Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2019

AGRAFA NEWS ΝΣΚ: Χρειάζονται ή όχι άδεια οι Υπάλληλοι πριν ασκήσουν άλλο έργο στο Δημόσιο


4/9/2019
Το ερώτημα « εάν για την παροχή εργασίας ή έργου από δημοσίους υπαλλήλους σε Φορείς του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ απαιτείται άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.31 του Υπαλληλικού Κώδικα », απάντησε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ε’ Τμήμα) με την αριθμ. 109/2019 Γνωμοδότηση.

Το ΝΣΚ έκρινε ομοφώνως ότι « για την παροχή έργου ή εργασίας με αμοιβή από υπάλληλο του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ που διέπονται από τον Υπαλληλικό Κώδικα,στο Δημόσιο ή σε Δημόσιους Φορείς (ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κλπ.), ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ άσκησης ιδιωτικού έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Υ.Κ., καθόσον η τήρηση της διαγραφόμενης από το νόμο διαδικασίας είναι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ήτοι του αν το προς ανάθεση έργο ή εργασία παρέχεται σε ιδιώτη εργοδότη ή στο Δημόσιο ή σε Δημόσιους Φορείς (ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κλπ.) ».

Αναλυτικότερα, όπως αναγράφεται στο σώμα της Γνωμοδότησης, επιτρέπεται σε υπάλληλο του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ που διέπονται από τον Υπαλληλικό Κώδικα να παρέχει ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή μόνο ύστερα από άδεια, που χορηγείται από τον οικείο Υπουργό ή το αρμόδιο όργανο της Υπηρεσίας του, μετά από σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, το οποίο ελέγχει τη συνδρομή των προϋποθέσεων που η διάταξη της παρ.1 του αρ.31 του Υ.Κ. σωρευτικά απαιτεί. 
Η γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου προβλέπεται ως ουσιώδης τύπος της ανωτέρω διαδικασίας, αφού με αυτήν διαπιστώνεται
- αφενός μεν η συμβατότητα του έργου ή της εργασίας με την υπηρεσιακή ιδιότητα του αιτουμένου υπαλλήλου και το κύρος της υπηρεσίας,
- αφετέρου δε η δυνατότητα του τελευταίου να τα εκτελέσει χωρίς να παρεμποδίζεται η ομαλή εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων του, καθώς και εάν μπορεί να γίνει σε τόπο και χρόνο που δεν θα επηρεάσουν τη δυνατότητα του να ανταποκριθεί στα κύρια καθήκοντά του.
Η άδεια που απαιτείται για την άσκηση έργου ή εργασίας από υπάλληλο του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ αποσκοπεί, προεχόντως, στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών και στην αποφυγή επιδείξεως παραμελήσεως των κυρίων καθηκόντων του υπαλλήλου του Φορέα προέλευσής του, χάριν του δημοσίου συμφέροντος. 
Στον οποίο μάλιστα Φορέα παρέχεται η δυνατότητα να κινήσει, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου, ακόμα και την πειθαρχική δίωξη κατά του υπαλλήλου που παρέχει επ’ αμοιβή έργο ή εργασία χωρίς να έχει τύχει της σχετικής αδείας (ΣτΕ 3273/2014).
Η τήρηση της ως άνω διαδικασίας για τη νόμιμη άσκηση έργου ή εργασίας απαιτείται ανεξαρτήτως της νομικής μορφής του εργοδότη, ήτοι του εάν το προς ανάθεση έργο ή εργασία παρέχεται σε ιδιώτη εργοδότη ή στο Δημόσιο, σε ΟΤΑ ή σε ΝΠΔΔ. 
Τούτο διότι και στην δεύτερη περίπτωση δύναται να υπάρξουν περιπτώσεις που το παρεχόμενο έργο ή εργασία δεν είναι συμβατό με την υπηρεσιακή ιδιότητα του υπαλλήλου, που έρχεται σε σύγκρουση με τα καθήκοντα της υπαλληλικής του θέσης και που ασκείται κατά τέτοιο τρόπο με συνέπεια την πλημμελή εκπλήρωση των κυρίων καθηκόντων του,πράγμα που υπάρχει κίνδυνος να αποβεί σε βάρος της εύρυθμης και ομαλής διεξαγωγής της δημόσιας υπηρεσίας του Φορέα προέλευσης του υπαλλήλου.

Η αριθμ.109/2019 Γνωμοδότηση, με όλο το σχετικό θεσμικό πλαίσιο και την επιχειρηματολογία, είναι διαθέσιμη ΕΔΩ.

Υπενθυμίζουμε ότι οι Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου ούτε είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση, πριν από την αποδοχή τους από τον αρμόδιο Υπουργό.  Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του ΝΣΚ, για τη συγκεκριμένη, δεν έχει ακόμη περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. http://www.airetos.gr