Πέμπτη 16 Απριλίου 2020

AGRAFA NEWS Αυτή είναι η ΚΥΑ για το “Αντώνης Τρίτσης” –Όλες οι λεπτομέρειες (ΦΕΚ)


16/4/2020
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β’ 1386/14.4.2020, ημ/νία κυκλοφορίας 15.4.2020) η Κοινή Υπουργική Απόφαση “Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης»“.

Με το άρθρο 22αυτής καταργείταιo “Φιλόδημος Ι”, ήτοι καταργείται η αριθμ. 13022/19.4.2018 ΚΥΑτου “Ειδικού Προγράμματος Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (OTA) Α΄ και Β΄ βαθμού, ΔΕΥΑ και Συνδέσμων OTA με την ονομασία «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» ”.

Το ενδιαφέρον εντοπίζεται στο άρθρο 21, σύμφωνα με το οποίο:
“- Έργα που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»και δεν μεταφέρονται σε αντίστοιχα Περιφερειακά και Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ,με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, μεταφέρονται στο σύνολο τους στοΠρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και χρηματοδοτούνται κατά τις διατάξεις της νέας ΚΥΑ.
- Εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος της ΚΥΑ, δυνητικοί δικαιούχοι που υπέβαλαν αιτήματα ένταξης σε Προσκλήσεις του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», μπορούν να αποσύρουν αιτήματα ή να ζητήσουν την ανάκληση αποφάσεων ένταξης, εφόσον δεν επιθυμούν την υλοποίηση του έργου.
- Αιτήματα προς ένταξη που υποβλήθηκαν στα πλαίσια των Προσκλήσεων του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και αξιολογήθηκαν και για τα οποία έως την έναρξη ισχύος της ΚΥΑ δεν έχει εκδοθεί Απόφαση ένταξης, εξετάζονται με βάση τα όσα ίσχυαν κατά την υποβολή τους και χρηματοδοτούνται κατά τις διατάξεις της νέας ΚΥΑ.”

Στο πλήρες κείμενο του ΦΕΚ, μπορείτε να διαβάσετε κάθε λεπτομέρεια για:
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
- το σκοπό, τους στόχους και τη διάρκεια του Προγράμματος (αρ.1)
- τους Δικαιούχους και την περιοχή παρέμβασης (αρ.2)
- τους άξονες προτεραιότητας (αρ.3)
- τους πόρους (αρ.4)
- το Φορέα Διαχείρισης που θα είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής του Υπουργείου (αρ.5)
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ, ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ
- τα βασικά κριτήρια επιλογής και ένταξης έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών (αρ.6)
- τις Προσκλήσεις εξειδίκευσης αξόνων προτεραιότητας (αρ.7)
- την υποβολή αιτήματος για ένταξη έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών (αρ.8)
- τη διαδικασία ένταξης έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών (αρ.9)
- τη διαδικασία σύναψης δανειακών συμβάσεων (αρ.10)
- τις ρήτρες δανειοδότησης και τα σχετικά με την απένταξη έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών (αρ.11)
- την παρακολούθηση των πράξεων του Προγράμματος (αρ.12)
- ό,τι αφορά εκθέσεις, αναφορές, ελέγχους και επιθεωρήσεις (αρ.13)
- τη διαδικασία ολοκλήρωσης των πράξεων (αρ.14)
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
- τη διαδικασία συνομολόγησης δανείου μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων (αρ.15)
- τη διαδικασία άμεσης χρηματοδότησης ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών (αρ.16)
- τη διαδικασία πληρωμών (αρ.17)
- τη διαδικασία παρακολούθησης των δράσεων της χρηματοδότησης (αρ.18)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
- τις ρυθμίσεις περί τεχνικής επάρκειας δυνητικών δικαιούχων, σύνταξης και θεώρησης μελετών (αρ.19)
- τις προβλέψεις για την υποστήριξη αδύναμων δικαιούχων (αρ.20)

Μπορείτε να δείτε και να αποθηκεύσετε το Φ.Ε.Κ. από εδώ 
https://www.airetos.gr