Σάββατο, 31 Αυγούστου 2019

AGRAFA NEWS Ν/Σ: Οι δύο αλλαγές στον Κλεισθένη για τους ΦΟΔΣΑ


30/8/2019
Δύο άρθρα του Κλεισθένη (ν.4555/2018) αναφορικά με τη διαχείριση αποβλήτων, συγκεκριμένα το 225 και το 243, τροποποιεί η Κυβέρνηση με το πολυνομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμεραΠαρασκευή 30/8 στη Βουλή.

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ
Κατ’ αρχάς, αντικαθίσταται το θεσμικό πλαίσιο για το αντισταθμιστικό τέλος, το οποίο οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)καταβάλλουν στους Δήμουςπου φιλοξενούν τη λειτουργία εγκαταστάσεων μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας αποβλήτων και χώρων υγειονομικής ταφής, κατηγορίας Α1 και Α2.
Σύμφωνα με το Ν/Σ, το ύψος του αντισταθμιστικού οφέλους καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟΔΣΑ και δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 1% επί των εσόδων του ετήσιου προϋπολογισμού τους.
Συμψηφίζεται με τα ποσά που οι Δήμοι υπέρ των οποίων επιβάλλεται, υποχρεούνται να καταβάλλουν στο ΦΟΔΣΑ για τις υπηρεσίες που τους παρέχει και « τυχόν εναπομείναντα από το όφελος ποσά, δύναται να διατίθενται από τους Δήμους αυτούς για την ΚΑΛΥΨΗΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ, κατά προτεραιότητα όμως σχετιζόμενης με περιβαλλοντική αντιστάθμιση από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων ».
Στο τελευταίο αυτό σημείο εντοπίζεται λοιπόνη σημαντικότερη διαφορά εν συγκρίσει με τον Κλεισθένη, που αντιθέτως όριζε ότι « Τα ποσά του αντισταθμιστικού οφέλους διατίθενται από τους Δήμους ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για περιβαλλοντικά έργα και δράσεις κατά 60 % εντός της Κοινότητας όπου κείται η εγκατάσταση και κατά 40 % εντός των όμορων με αυτή Κοινοτήτων».
Επίσης, στο νέο άρθρο έχουν απαλειφθεί οι εξής διατάξεις που υπήρχαν στο αρ.243 του ν.4555/2018:
- ότι το αντισταθμιστικό τέλος καταβάλλεται από τους ΦΟΔΣΑ στους Δήμους μέσα σε δύο μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους
- ότι το αντισταθμιστικό όφελος δαπανάται (για τις προαναφερθείσες δράσεις) μέσα σε πέντε έτη από την καταβολή του στον οικείο Δήμο και υποβάλλεται ετησίως έκθεση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος.
- η δυνατότητα έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης Εσωτερικών και Περιβάλλοντος με την οποία να μπορεί να ρυθμίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου περί αντισταθμιστικού τέλους.
Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, « η ρύθμιση αυτή κρίνεται σκόπιμη για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης των απορριμμάτων στους Δήμους όπου υπόκεινται τη μεγαλύτερη όχληση από τη φιλοξενία εγκαταστάσεων μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας αποβλήτων και χώρων υγειονομικής ταφής ».

ΠΛΗΘΟΣ ΦΟΔΣΑ
Περαιτέρω, το Ν/Σ παρεμβαίνει στο ζήτημα πόσοι ΦΟΔΣΑ μπορεί να λειτουργούν σε κάθε Περιφέρεια.
Στο τέλος της παρ.3 του αρ.225 του Κλεισθένη, προσθέτει ρύθμιση ότι στις Περιφέρειες στις οποίες υφίστανται ήδη μέχρι τρεις ΦΟΔΣΑ, οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις της εν λόγω παραγράφου, δεν εφαρμόζονται οι μεταβατικές περί συγχώνευσηςδιατάξεις του αρ.245 του Κλεισθένη.
Στην ισχύ της συγκεκριμένης νομοθετικής παρέμβασης δίνεται αναδρομική ισχύς, ξεκινά δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου 2019, ενώ τυχόν διαπιστωτικές πράξεις Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων κατ’ εφαρμογή του αρ.245, θα θεωρούνται ως «μηδέποτε εκδοθείσες».
Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, η ρύθμιση εισάγεται «σε στοίχιση με τις υφιστάμενες διατάξεις του ν.4555/2018 για την ύπαρξη τριών ΦΟΔΣΑ σε κάθε Περιφέρεια και προς άρση ερμηνευτικών διαφωνιών που έχουν ανακύψει».

AGRAFA NEWS Από το γραφείο του Βουλευτή Ευρυτανίας εξεδόθη το ακόλουθο δελτίο τύπου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Καρπενήσι 30-08-2019
Από το γραφείο του Βουλευτή Ευρυτανίας εξεδόθη το ακόλουθο δελτίο τύπου.
Σήμερα Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019 ο Βουλευτής Ευρυτανίας Κώστας
Κοντογεώργος συναντήθηκε με τους αιρετούς του ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ
Ευρυτανίας κ. Σιδέρη Μοτσιόλα και κ. Θέα Καρφή στο γραφείο του στο
Καρπενήσι, σε συνέχεια των διαρκών ενημερώσεων και συζητήσεων για τα
θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ευρυτανίας.
Επίκεντρο της σημερινής συνάντησης ήταν τα λειτουργικά κενά και στις δύο
βαθμίδες εκπαίδευσης, τα ολιγομελή τμήματα στην δευτεροβάθμια και το
σοβαρό θέμα της μοριοδότησης των σχολικών μονάδων στην πόλη του
Καρπενησίου .
Ο κ Κώστας Κοντογεώργος δεσμεύθηκε να μεταφέρει τα σοβαρά και δίκαια
αιτήματα των δυο βαθμίδων της εκπαίδευσης στην πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου και να διεκδικήσει τις απαιτούμενες λύσεις.

AGRAFA NEWS Συνεργάτες Δημάρχων: Πλήθος – Προσόντα – Πρόσληψη - Αρμοδιότητες


30/8/2019
Σημαντικό ζήτημα που απασχολεί τις νέες Δημοτικές Αρχές στην έναρξη της θητείας τους, αποτελεί η επιλογή των κατάλληλων συνεργατών που θα σταθούν δίπλα στους Δημάρχους, επικουρώντας καθημερινά το έργο τόσο των ίδιων όσο και των Αντιδημάρχων και γενικότερα των Αιρετών του Δήμου.

ΠΛΗΘΟΣ
Σε κάθε Δήμο συνιστώνται θέσεις “Ειδικών Συμβούλων” ή “Ειδικών Συνεργατών” ή “Επιστημονικών Συνεργατών” (στο εξής Συνεργάτες), συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των Αντιδημάρχων του Δήμου σύμφωνα με την παρ.2 του αρ.59 του ν.3852/2010 ως ισχύει. Μπορείτε να θυμηθείτε τον αριθμό των Αντιδημάρχων για κάθε Δήμο, όπως τον έχει υπολογίσει το Υπουργείο Εσωτερικών, ΕΔΩ
Ειδικά για τους Δήμους με μόνιμο πληθυσμό, σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής της ΕλΣτατ, πάνω από 150.000 κατοίκους, μπορεί να συνιστάται, με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, μία επιπλέον θέση.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Για την πλήρωση των θέσεων απαιτούνται:
(α) τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007 ως ισχύει),
(β) πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ), όπως προβλέπεται στο αρ.82 του ν.3584/2007 ως ισχύει,
(γ) ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με:
- αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.)
- ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση
- ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης.
- επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.
Ειδικά για τους “Επιστημονικούς Συνεργάτες”, απαιτούνται επιπλέον και διδακτορικό δίπλωμα ή τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αξιόλογες ειδικές μελέτες, σχετιζόμενα με το αντικείμενο της απασχόλησής τους.

Σύμφωνα με την παρ.6 του αρ.78 του ν.4604/2019, η πλήρωση μίας από τις θέσειςμπορεί να γίνεται με:
- πρώην Δήμαρχο
- ή με απόφοιτο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση σε θέματα σχετικά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, που αποδεικνύονται, σύμφωνα με την ανωτέρω περ.γ΄
- ή με δημοσιογράφο, με την προϋπόθεση ότι αυτός είτε είναι μέλος αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής οργάνωσης είτε έχει διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία, που αποδεικνύεται από την καταβολή των εισφορών του στον οικείο ασφαλιστικό φορέα με την ιδιότητα του δημοσιογράφου.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ
Η πλήρωση των θέσεων ενεργείται - ύστερα από δημόσια γνωστοποίησηδια του Τύπου - με Απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος και προσλαμβάνει «τα πρόσωπα που είναι, κατά την κρίση του, κατάλληλα». Η Απόφαση αυτή, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζει τις δραστηριότητες και τα ειδικότερα καθήκοντα με τα οποία θα απασχοληθεί ο προσλαμβανόμενος.Η πρόσληψη ολοκληρώνεται με την υπογραφή ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), από την οποία και συνάπτεται η εργασιακή σχέση με το Δήμο και αρχίζει η υποχρέωση του Συνεργάτη για παροχή υπηρεσιών.

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
Η πλήρωση των θέσεων μπορεί να γίνει και με απόσπαση υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με τις διατάξεις του ν.1256/1982, συμπεριλαμβανομένων και των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού. Η διάρκεια της απόσπασης είναι ίση με τη διάρκεια της θητείας του Δημάρχου για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί. Η απόσπαση διενεργείται με Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, και εκδίδεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου και γνώμη του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου του Φορέα προέλευσης, καθώς και γνώμη του αρμοδίου διοικητικού συμβουλίου ή του αρμόδιου διοικητή, όπου αυτό υπάρχει. Η απόσπαση δύναται να παραταθείκαι μετά την εγκατάσταση νέων Δημοτικών Αρχών, εφόσον ο νέος Δήμαρχος δηλώσει τη συγκατάθεσή τουγια τη διατήρηση των αποσπασμένων, εντός της προθεσμίας της παρ.9 του αρ.163 του ν.3584/2007 ως ισχύει.  Για την παράταση της απόσπασης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από το Δήμαρχο. Η μισθοδοσία τωναποσπασμένων καταβάλλεται από την Υπηρεσία υποδοχής. Οι αποσπασμένοι κατά τον χρόνο απόσπασής τους εξακολουθούν να υπάγονται στους φορείς ασφάλισης στους οποίους είναι ασφαλισμένοι.Οι ανωτέρω διατάξεις, που αντικαταστάθηκαν με την παρ.2α αρ.15 ν.4623/2019,καταλαμβάνουν και το ήδη υπηρετούν προσωπικό σε θέσεις Συνεργατών.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Οι Συνεργάτες δεν παρεμβάλλονται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε οι θέσεις τους έχουν αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του οικείου Δημάρχου, για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί, και είναι ανεξάρτητοι από το ειδικό επιστημονικό προσωπικό ιδιωτικού δικαίου που προσλαμβάνεται σε οργανικές θέσεις για την εξυπηρέτηση διαρκών αναγκών.
Οι Συνεργάτεςδεν ασκούν αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.
Παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου, τον οποίο έχουν ορισθεί να εξυπηρετήσουν. Το συμβουλευτικό τους έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και την ΟικονομικήΕπιτροπή, ανάλογα με τις αρμοδιότητες τους.
Ειδικά οι “Επιστημονικοί Συνεργάτες” παρέχουν υπηρεσίες, μέσα στον κύκλο των γνώσεων τους, σε εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνικά θέματα, που μπορεί να αναφέρονται στη διενέργεια ερευνών, εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου, παροχή επιστημονικής ή τεχνολογικής βοήθειας σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες του Δήμου, συστηματική παρακολούθηση της επιστήμης και τεχνολογίας στον τομέα της δραστηριότητας τους, τήρηση αρχείου ελληνικών και ξένων βιβλιογραφικών δεδομένων, ή σε κάθε άλλη εργασία που τους ανατίθεται από τον οικείο Δήμαρχο.
Το έργο Συνεργατών δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του Δικηγόρου,αλλά αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος τους είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων Συνεργάτη. Με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να εισαχθούν εξαιρέσεις, μόνο όταν πρόκειται για πρόσληψη “Ειδικού ή Επιστημονικού Συνεργάτη”. Στην περίπτωση αυτή έχει ανάλογη εφαρμογή η παρ.3 περ.α' του αρ.29 του ν.3463/2006.

ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η σύμβαση εργασίας των Συνεργατών λύεται με το θάνατο, την έκπτωση, την παραίτηση και την καταγγελία της, ή την πάροδο 5 ημερών από την αποχώρηση του Δημάρχου, εφόσον ο αντικαταστάτης του δεν εκδηλώσει με πράξη του τη συγκατάθεσή του για τη διατήρησή τους. (παρ.2β αρ.15 ν.4623/2019).
Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή η αποδοχή της παραίτησης ενεργείται με Απόφαση του Δημάρχου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η Απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο μέσα σε 20 ημέρες από τη δημοσίευσή της.Η λύση της εργασιακής σύμβασης επέρχεται με την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της Απόφασης ή με την παρέλευση άπρακτης της 20ήμερης προθεσμίας, γίνεται δε αζημίως για τον οικείο Φορέα.
Στην περίπτωση της έκπτωσης του Συνεργάτη ή της αποχώρησης του Δημάρχου, η λύση της εργασιακής σχέσης επέρχεταιαυτοδικαίως και αζημίως για το Φορέα, η δε σχετική πράξη έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Επισημαίνουμε, τέλος, ότι για το θεσμικό πλαίσιο περί Συνεργατών Δημάρχων και κυρίως για τις προσλήψεις τους - υπάρχει ποικίλη νομολογία, ιδίως του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με περιπτωσιολογία όπου είχαν εγερθεί ενστάσειςεπί των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής Συνεργατών.
Μπορεί μεν ο νόμος να αναφέρει πως ο Δήμαρχος «προσλαμβάνει τα πρόσωπα που είναι, κατά την κρίση του, κατάλληλα», τα πρόσωπα όμως αυτά πρέπει να πληρούν τα προαναφερθέντα προσόντα που ο ίδιος νόμος ορίζει (πχ να μπορεί να αποδειχθεί η αυτοδιοικητική «ειδίκευση»).http://www.airetos.gr

AGRAFA NEWS Ως νέος Δήμαρχος Αγράφων θέλω να εκφράσω τα θερμότατα συγχαρητήριά μου, σε όλα τα παιδιά που με επίμονη προσπάθεια πέτυχαν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ως νέος Δήμαρχος Αγράφων θέλω να εκφράσω τα θερμότατα συγχαρητήριά μου, σε όλα τα παιδιά που με επίμονη προσπάθεια πέτυχαν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συγχαρητήρια και σε αυτούς που φέτος προσπάθησαν και δεν κατάφεραν να πετύχουν σε σχολή επιλογής τους. Πάντα υπάρχει μία δεύτερη ευκαιρία ή μία εναλλακτική επιλογή. Τα αποτελέσματα στο Δήμο Αγράφων έδειξαν ότι κόντρα στον καιρό, τα παιδιά και εκπαιδευτικοί κατάφεραν σημαντικές επιτυχίες. Ο τόπος μας έχει μέλλον και το μέλλον του είστε εσείς, η νέα γενιά. Συγχαρητήρια στον καθένα και την καθεμία ξεχωριστά! 

Αλέξης Καρδαμπίκης
Δήμαρχος Αγράφων 

Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2019

AGRAFA NEWS ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Λαμία, 20
η
Αυγούστου 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Επαγρύπνηση για την προστασία από την Αφρικάνικη Πανώλη των Χοίρων
Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει ότι μετά την επιβεβαιωμένη εμφάνιση
κρουσμάτων Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων στην γειτονική μας Βουλγαρία, κρίνεται
απαραίτητη η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των χοιροτρόφων της Περιφέρειάς μας
για την λήψη μέτρων προφύλαξης και την έγκαιρη αναγνώριση πιθανής εμφάνισης του
νοσήματος.
Η Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων είναι ιογενές νόσηµα των αγριόχοιρων και των
χοίρων, υψηλής θνησιμότητας και μεταδοτικότητας, µε μεγάλη ταχύτητα εξάπλωσης και
αντοχή του ιού στο περιβάλλον. Οι αγριόχοιροι παίζουν κυρίαρχο ρόλο στην μετάδοση της
νόσου καθώς αποτελούν τη δεξαμενή του ιού. Στις χώρες όπου ενδημεί, η εκρίζωσή του
είναι ιδιαίτερα δύσκολη και κατά συνέπεια η αποτροπή εισόδου στη χώρα µας είναι
μεγάλης σημασίας.
∆εν υπάρχει διαθέσιµο εµβόλιο, ούτε θεραπεία. εν µεταδίδεται στον άνθρωπο,
ωστόσο όµως αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για την εγχώρια χοιροτροφία και το εµπόριο µε
ολέθριες κοινωνικοοικονοµικές συνέπειες. Μετά την επιβεβαίωση της νόσου σε μια
μονάδα εκτροφής, θανατώνονται όλα τα ζώα της υποχρεωτικά.
Τα κυριότερα συμπτώματα είναι αιμορραγίες σε διάφορα όργανα, ερυθρότητα
ρύγχους και αυτιών, αιμορραγίες και κυάνωση του δέρματος, πυρετός, ανορεξία,
ταχύπνοια, αποβολές, διάρροια (ίσως αιμορραγική), εμετοί, ρινικό και οφθαλμικό έκκριμα.
Στο νεκρό ζώο γενικά παρατηρούνται διάχυτες αιμορραγίες στο δέρμα και
κυάνωση, αιμορραγίες από την μύτη και το στόμα, σημάδια αιμορραγικής διάρροιας στο
πίσω μέρος του σώματος και αιμορραγίες στα εσωτερικά όργανα (σπλήνας, νεφροί, καρδιά,
πνεύμονας, στόμαχος, έντερο, ουροδόχος κύστη), παρουσία υγρού στις εσωτερικές
κοιλότητες του ζώου. Επιβεβαίωση της νόσου είναι δυνατή μόνο εργαστηριακά.
Ο κίνδυνος εισόδου της νόσου στη χώρα μας ελλοχεύει λόγω των αγριόχοιρων που
μετακινούνται διασυνοριακά και μπορεί να έρθουν σε επαφή με μολυσμένους
αγριόχοιρους και, ενδεχομένως, λόγω της σίτισης των χοίρων με υπολείμματα τροφίμων,
ζωικών υποπροϊόντων και ζωοτροφών που περιέχουν τον ιό.
Ο κίνδυνος μόλυνσης είναι αυξημένος στις ημιεκτατικού ή εκτατικού τύπου
εκμεταλλεύσεις και στους οικόσιτους χοίρους (λόγω αυξημένης πιθανότητας επαφής με
ζώα άγριας πανίδας). σε περίπτωση επιβεβαίωσης του νοσήματος θα πληγεί άμεσα κυρίως
η συστηματική χοιροτροφία λόγω της επιβολής αυστηρών μέτρων στο εμπόριο ζώντων
ζώων και στα προϊόντα ζωικής προέλευσης της περιοχής τους.
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα εμβόλια για το συγκεκριμένο νόσημα. Για το λόγο αυτό
εφαρμόζονται αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος του
νοσήματος στην εκτροφή.
Είναι κρίσιμο να αποτραπεί η είσοδος αγριόχοιρων στις εκμεταλλεύσεις όλων των
τύπων γιατί μέσω των εκκρίσεων (ρινικών, οφθαλμικών, της γενετικής οδού, σάλιου,
ούρων, κοπράνων) αν αυτοί είναι μολυσμένοι μπορούν να μεταδώσουν και να διασπείρουν
τον ιό άμεσα στα εκτρεφόμενα χοιρινά. Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δοθεί και στη
διατροφή των χοιρινών για την αποφυγή της έμμεσης μετάδοσης του ιού: Δε θα πρέπει να
χορηγείται ωμό κρέας και υποπροϊόντα χοιρινών και ιδιαίτερα θηραμάτων αγριόχοιρων ως
ζωοτροφή σε εκτρεφόμενα ή κατοικίδια ζώα οποιουδήποτε είδους (χοίρους, σκύλους,
γάτες κ.τ.λ.). Οι νεκροί μολυσμένοι χοίροι πρέπει να απομακρύνονται άμεσα προς αποφυγή
κανιβαλισμού. Ο ιός μπορεί να μεταφερθεί σε απόσταση και με μηχανικά μέσα (ρουχισμός
του προσωπικού, εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα), Οι μαλακοί κρότωνες του γένους
Ornithodoros spp. (τσιμπούρια) αποτελούν τόσο δεξαμενή, όσο και μηχανικούς μεταφορείς
του ιού. Αλλα έντομα, όπως κουνούπια και μύγες, μπορούν να παίξουν ρόλο στη μετάδοση
του ιού.
Αυστηρή πρέπει να είναι η τήρηση των μέτρων βιοπροφύλαξης στις εκτροφές, όπως:
• Καθαρισμός και απολύμανση των εγκαταστάσεων σε τακτική βάση.
• Απεντόμωση-Μυοκτονία των εγκαταστάσεων και αποπαρασίτωση ζώων σε τακτική βάση.
Περιορισμός της εισόδου οχημάτων και άλλων μηχανημάτων στις εγκαταστάσεις, στα
εντελώς απαραίτητα. Ιδιαίτερη προσοχή σε οχήματα που έρχονται σε επαφή και με άλλες
χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις.
Καθαρισμός και απολύμανση των οχημάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από τις
εγκαταστάσεις.
Περιορισμός των ανθρώπων που εισέρχονται στις εκμεταλλεύσεις και έρχονται σε επαφή
με τα ζώα και ιδιαίτερη προσοχή σε όσους έρχονται σε επαφή και με άλλες χοιροτροφικές
εκμεταλλεύσεις.
Καθαρισμός και απολύμανση των υποδημάτων των ανθρώπων που εισέρχονται και
εξέρχονται από την εκμετάλλευση.
Ελεγχος της προέλευσης των ζωοτροφών. Αποφυγή διατροφής των χοίρων με χυλό που
μπορεί να περιέχει υπολείμματα χοίρειου κρέατος. Συστήνεται ο βρασμός του χυλού για 30
λεπτά πριν την κατανάλωση από τα ζώα.
• Ελεγχος της προέλευσης των μηχανημάτων και των συσκευών που χρησιμοποιούνται στις
εγκαταστάσεις.
Χώρος απομόνωσης για τα ζώα που νοσούν καθώς και για τα ζώα που εισέρχονται για
πρώτη φορά στην εκτροφή πριν την ανάμειξη τους με τα ήδη υπάρχοντα ζώα.
Προμήθεια ζώων με νόμιμες διαδικασίες: Ενημέρωση των κτηνιατρικών αρχών,
ταυτοποίηση των ζώων με ενώτια ή ηλεκτρονικούς βώλους, επίσημα έγγραφα (υγειονομικά
πιστοποιητικά).
• Καθημερινός έλεγχος των ζώωνTselas SignatureTselas Signature
 • Οι κανόνες αυτοί αφορούν και τους κατόχους οικόσιτων χοίρων, δηλαδή αυτών που
  διατηρούνται σε αυλές. Ειδικότερα για τις οικόσιτες εκμεταλλεύσεις, εκτός των παραπάνω
  πρέπει να δοθεί έμφαση στα ακόλουθα:
  1. Στέγαση των οικόσιτων χοίρων εντός περιφραγμένου χώρου, ο οποίος θα εμποδίζει
  οποιαδήποτε είσοδο ή έξοδο ζώων, αδέσποτων και άγριων και ειδικότερα
  αγριογούρουνων.
  2. Τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής από τον κάτοχο των χοίρων και όσους
  εισέρχονται εντός του περιφραγμένου χώρου στέγασης των χοίρων, δηλαδή χρήση
  σαπουνιού και απολυμαντικού διαλύματος.
  3. Καθαριότητα του χώρου στέγασης των χοίρων, απομάκρυνση σκουπιδιών, κοπριάς
  και λοιπών αντικειμένων.
  4. Περιορισμός των ατόμων που έχουν πρόσβαση στο χώρο στέγασης των χοίρων στο
  ελάχιστο δυνατό.
  5. Σωστή συλλογή και επεξεργασία αποβλήτων.
  6. Αποφυγή σχηματισμού στάσιμων νερών που προσελκύουν έντομα.
  7. Αντιμετώπιση τρωκτικών, εντόμων και παρασίτων με τη χρήση των κατάλληλων
  σκευασμάτων, εξωτερικής χρήσης στο περιβάλλοντα χώρο.
  8. Τακτική χρήση κατάλληλων εξωπαρασιτοκτόνων σκευασμάτων στα ζώα.
  9. Αποθήκευση των ζωοτροφών σε στεγασμένο χώρο.
  10. Δήλωση των χοίρων τους με πρόσφατη απογTselas Signatureραφή στις κατά τόπους Υπηρεσίες
  Κτηνιατρικής και άμεση σήμανση αυτών με ενώτια.
  Ειδικά μέτρα πρόληψης για τους κυνηγούς:
  Να μεριμνούν για την προσεκτική διαχείριση των θηραμάτων, ώστε να αποφευχθεί
  οποιοσδήποτε κίνδυνος μετάδοσης του ιού (αποφυγή απόρριψης σπλάχνων και
  τεμαχίων κρέατος, δέρματος) στο περιβάλλον και τη μη χορήγηση εντοσθίων ή
  ωμών κρεάτων προερχόμενων από το θήραμα ως ζωοτροφή για οικόσιτα ζώα
  οποιουδήποτε είδους.
  Να φυλάσσεται το θήραμα σε ξεχωριστό αποθηκευτικό χώρο, όπου δεν έχουν
  πρόσβαση οικόσιτα ζώα και δε φυλάσσονται ζωοτροφές ή σκεύη.
  Να αποφεύγεται η άμεση επαφή εκτρεφόμενων ή οικόσιτων ζώων (χοίροι, σκύλοι,
  γάτες) με το θήραμα.
  Οι κυνηγοί που δραστηριοποιούνται σε άλλες χώρες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί
  και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα (διαχείριση θηραμάτων και
  υποπροϊόντων αυτών, καθαρισμός και απολύμανση οχημάτων και εξοπλισμού) για
  την αποφυγή εισόδου του νοσήματος.
  Σκόπιμο είναι να αυξηθεί η παθητική επιτήρηση στους πληθυσμούς αγριόχοιρων,
  έτσι ώστε να εντοπιστεί άμεσα το νόσημα. Ομάδες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή
  αρμοδιότητάς τους με συχνή παρουσία στην ύπαιθρο, στα ορεινά μονοπάτια και τα δάση,
  όπως: Κυνηγετικοί σύλλογοι, θηροφύλακες, δασικές υπηρεσίες, ορειβατικοί σύλλογοι,
  Φορείς Διαχείρισης βιοτόπων, όμιλοι πεζοπορίας και σύλλογοι κτηνοτρόφων να
  ενημερώνουν άμεσα τις τοπικές κτηνιατρικές αρχές σε ανεύρεση νεκρών αγριόχοιρων και
  χοίρων, καθώς και Tselas Signatureζώων με κλινικά συμπτώματα και αλλαγή στη συμπεριφορά»
  Σε περίπτωση μη τήρησης των μέτρων αυτών ή μη δήλωσης των ζώων τους στην
  αρμόδια κτηνιατρική αρχή και σήμανσης των χοίρων τους, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες
  διοικητικές και ποινικές κυρώσεις και δεν χορηγείται καμία μεμονωμένη αποζημίωση ή
  ενίσχυση, όταν διαπιστώνεται ότι η τυχόν εμφάνιση της ασθένειας των χοίρων προκλήθηκε
  εσκεμμένα ή από αμέλεια του δικαιούχου, συμπεριλαμβανομένης της μη τήρησης των
  μέτρων βιοασφάλειας.
  Ο προϊστ. Γεν. Διεύθυνσης Περιφερειακής
  Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
  Δρ. Σταύρος Τσελάς
  Tselas Signature

AGRAFA NEWS AGRAFA NEWS ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ: Ποιοι μπορούν να οριστούν – Πλήθος – Αντιμισθία - Αρμοδιότητες ..


20/8/2019
 Με την έναρξη της νέας δημοτικής θητείας να είναι προ των πυλών, το αυτοδιοικητικό ενδιαφέρον εστιάζει στα πρόσωπα που οι Δήμαρχοι θα επιλέξουν για τις διάφορες θέσεις ευθύνης, μεταξύ των οποίων πρωταγωνιστούν οι θέσεις των Αντιδημάρχων. 
Το σχετικό θεσμικό πλαίσιο κατά το μεγαλύτερο μέρος του είναι καινούριο και θα εφαρμοστεί πρώτη φορά, καθώς αντικαταστάθηκε από τον Κλεισθένη (ν.4555/2018) και πρόσφατα τροποποιήθηκε από τη νέα Κυβέρνηση (ν.4623/2019). Ταυτόχρονα, σειρά προγενέστερων διατάξεων παραμένουν σε ισχύ.
Ο AIRETOS επιχειρεί να κωδικοποιήσει τι τελικά ισχύει ως προς τις βασικές παραμέτρους που καθορίζουν το ρόλο των Αντιδημάρχων στο σύστημα διακυβέρνησης των Δήμων.

ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ
Σύμφωνα με την παρ.2 του αρ.59 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του αρ.68 του ν.4555/2018 και εν συνεχεία τροποποιήθηκε από την παρ.2 του αρ.5 του ν.4623/2019, ο αριθμός των Αντιδημάρχων στη νέα δημοτική περίοδο θα εφαρμοστεί ως εξής:
- Σε Δήμους με πληθυσμό έως 5.000 κατοίκους ορίζονται έως 2 Αντιδήμαρχοι, ενώ σε Δήμους με πληθυσμό πάνω από 5.001 και έως 20.000 κατοίκους ορίζονται έως 4.
- Σε Δήμους που έχουν πληθυσμό από 20.001 έως 50.000 κατοίκους ορίζονται έως 5 Αντιδήμαρχοι, ενώ σε Δήμους από 50.001 έως 100.000 κατοίκους ορίζονται έως 6 Αντιδήμαρχοι.
- Σε Δήμους από 100.001 κατοίκους και άνω ορίζονται έως 8 Αντιδήμαρχοι.
- Σε Δήμους που προήλθαν από συνένωση, ο αριθμός των Αντιδημάρχων αυξάνεται κατά 1, εάν ο αριθμός των Δημοτικών Ενοτήτων που συνενώθηκαν είναι από 5 έως και 7, κατά 2 εάν ο αριθμός των Δημοτικών Ενοτήτων είναι από 8 έως και 9 και κατά 3 εάν ο αριθμός των Δημοτικών Ενοτήτων είναι 10 και ανώτερος. Αν, στους νησιωτικούς Δήμους, ο αριθμός των Αντιδημάρχων που ορίζεται βάσει του πληθυσμού είναι μικρότερος από τον αριθμό των Δημοτικών Ενοτήτων, αυτός προσαυξάνεται ισάριθμα, αφού ληφθεί υπόψη η παρ.1 του αρ.207 του ν.3852/2010.
- Στους μικρούς νησιωτικούς Δήμους, κατά την έννοια της περ.στ΄ παρ.1 αρ.2Α ν.3852/2010 ως ισχύει, μπορεί να ορίζεται ένας Αντιδήμαρχος επιπλέον των οριζόμενων σύμφωνα με τα ανωτέρω.
- Στους Δήμους που αναλαμβάνουν τη φιλοξενία του θεσμού “Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης” μπορεί να ορίζεται ένας Αντιδήμαρχος, επιπλέον των οριζομένων κατά τα προηγούμενα, ειδικά για θέματα πολιτισμού και της εν γένει προετοιμασίας της διοργάνωσης και έως το τέλος του έτους της διοργάνωσης του θεσμού.

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΟΡΙΣΤΟΥΝ
Στην παρ.1 του αρ.59 του Καλλικράτη, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του αρ.68 του Κλεισθένη και εν συνεχεία τροποποιήθηκε από την παρ.2δ του αρ.5 του ν.4623/2019, ορίζεται:
«Αντιδήμαρχοι είναι οι Σύμβουλοι που ορίζει ο Δήμαρχος (...) Αντιδήμαρχος δεν μπορεί να οριστεί Σύμβουλος που ανήκει σε διαφορετική Δημοτική Παράταξη από αυτή του Δημάρχου, εάν ο ορισμός δεν εγκριθεί από την πλειοψηφία των Συμβούλων της Παράταξης στην οποία ανήκει ο Σύμβουλος αυτός.  Η ανωτέρω έγκριση δεν ανακαλείται. Αντιδήμαρχος που ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ή διαγράφηκε από την Παράταξή του, ΕΚΠΙΠΤΕΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ από το αξίωμα αυτό.»

Την ίδια στιγμή, η παρ.6 του αρ.66 του Καλλικράτη, όπως αντικαταστάθηκε από το αρ.73 του Κλεισθένη και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε ξανά από την παρ.4α του αρ.114 του ν.4623/2019, προβλέπει: 
«(...) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος ΜΠΟΡΕΙ να ορισθεί ή ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ Αντιδήμαρχος (...)»

Περαιτέρω, ειδικά στην παρ.1 του αρ.207 του ν.3852/2010, όπως τελευταία τροποποιήθηκε με την παρ.2στ’ του αρ.5 του ν.4623/2019, προβλέπεται ότι «στη δημοτική Κοινότητα που εκτείνεται στην εδαφική περιφέρεια ενός νησιού, ο Δήμαρχος ορίζει Αντιδήμαρχο Σύμβουλο ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ, ο οποίος έχει εκλεγεί στην εκλογική περιφέρεια όπου ανήκει η νησιωτική δημοτική Κοινότητα και σε περίπτωση που δεν υπάρχει στην πλησιέστερη εκλογική περιφέρεια».

ΘΗΤΕΙΑ
Η θητεία των Αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 1 έτους.  Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο 6 μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη Απόφαση του Δημάρχου (παρ.4 αρ.59 ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 αρ.68 ν.4555/2018 και πρόσφατα από την παρ.2γ αρ.5 ν.4623/2019).

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ
Οι Αντιδήμαρχοι (αρ.92 ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 αρ.33 ν.4483/2017) λαμβάνουν αντιμισθία, η οποία καταβάλλεται από το Δήμο. 
Συγκεκριμένα, οι Αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το 50% της αντιμισθίας που αναλογεί στο Δήμαρχο. 
Για λεπτομέρειες επί των ποσών βλ. ΕΔΩ  .

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Ο Δήμαρχος (παρ.1 αρ.59 ν.3852/2010 ως ισχύει) μεταβιβάζει στους Αντιδημάρχους την άσκηση αρμοδιοτήτων ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ και ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ.
Οι κατά τόπον αρμοδιότητες ασκούνται στα όρια μίας ή περισσοτέρων Δημοτικών Ενοτήτων της παρ.1 του αρ.2 του ν.3852/2010 ως ισχύει.
Στους Αντιδημάρχους (παρ.3 αρ.59 ν.3852/2010 ως ισχύει) εκτός των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων, ο Δήμαρχος μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητες που αφορούν τη Δημοτική ενότητα και ΙΔΙΩΣ: (α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα. (β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα. (γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας. (δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές Υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας. (ε) Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Ειδικά ο Αντιδήμαρχος της παρ.1 του αρ.207 του ν.3852/2010, ως ισχύει, στην Κοινότητα που εκτείνεται στην εδαφική περιφέρεια ενός νησιού, είναι αρμόδιος: (α) για την υλοποίηση των προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης που αναφέρονται στη νησιώτικη Κοινότητα, (β) για την υλοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης και τουριστικής προβολής της Κοινότητας, (γ) για την παρακολούθηση της εκπόνησης μελετών, της εκτέλεσης έργων και προμηθειών που αναφέρονται στη Κοινότητα, (δ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος.

Ο Δήμαρχος μπορεί να μεταβιβάσει οποιαδήποτε αρμοδιότητά του στους Αντιδημάρχους (Γν. ΝΣΚ 421/2009) εκτός από την αρμοδιότητα που έχει ως πειθαρχικός προϊστάμενος των υπαλλήλων του Δήμου, η οποία είναι αμεταβίβαστη (Γν ΝΣΚ 669/ 2002).
Οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται πρέπει να αναγράφονται συγκεκριμένα στην Απόφαση του Δημάρχου, προς αποφυγή σύγχυσης ως προς το εύρος αυτών.
Το Υπουργείο Εσωτερικών στην αριθμ.28/2018 Εγκύκλιο αναφέρει πως «Η μεταβίβαση αρμοδιότητας από τον Δήμαρχο στους κατά τόπο Αντιδημάρχους (...), όπως αυτές ορίζονται στην παρ.3 του αρ.59 (...) του ν.3852/2010 όπως αυτές αντικαθίσταται και ισχύουν, δεν αφορούν σε υπογραφή πιστοποιητικών Δημοτολογίου ούτε και βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας, επειδή τα εν λόγω δεν εκδίδονται από τις Δημοτικές Ενότητες ούτε από τις Κοινότητες άλλα μόνο από την έδρα του Δήμου.» 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ
 Η μεταβίβαση αρμοδιότητας στους Αντιδημάρχους γίνεται με έκδοση διοικητικής πράξης από το Δήμαρχο, η οποία έχει κανονιστικό χαρακτήρα. Η πράξη με την οποία μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα, ως κανονιστική, εξακολουθεί να ισχύει έως ότου καταργηθεί από μεταγενέστερη όμοια πράξη.  Με την έκδοση της Απόφασης του Δημάρχου, ο Αντιδήμαρχος είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΣ  ΑΡΜΟΔΙΟΣ για την άσκησή της και για την έκδοση των πράξεων που προβλέπονται, ο δε Δήμαρχος δεν μπορεί να εκδώσει εκείνος πράξη αντί του Αντιδημάρχου (παρ.2 αρ.9 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας). Επίσης, ο Δήμαρχος δεν μπορεί να παρέχει εξουσιοδότηση υπογραφής σε θέματα αρμοδιότητας Αντιδημάρχου, σε άλλο όργανο.
Η Απόφαση του Δημάρχου (παρ.5 αρ.59 ν.3852/2010 ως ισχύει) με την οποία ορίζονται οι Αντιδήμαρχοι και τους μεταβιβάζονται αρμοδιότητες, δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μια εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Έχει κριθεί, κατά πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, ότι οι Αποφάσεις για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων ή του δικαιώματος υπογραφής έχουν κανονιστικό χαρακτήρα και απαιτείται δημοσίευση αυτών, κατά το πλήρες περιεχόμενό τους, προκειμένου να αποκτήσουν νόμιμη υπόσταση. Διαφορετικά είναι ανυπόστατες και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα (ΣτΕ 4470/2005, 1417/2004, 5797/1996).
Οι Αποφάσεις αυτές δεν μπορούν να έχουν αναδρομικό χαρακτήρα, αφού με τη δημοσίευση τους αποκτούν εκτελεστότητα και o χρόνος ισχύος της αρχίζει την επομένη έκδοσής τους.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ο Αντιδήμαρχος, σύμφωνα με την παρ.1 του αρ.61 του ν.3852/2010, κατά την άσκηση των καθηκόντων του θα πρέπει: ) να εκπληρώνει ευσυνείδητα τις υποχρεώσεις του και να ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, (β) να σέβεται και να διασφαλίζει τα δικαιώματα των πολιτών και να μεριμνά για την καθολική εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς το Δήμο χωρίς διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου ή του κοινού συμφέροντος, (γ) να δηλώνει κάθε προσωπικό συμφέρον (ιδιοκτησιακό ή οικογενειακό) που έχει σε σχέση με θέματα του Δήμου, (δ) να ενθαρρύνει και να προωθεί κάθε μέτρο που προάγει τη διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του και λειτουργίας του Δήμου. 
Επιπλέον, ο Αντιδήμαρχος:
- υποχρεούται (παρ.3 αρ.61 ν.3852/2010) να απαντά εγγράφως ή προφορικώς, στα ερωτήματα που του υποβάλλουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου μέσα σε 1 μήνα,
- είναι υποχρεωμένος (παρ.4 αρ.61 ν.3852/2010) να υποβάλλει την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή του κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιεί με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου,
- δεν επιτρέπεται (παρ.5 αρ.61 ν.3852/2010) να απουσιάσει περισσότερο από 30 ημέρες συνολικά κάθε χρόνο, χωρίς άδεια του Δημοτικού Συμβουλίου. H απουσία αυτή μπορεί να παρατείνεται για εξαιρετικούς λόγους, έως 3 μήνες, με άδεια του Συμβουλίου,
- είναι υποχρεωμένος (παρ.6 αρ.61 ν.3852/2010) να κατοικεί στο Δήμο, με εξαίρεση τους αντιδημάρχους των Δήμων των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης. 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
Αν ο Αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί άλλος Αντιδήμαρχος που ορίζεται από τον Δήμαρχο ή, αν δεν έχει οριστεί τέτοιος, ο ίδιος ο Δήμαρχος (παρ.6 αρ.59 ν.3852/2010 ως ισχύει).http://www.airetos.gr