Δευτέρα 27 Απριλίου 2020

AGRAFA NEWS ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ ΚΡΕΝΤΗ

Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο.
Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών». Βάσει των ανωτέρω η 5η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς στις 30 Απριλίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12 π.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ  ΓΕΝΙΚΑ
1.    Έγκριση σύναψης και σχεδίου προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Αγράφων για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΤΣΟΥΚΑ – ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 2+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 6+000» και εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου για την υπογραφή της και ορισμό μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης  (Εισηγητής: κ.Αλέξανδρος Καρδαμπίκης, Δήμαρχος)
2.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής απόφασης ένταξης της πράξης «Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στην Κρέντη Τ.Κ. Κερασοχωρίου Δήμου Αγράφων», πρ/σμού δαπάνης 75.000,00€ με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0010973042 στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER της Αναπτυξιακής Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α, του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», περί αποδοχής των όρων της ένταξης έγκρισης του σχεδίου σύμβασης μεταξύ Δήμου Αγράφων και Αναπτυξιακής Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α. και εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της σύμβασης  (Εισηγητής: κ.Αλέξανδρος Καρδαμπίκης, Δήμαρχος)
3.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής απόφασης ένταξης της πράξης «Αναβάθμιση – ανάπλαση οικιστικών περιοχών Τ.Κ. Δυτικής Φραγκίστας Δήμου Αγράφων», πρ/σμού δαπάνης 58.500,00€ με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0011034643 στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER της Αναπτυξιακής Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α, του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», περί αποδοχής των όρων της ένταξης έγκρισης του σχεδίου σύμβασης μεταξύ Δήμου Αγράφων και Αναπτυξιακής Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α. και εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της σύμβασης (Εισηγητής: κ.Αλέξανδρος Καρδαμπίκης, Δήμαρχος)
4.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής απόφασης ένταξης της πράξης «Ανάπλαση – ανάδειξη κέντρου οικισμού Βαλαώρας Τ.Κ. Βαλαώρας Δήμου Αγράφων», πρ/σμού δαπάνης 86.000,00€ με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0011014850 στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER της Αναπτυξιακής Φθιώτιδας  Α.Ε. Ο.Τ.Α, του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», περί αποδοχής των όρων της ένταξης έγκρισης του σχεδίου σύμβασης μεταξύ Δήμου Αγράφων και Αναπτυξιακής Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α. και εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της σύμβασης (Εισηγητής: κ.Αλέξανδρος Καρδαμπίκης, Δήμαρχος)
5.    Ορισμός μελών της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας εκποίησης ή εκμίσθωσης κινητών και ακινήτων για το έτος 2020 (Εισηγητής: κ. Γρηγόρης Παπαθανάσης)
6.    Καθορισμός αριθμού αδειών και θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (Εισηγητής: κ. Αθανασίου Γιώργος, Αντιδήμαρχος) 

  https://evrytanikovima.blogspot.com