Πέμπτη 30 Απριλίου 2020

AGRAFA NEWS - Κορωνοϊός: Τα έξοδα των ΟΤΑ συγκεντρώνει το Ανάπτυξης για να ζητήσει πόρους από την Ε.Ε. (Έγγραφο)

Εξαιρετικώς επείγον έγγραφο με αντικείμενο το “άμεσο κόστος αντιμετώπισης της Covid-19 πανδημίας” απέστειλε το Υπουργείο Ανάπτυξης, μεταξύ άλλων, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), αλλά και στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών που έχουν αρμοδιότητες επί των οικονομικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Στο έγγραφο γίνεται μνεία σε αξιοποίηση πόρων από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) και γι’ αυτό ζητείται ενημέρωση για τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από την 11η Μαρτίου, καθώς και για εκείνες που θα πραγματοποιηθούν έως και την 11η Ιουλίου. Τα δεδομένα πρέπει να σταλούν μέχρι και την 15ηΜαίου, λόγω των πιεστικών προθεσμιών που σχετίζονται με τη δυνατότητα κινητοποίησης του Ταμείου με την υποβολή στην Ε.Ε. σχετικού αιτήματος.
Συγκεκριμένα, το έγγραφο του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων που έλαβαν και τα ανώτατα θεσμικά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναφέρει τα κάτωθι:


“Με αφορμή την τρέχουσα κατάσταση έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας που προκάλεσε στη Χώρα η πανδημία Covid-19 και με στόχο τον μετριασμό των δημοσιονομικών επιπτώσεων από το κόστος αντιμετώπισής της, αξιοποιώντας δυνητικά πόρους από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ), παρακαλούμε να μας ενημερώσετε ανάλογα με την αρμοδιότητά σας:
(1) για τις δαπάνες ενεργειών/ δράσεων έκτακτης ανάγκης υποστήριξης του πληθυσμού και περιορισμού διάδοσης της ασθένειας που πραγματοποιήθηκαν από την Υπηρεσία σας ή τους εποπτευόμενους από αυτήν φορείς από 11.3.2020έως την ημερομηνία αποστολής προς την Υπηρεσία μας του συνημμένου συγκεντρωτικού πίνακα με κατηγορίες δαπανών και
(2) για τις δαπάνες ενεργειών/ δράσεων έκτακτης ανάγκης υποστήριξης του πληθυσμού και περιορισμού διάδοσης της ασθένειας που εκτιμάτε ότι θα πραγματοποιηθούν από την ημερομηνία αποστολής του παραπάνω πίνακα έως και την 11.07.2020.
Οι πραγματοποιθείσες και εκτιμώμενες δαπάνες θα πρέπει να συνδέονταιμε κάθε είδους άμεση βοήθεια στον πληττόμενο πληθυσμό (ιατρική ή άλλη), καθώς και με μέτρα περιορισμού διάδοσης της νόσου ενώ - όπως απεικονίζεται στον συνημμένο συγκεντρωτικόπίνακα - μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ενδεικτικά ανά τύπο ενεργειών δράσεων ως εξής:
- Ιατρική βοήθεια, περιλαμβανομένων φαρμάκων, υλικού και ιατρικών συσκευών (ενδεικτικά αναπνευστήρες, κλίνες), κόστος λειτουργίας υποδομών υγειονομικής περίθαλψης ή πολιτικής προστασίας, εργαστηριακές αναλύσεις
- Εξοπλισμός προσωπικής προστασίας
- Ειδική βοήθεια στον πληθυσμό και σε ευάλωτες ομάδες (όπως ηλικιωμένοι, άτομα με υποκείμενα νοσήματα, έγκυοι, εργαζόμενοι μονογονείς, «βοήθεια στο σπίτι» που συνδέεται με την αντιμετώπιση της νόσου, προσωρινή φιλοξενία ατόμων σε καραντίνα)
- Υποστήριξη επιχειρησιακής ετοιμότητας προσωπικού υπηρεσιών υγείας και υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης
- Ανάπτυξη εμβολίων ή φαρμάκων
- Ενίσχυση ικανότητας σχεδιασμού ετοιμότητας και σχετικής με αυτήν επικοινωνιακής δραστηριότητας
- Υγιεινή και απολύμανση κτηρίων και εγκαταστάσεων
- Υγειονομικοί Έλεγχοι περιλαμβανομένων των συνοριακών
- Αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνου
- Συναφείς πρόσθετες δαπάνες προσωπικού
- Άλλα προσδιοριζόμενα κόστη (π.χ δαπάνες πραγματοποιθείσες από 11.03.2020 για τηλεκπαίδευση ή τηλεργασία).
Σημειώνεται ότι τα ποσά που θα καταχωρηθούν στο συγκεντρωτικό πίνακα θα αφορούν σε πραγματικές ή εκτιμώμενες δαπάνες άμεσα συνδεδεμένες με την έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας. Στον υπολογισμό των δαπανών θα περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α εφόσον αυτός δεν ανακτάται. Επιπλέον, στη στήλη "Παρατηρήσεις" του συγκεντρωτικού πίνακα θα πρέπει να εξειδικευτεί συνοπτικά (όπου απαιτείται) το είδος των δαπανών που συμπληρώνεται στις προηγούμενες στήλες. Μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας, εγγυήσεις, απώλειες φορολογικών ή άλλων εσόδων και έμμεσα κόστη, απώλειες εισοδήματος ή διαφυγόντα κέρδη δεν περιλαμβάνονται στην τρέχουσα καταγραφή άμεσων δαπανών.
Οι Υπηρεσίες στις οποίες απευθύνεται το παρόν έγγραφο καλούνται να διαβιβάσουν τον συνημμένο συγκεντρωτικό πίνακα προς συμπλήρωση και στους εποπτευόμενουςφορείς τους.
Λόγω των πιεστικών προθεσμιών οι οποίες σχετίζονται με τη δυνατότητα κινητοποίησης του ΤΑΕΕ με την υποβολή στην ΕΕ σχετικού αιτήματος έως την 01.06.2020, παρακαλούμε ο σχετικός πίνακας να υποβληθεί ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία μας και στις διευθύνσεις i.lipiridis@mnec.gr, dpapantou@mnec.gr, mventouri@mnec.gr μέχρι την 15.05.2020.“

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο ΕΔΩ 
https://www.airetos.gr