Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020

AGRAFA NEWS Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

         
Γραφείο Περιφερειάρχη
Λαμία, 20 Φεβρουαρίου 2020

Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων
 του ιδιωτικού τομέα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Την πρόσκληση «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισμού 1.000.000 €, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός. Η δράση  αφορά σε σχέδια τα οποία θα καταρτίσουν και θα υποβάλλουν για χρηματοδότηση θεσμικοί κοινωνικοί εταίροι, σύνδεσμοι επιχειρήσεων, κλαδικοί φορείς κ.α., τα οποία κατά προτεραιότητα θα αφορούν τους στρατηγικούς τομείς της RIS με σκοπό την κατάρτιση και πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα.

Πρόκειται για πρόσκληση του Άξονα Προτεραιότητας 08 «Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων» του ΠΕΠ «Στερεά Ελλάδα» 2014 – 2020, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Κάθε σχέδιο μπορεί να περιλαμβάνει:
·         Διαμόρφωση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σε επιλεγμένες ειδικότητες βάσει διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας.
·         Παροχή κατάρτισης με βάση τα ως άνω προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.
·         Πιστοποίηση αποκτηθέντων προσόντων /δεξιοτήτων από τα ως άνω προγράμματα, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και της ικανότητάς τους από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή ΕΟΠΠΕΠ. Η πιστοποίηση θα παρέχεται με βάση τυποποιημένες διαδικασίες που είναι ελεγμένες από τους αρμόδιους φορείς διαπίστευσης ή τον ΕΟΠΠΕΠ.
·         Καταβολή των επιδομάτων στους ωφελούμενους με βάση τα οριζόμενα στην προκήρυξη.
·         Συντονισμό, διαχείριση, παρακολούθηση της δράσης με βάση το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση των πράξεων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, και ενέργειες δημοσιότητας και προβολής της πράξης.


«Όταν μιλάμε για μια «έξυπνη Περιφέρεια», δεν μπορούμε να ξεχνάμε το ανθρώπινο δυναμικό μας, όλους όσους συνδράμουν στην αύξηση του παραγόμενου πλούτου, στη μετάδοση της τεχνογνωσίας, σε όλους όσους κατέχουν τις ειδικότητες που έχει σήμερα ανάγκη η αγορά εργασίας. Η νέα πρόσκληση της Περιφέρειάς μας, έρχεται ακριβώς για να θωρακίσει περαιτέρω τον ιδιωτικό τομέα, με το να προσφέρει εργαλεία κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και

 δεξιοτήτων των εργαζομένων του» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.