Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019

AGRAFA NEWS Φιλόδημος: Οι δύο επιπλέον Προσκλήσεις που πήραν παράταση.


26/9/2019
Με δύο Αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκαν την 25ηΣεπτεμβρίου, τροποποιήθηκαν ακόμα δύο Προσκλήσεις του “Φιλόδημου ΙΙ” ειδικά ως προς την προθεσμία που δίνεται στους Φορείς της Αυτοδιοίκησης για να υποβάλλουν αιτήματα ένταξης.

Κατ’ αρχάς, η αριθμ.66311/25.9.2019 Υ.Α., άλλαξε την Πρόσκληση IV του “Φιλόδημου ΙΙ”, που χρηματοδοτεί την « Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων ».
Ειδικότερα, στην παρ.5 αυτής, ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτημάτων ορίστηκε η 31η Δεκεμβρίου 2019 (αντί της 30ης Σεπτεμβρίου που ίσχυε).
Υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται για Πρόσκληση με δυνητικούς δικαιούχους τους Δήμους και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών,με τοσυνολικό προϋπολογισμό να ανέρχεται σε 150.000.000,00ευρώ.

Επιπλέον, με την αριθμ.66373/25.9.2019 Υ.Α, τροποποιήθηκε η Πρόσκληση VII του “Φιλόδημου ΙΙ” που έχει ως αντικείμενο τη « Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων ».
Και στην περίπτωση αυτή, στην παρ.5, ως ημερομηνία λήξης της υποβολής αιτημάτων ορίστηκε πλέον η 31η Δεκεμβρίου 2019, αντί της 31ης Οκτωβρίου.
Ως γνωστόν, δυνητικοί δικαιούχοι της εν λόγω Πρόσκλησης είναι ταΔημοτικά Λιμενικά Ταμεία  και οι Δήμοι στους Οργανισμούς των οποίων περιλαμβάνονται Δημοτικά Λιμενικά Γραφεία,σύμφωνα με τον Πίνακα Αποδεκτών της Πρόσκλησης (που μπορείτε να θυμηθείτε εδώ
Ο προϋπολογισμός της είχε προσδιοριστεί στα 20.000.000,00 ευρώ.

Σημειώνουμε ότι, όπως αναλυτικά έχετε διαβάσει στον AIRETO, προηγήθηκαν αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις με παρατάσεις στις Προσκλήσεις V, VI,VIIIκαι IX, οι οποίες αφορούν τη χρηματοδότηση
στάσεων εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού, σχεδίων ύδρευσης, μελετών και υλοποίησης μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες, κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες, αντιστοίχως.http://www.airetos.gr