Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019

AGRAFA NEWS ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΥ ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΓΡΑΦΩΝ Κ. ΚΑΡΔΑΜΠΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε (Ε.Ε.Τ.Α.Α.).


 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
  Ο Δήμος Αγράφων, εκπροσωπούμενος νόμιμα από το Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο
  Καρδαμπίκη και η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
  εκπροσωπούμενη νόμιμα από τον διευθύνοντα σύμβουλο κ. Θ. Γκοτσόπουλο
  συμφώνησαν να προχωρήσουν από κοινού σήμερα 23/9/2019 στην υπογραφή
  συμφώνου συνεργασίας για το έργο «Απλούστευση και προτυποποίηση των
  διαδικασιών λειτουργίας των ΟΤΑ / Πρότυπα οργάνωσης και λειτουργίας /
  Προδιαγραφές των αναγκαίων πληροφοριακών συστημάτων».
  Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» έχει προβλεφθεί
  το πρόγραμμα «Αναδιοργάνωσης και Λειτουργικού Εκσυγχρονισμού των 325 Δήμων
  και των 13 Περιφερειών», με δύο κύριους στόχους :
  1. Την απλούστευση και προτυποποίηση των διαδικασιών λειτουργίας των
  Δήμων και των Περιφερειών.
  2. Την προώθηση της ψηφιακής Αυτοδιοίκησης
  Το Πρόγραμμα αποτελείται από τρεις Δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 30,5 εκ €
  .
  Δράση 1 : Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  Α΄ και Β΄ Βαθμού – Απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών
  λειτουργίας ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού – Πιλοτική λειτουργία
  Δράση 2 : Υποδομές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την εφαρμογή των νέων
  μοντέλων λειτουργίας των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού
  Δράση 3 : Επιμόρφωση του προσωπικού των Δήμων και των Περιφερειών στην
  εφαρμογή των νέων μοντέλων λειτουργίας
  Την υλοποίηση του έργου αναλαμβάνει, υπό την επίβλεψη και το συντονισμό της
  Ε.Ε.Τ.Α.Α., εξειδικευμένος ανάδοχος, ο οποίος θα επιλεγεί μετά από ανοικτό διεθνή
  ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Η διάρκεια της σύμβασης του αναδόχου θα είναι δέκα
  τέσσερες (14) μήνες.
  Ο ανάδοχος θα υλοποιήσει το έργο σε συνεργασία με τους ακόλουθους δώδεκα
  (12) Δήμους – Πιλότους, οι οποίοι έχουν επιλεγεί ώστε να καλύπτονται όλες οι
  κατηγορίες των Δήμων.
  Κύριοι Δήμοι πιλότοι Συμπληρωματικοί Δήμοι
  πιλότοι
  Δ. Θεσσαλονίκης Δ. Αιγάλεω
  Δ. Αγρινίου Δ. Κοζάνης
  Δ. Αμφιλοχίας Δ. Δομοκού
  Δ. Παρανεστίου Δράμας Δ. Αγράφων
  Δ. Ρόδου Δ. Μήλου
  Δ. Παξών Δ. Κέας
  Η διάρκεια της παρούσας συμφωνίας αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της
  και λήγει με την ολοκλήρωση της σύμβασης της Ε.Ε.Τ.Α.Α με τον ανάδοχο και την
  οριστική παραλαβή του Εργου από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής.
  Για την παρακολούθηση εκτέλεσης τoυ παρόντος συμφώνου και για την
  αποτελεσματική υλοποίηση του έργου ορίζονται οι ακόλουθοι εκπρόσωποι των
  συμβαλλόμενων φορέων :
  - ο κ. Λίτσος Ηλίας εκπρόσωπος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ με αναπληρωτή τον κ.
  Κωνσταντινίδη Ομηρο
  - ο/ κ. Παπαθανάσης Γρηγόριος εκπρόσωπος του Δήμου με αναπληρωτή τον κ.
  Γκορόγια Παναγιώτη