Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019

AGRAFA NEWS Εγκύκλιος 4 σε 1 για τους ΟΤΑ: Γ.Γ., Συνεργάτες, Αποσπάσεις Αιρετών και 3Κ


16/9/2019
Σειρά αυτοδιοικητικών ζητημάτων που τροποποίησε ο ν.4623/2019, αφορά Εγκύκλιος με την ένδειξη «εξ.επείγον» του Υπουργού Εσωτερικών, Π.Θεοδωρικάκου, που εκδόθηκε την 13η Σεπτεμβρίου.

Στο περιεχόμενό της γίνεται συνοπτική αναφορά για:
1) τους Γραμματείς των ΟΤΑ (Γενικοί Γραμματείς Δήμων και Εκτελεστικοί Γραμματείς Περιφερειών),
2) τους Συνεργάτες των Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών (Ειδικοί Σύμβουλοι, Ειδικοί Συνεργάτες και Επιστημονικοί Συνεργάτες),
3) την απόσπαση υπαλλήλων που εξελέγησαν Αιρετοί και δεν κατέλαβαν θέση ευθύνης,
4) το διορισμό των επιτυχόντων ειδικών κατηγοριών της Προκήρυξης /2018.

Ειδικά για την ανάληψη καθηκόντων των Γενικών Γραμματέων Δήμων και Συνδέσμων, σημειώνεται πως με την παρ.1β του αρ.15 του ν.4623/2019 προβλέπεται η Απόφαση του αρμοδίου για το διορισμό του Γενικού Γραμματέα στους Δήμους ή Συνδέσμους οργάνου (Δήμαρχος ή Πρόεδρος, αντίστοιχα) να ισχύει από την υπογραφή της, για όλες τις συνέπειες.
Συνεπώς, ο Γενικός Γραμματέας ασκεί τα καθήκοντά του αμέσως μετά την υπογραφή της πράξης διορισμού του, με στόχο την άμεση υποστήριξη του οργάνου που τον προσέλαβε.
Αντιστοίχως, το ίδιο ισχύει για τους Εκτελεστικούς Γραμματείς των Περιφερειών, βάσει της παρ.3α του αρ.15, ενώ επιπλέον για το διορισμό του Εκτελεστικού Γραμματέα Περιφέρειας δεν απαιτείται πλέον η έκδοση σχετικής δημόσιας Προκήρυξης και ο διορισμός του γίνεται απευθείας από το αρμόδιο όργανο.

Ο Υπουργός, επιπλέον, ενημερώνει ότι με την παρ.3 του αρ.114 προστέθηκε εδάφιο στην παρ.5α του αρ.18 του ν.1735/1987, όπως αντικαταστάθηκε με το αρ.32 του ν.4257/2014, και λαμβάνεται πλέον μέριμνα για όσους υπαλλήλους παραιτήθηκαν, λόγω κωλύματος, για να εκλεγούν αιρετά μέλη Συμβουλίων ΟΤΑ και αφού εξελέγησαν δεν ανέλαβαν θέση ευθύνης (Πρόεδροι Δημοτικού Συμβουλίου ή Αντιδήμαρχοι ή Πρόεδροι ΝΠΔΔ).
Οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο της διάταξης αυτής, εφόσον εκλεγούν και δεν καταλάβουν θέση ευθύνης ή απωλέσουν τη θέση ευθύνης τους, δύνανται με αίτησή τους να επανέλθουν στην ενεργό υπηρεσία.  
Στην περίπτωση αυτή, αποσπώνται υποχρεωτικά για όλο το διάστημα της θητείας τους σε άλλη Υπηρεσία, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου όπου εξελέγησαν. Αν δεν υπάρχει αντίστοιχη Υπηρεσία ή θέση, αποσπώνται στην πλησιέστερη Υπηρεσία προς το Δήμο όπου εξελέγησαν.
Συνεπώς, καθίσταται σαφές από τη γραμματική διατύπωση της διάταξης αλλά και το σκοπό του νομοθέτη να μεριμνήσει για όσους υπαλλήλους εξελέγησαν μέλη Συμβουλίων ΟΤΑ, πλην όμως δεν κατέλαβαν θέση ευθύνης ή εν συνεχεία απώλεσαν αυτήν, ότι στο ρυθμιστικό πεδίο της ως άνω διάταξης δεν εμπίπτουν όσοι αποποιήθηκαν της εκλογής τους και εκδόθηκε σχετική διαπιστωτική πράξη επανόδου στην υπηρεσία πριν τη δημοσίευση του ν.4623/2019 (ήτοι 9.8.2019), λαμβανομένου υπόψη και του χρονικού σημείου δημοσίευσης του νόμου προ της παρελεύσεως της σχετικής προθεσμίας για την αποποίηση της εκλογής
Η διαδικασία απόσπασης:
- Αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου, στην οποία δηλώνει την Υπηρεσία προτίμησης.
- Αρμόδιο όργανο για την έκδοση της πράξης απόσπασης είναι ο Υπουργός Εσωτερικών σε περίπτωση απόσπασης του υπαλλήλου σε ΟΤΑ Β΄ βαθμού ή σε όμορο ΟΤΑ Α΄ βαθμού. Σε περίπτωση απόσπασης σε Υπηρεσία του Δημοσίου ή σε ΝΠΔΔ του Δημοσίου, η απόσπαση διενεργείται με Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.
- Οι αποδοχές του υπαλλήλου καταβάλλονται από τον Φορέα υποδοχής.
- Η διάρκεια των εν λόγω αποσπάσεων, οι οποίες είναι υποχρεωτικές και για τον Φορέα προέλευσης και για τον Φορέα υποδοχής, αφορά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι υπάλληλο ασκούν τα καθήκοντά τους ως Αιρετοί σε ΟΤΑ Α΄ βαθμού. Με την ολοκλήρωση της θητείας τους, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, λήγει αυτοδίκαια η απόσπασή τους και υποχρεούνται να επιστρέψουν άμεσα στον Φορέα της οργανικής τους θέσης.
Η απόσπαση των παραπάνω υπαλλήλων διενεργείται αποκλειστικά σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

Το πλήρες κείμενο της Εγκυκλίου είναι διαθέσιμο ΕΔΩhttp://www.airetos.gr