασία, δύναται κατά την κρίση του αρμόδιου Προϊσταμένου είτε να προσέρχεται σε βάρδιες, προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός στην Υπηρεσία ή να απασχολείται εκτάκτως σε άλλα καθήκοντα, εφόσον έχει την εμπειρία και τις γνώσεις, στις οργανικές μονάδες εκείνες, όπου απαιτείται η συνδρομή περισσοτέρων υπαλλήλων βάσει και της κατάστασης, όπως έχει διαμορφωθεί λόγω των ειδικών αδειών απουσίας που έχουν προβλεφθεί.

Μπορείτε να δείτε την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/112/οικ.8632 Εγκύκλιο ΕΔΩ 
https://www.airetos.gr