Πέμπτη 2 Απριλίου 2020

AGRAFA NEWS ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι: Με ΠΝΠ αντικαταστάθηκε ολόκληρη η νομοθεσία του


Στην πλήρη αντικατάσταση του αρ.69Επενδυτικά δάνεια Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄ και Β΄ βαθμού, Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης και Συνδέσμων ΟΤΑ” του ν.4509/2017 προχώρησε η Κυβέρνηση, με το άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο της ΠΝΠ “Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Α’ 75/30.3.2020 (ημ/νία κυκλοφορίας Φ.Ε.Κ. 31.3.2020).

Ως γνωστόν, βάσει του αρ.69 του ν.4509/2017 είχε εκδοθεί τον Απρίλιο 2018 η ΚΥΑ για την “εφαρμογή Ειδικού Προγράμματος Επενδυτικών Δανείων OTA Α΄ και Β΄ βαθμού, ΔΕΥΑ και Συνδέσμων OTA με την ονομασία «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»” και εν συνεχεία οκτώ Προσκλήσεις για την υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης.

Όπως θα δείτε, στο μεγαλύτερο μέρος της η νέα νομοθεσία ουσιαστικά αποτελεί αντιγραφή της προηγούμενης (ήτοι του αρ.69 και της ΚΥΑ), με σημειακές σημαντικές τροποποιήσεις. 

Βασική διαφορά αποτελεί η περ.β’ της παρ.2, με την οποία, για την άμεση χρηματοδότηση των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, το ΥΠΕΣ θα μπορεί να συνομολογεί το ίδιο απευθείας δάνειο με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, ενώ η χρηματοδότηση των ΟΤΑ από τους πόρους της συγκεκριμένης περίπτωσης θα γίνεται με Απόφαση του Υπουργού, κατόπιν αιτήματος του ΟΤΑ, χωρίς όμως προηγουμένως να εκδίδεται Πρόσκληση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη διάταξη.

Για να γίνει αντιληπτό το πριν και το μετά, στον Πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τι θεσπίστηκε στην ΠΝΠ και τι ίσχυε μέχρι χθες.
Πρακτικά, δηλαδή, μένει να δούμε το όνομα που θα δοθεί (αντί του “Φιλόδημος”) στο Πρόγραμμα, με τη νέα ΚΥΑ που θα εκδοθεί βάσει της ΠΝΠ.


ΑΡΘΡΟ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΤΗΣ ΑΠΌ 30.3.2020 ΠΝΠ
ΑΡΘΡΟ 69 ΤΟΥ Ν.4509/2017
(όπως είχε τροποποιηθεί με την παρ.11 του άρθρου τριακοστού έβδομου της από 20.3.2020 ΠΝΠ)
Το άρθρο 69 του ν.4509/2017 (Α΄201) αντικαθίσταται, ως εξής:
« Άρθρο 69

Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των ΟΤΑ

1. Το Υπουργείο Εσωτερικών καταρτίζει ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα (εφεξής «Πρόγραμμα»), με σκοπό
την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, την εκπόνηση μελετών και την κατασκευή έργων ιδίως στους τομείς της βασικής υποδομής, της ψηφιακής σύγκλισης, της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και προστασίας της δημόσιας υγείας, και ειδικότερα την άρση των οικονομικών επιπτώσεων από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και για την εκτέλεση δράσεων και πρωτοβουλιών κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης.
2. α) Για τους σκοπούς αυτούς, οι Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού, οι Σύνδεσμοι Δήμων και τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ δύνανται να συνομολογούν δάνεια με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Η εξυπηρέτηση των δανείων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και η κάλυψη κάθε είδους εξόδων και λοιπών δαπανών συνομολόγησης και εξόφλησής τους γίνονται σε λογαριασμό που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και χρηματοδοτείται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.
β) Για την άμεση χρηματοδότηση των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού σε περιπτώσεις έκτακτων και επειγουσών συνθηκών και προς κάλυψη αναγκών προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών και υλοποίησης έργων που καλύπτονται από τους σκοπούς του Προγράμματος, το Υπουργείο Εσωτερικών δύναται να συνομολογεί απευθείας δάνειο με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η εξυπηρέτηση του δανείου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και η κάλυψη κάθε είδους εξόδων και λοιπών δαπανών συνομολόγησης και εξόφλησής του γίνονται σε λογαριασμό που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και χρηματοδοτείται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.
3. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Εσωτερικών εξειδικεύονται οι σκοποί της παρ.1 σε άξονες προτεραιότητας και καθορίζονται
τα κριτήρια ένταξης των δικαιούχων φορέων, η διαδικασία υποβολής των αιτημάτων ένταξης και αξιολόγησης αυτών, η διαδικασία υποβολής αιτημάτων της έκτακτης χρηματοδότησης, ο έλεγχος της πορείας εκτέλεσης των έργων, οι όροι και τα δικαιολογητικά χορήγησης και ο τρόπος απόδοσης του προϊόντος των δανείων, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την αποπληρωμή των δανείων των περ.α΄ και β΄ της παρ.2 από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ο φορέας διαχείρισης του προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.
Με όμοια απόφαση είναι δυνατή η διεύρυνση των σκοπών της παρ.1, υπό την προϋπόθεση ότι οι νέοι άξονες είναι εντός των στόχων της αναπτυξιακής πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών. Με προσκλήσεις του Υπουργού Εσωτερικών καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήματα ένταξης.
β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών καθορίζεται η διαδικασία χρηματοδότησης της περ. β΄ της παρ.2.
Η χρηματοδότηση γίνεται με απόφαση χρηματοδότησης που εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, με μόνη την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος από τον δικαιούχο, χωρίς προηγούμενη έκδοση Πρόσκλησης, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης έκτακτης ανάγκης που ανάγεται σε θέματα πολιτικής προστασίας ή θέματα προστασίας της δημόσιας υγείας ή εκτέλεσης δράσεων κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. Με την ίδια απόφαση ορίζονται το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτημάτων και το ύψος των συνολικών πιστώσεων που μπορούν να διατεθούν για την έκτακτη ανάγκη που διαπιστώνεται με αυτήν.
4. Η ένταξη προμηθειών, μελετών και έργων στο Πρόγραμμα πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται από πέντε (5) μέλη, έναν (1) υπάλληλο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), δύο (2) μηχανικούς της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και δύο (2) εμπειρογνώμονες στη διαχείριση και εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων, με ισάριθμους αναπληρωτές τους. Με την απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής και κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια για τη λειτουργία της. Χρέη εισηγητή και γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής ανατίθενται σε υπαλλήλους της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ.
5. Δυνητικοί δικαιούχοι του Προγράμματος που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια ή έχουν τεχνική επάρκεια αλλά καλούνται να υλοποιήσουν μελέτες και έργα, για τις ανάγκες των οποίων δεν έχουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό, υποχρεούνται προ της υποβολής αιτήματος να έχουν αναθέσει την τεχνική τους υπηρεσία σε άλλον φορέα, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 44 του ν.4412/2016 (Α΄147). Στο αίτημα ένταξης αναφέρεται υποχρεωτικά η τεχνική υπηρεσία που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου, άλλως το αίτημα δεν εξετάζεται. Οι προγραμματικές συμβάσεις της παρ.2 του άρθρου 44 του ν.4412/2016 δύναται να χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα. Ως νομικά πρόσωπα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, νοούνται τα νομικά πρόσωπα πάσης φύσεως, στα οποία οι ΟΤΑ κατέχουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου.
6. Για τη συνομολόγηση των δανείων του παρόντος δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 264 του ν.3852/2010 (Α΄87) και του π.δ.169/2013 (Α΄272).
7. Για την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης του Προγράμματος συγκροτείται, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία αποτελείται από έναν (1) υπάλληλο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών, έναν (1) μηχανικό της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και έναν (1) εμπειρογνώμονα στην εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων, με ισάριθμους αναπληρωτές τους. Με την απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ως και κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια για τη λειτουργία και την εκπλήρωση της αποστολής της. Χρέη γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής ανατίθενται σε υπαλλήλους της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ. Για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις των Επιτροπών Αξιολόγησης και Παρακολούθησης δεν καταβάλλεται κανενός είδους αποζημίωση στα μέλη τους, πλην εξόδων εκτός έδρας μετακίνησης, όπου απαιτείται. »

Άρθρο 69
Επενδυτικά δάνεια
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄ και Β΄ βαθμού, Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης και Συνδέσμων ΟΤΑ

1. Στο πλαίσιο υλοποίησης Προγράμματος Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων από το Υπουργείο Εσωτερικών με σκοπό
την προμήθεια αγαθών και την κατασκευή έργων στους τομείς ύδρευσης, αποχέτευσης, αντιπλημμυρικής προστασίας, αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές, αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.), αγροτικής οδοποιίας και ανέγερσης ή αποκατάστασης δημοτικών κτιρίων, καθώς και για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και προστασίας της δημόσιας υγείας και εν γένει δράσεις κοινωνικής συνοχής,
οι Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα δύνανται να συνομολογούν επενδυτικά δάνεια με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η εξυπηρέτηση των δανείων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και η κάλυψη κάθε είδους εξόδου και λοιπών δαπανών συνομολόγησης και εξόφλησής τους γίνεται σε λογαριασμό που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και χρηματοδοτείται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.


2.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών καθορίζονται
τα κριτήρια ένταξης των δικαιούχων φορέων στο Πρόγραμμα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και αξιολόγησης αυτών, ο έλεγχος της πορείας εκτέλεσης των έργων, οι όροι και τα δικαιολογητικά χορήγησης και ο τρόπος απόδοσης του προϊόντος των δανείων, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την αποπληρωμή των δανείων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.Με όμοια απόφαση δύναται να τροποποιείται ο σκοπός του προγράμματος.
3. Η ένταξη στο Πρόγραμμα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος του φορέα. Στην περίπτωση των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού η απόφαση για την υποβολή αιτήματος ένταξης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Στην περίπτωση φορέων που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια και εφόσον αναφέρεται στο αίτημα ένταξής τους, η απόφαση ένταξης δύναται να προβλέπει ότι η διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, η εποπτεία και η επίβλεψη της σχετικής δημόσιας σύμβασης διενεργούνται από την τεχνική υπηρεσία άλλης αναθέτουσας αρχής ή αναθέτοντος φορέα.4.Για τη συνομολόγηση των δανείων του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 264 του ν. 3852/2010 (Α΄87) και του π.δ. 169/2013 (Α΄272).Κλείνοντας, να διευκρινίσουμε ότι ο “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” έχει ως νομική βάση άλλο άρθρο, συγκεκριμένα το αρ.71 “Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμωντου ίδιου νόμου 4509/2017, το οποίο δεν τροποποιήθηκε από την ΠΝΠ.
https://www.airetos.gr