Κυριακή 25 Αυγούστου 2019

AGRAFA NEWS Πότε ορκίζεται Αναπληρωματικός / Τι όρκο μπορούν να δώσουν οι Αιρετοί


22/8/2019
Ενημέρωση για όλες τις παραμέτρους της Ορκωμοσίας των Αιρετών του Α’ βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης – ήτοι των Δημάρχων, τακτικών Δημοτικών Συμβούλων, Προέδρων Κοινοτήτων και τακτικών Συμβούλων Κοινοτήτων – περιλαμβάνει η αριθμ.89/21.8.2019 Εγκύκλιος των κ.κ. Π. Θεοδωρικάκου και Θ. Λιβάνιου.

Το σχετικό θεσμικό πλαίσιο, όπως προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία και τις κρίσεις της νομολογίας, έχει ήδη παρουσιασθεί από τον AIRETO ( “Νέοι Αιρετοί: Τι θα συμβεί εάν δεν πάνε στην Ορκωμοσία  και “Ορκωμοσία νέων Αιρετών: Που μπορεί να πραγματοποιηθεί ).
Επιπλέον, λοιπόν, όσων έχουν ήδη αναλυθεί, βάσει της Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ παρατίθενται κατωτέρω δύο πρόσθετες παράμετροι.

ΟΡΚΟΣ
Από τις κείμενες διατάξεις δεν ορίζεται συγκεκριμένο τελετουργικό για την ορκωμοσία των Αιρετών, παρά μόνο ορίζεται το περιεχόμενο του όρκου (παρ.1 αρ.52 ν.3852/2010 ως ισχύει). Ο όρκος που δίνεται έχει ως εξής: “Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου”.
Όσοι Αιρετοί επιθυμούν δίνουν τον παραπάνω όρκο ενώπιον του Ιερού Ευαγγελίου ή αν κάποιος Αιρετός πιστεύει σε θρησκεία ή δόγμα που επιβάλλει ίδιο τύπο όρκου, τότε, εφόσον το επιθυμεί, ο όρκος δίδεται κατά τον τύπο αυτό (πχ ενώπιον του Κορανίου).
Επίσης, εάν κάποιος Αιρετός δεν πιστεύει σε καμία θρησκεία ή σε θρησκεία που δεν επιτρέπει όρκο, δηλώνει τα αναφερόμενα στον όρκο στην τιμή και τη συνείδησή του, με τον εξής τρόπο: “Δηλώνω στην τιμή και στη συνείδησή μου να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου” (αρ.408 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).
Αιρετοί που επιθυμούν να καταθέσουν άλλη δήλωση όρκου, μπορούν να την καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου, εφόσον έχουν προηγουμένως ορκιστεί με έναν από τους ανωτέρω όρκους.
Για την ορκωμοσία συντάσσεται Πρακτικό (πρότυπο Πρακτικού ορκωμοσίας παρατίθεται στο Παράρτημα της Εγκυκλίου) το οποίο υπογράφεται από τον εκλεγέντα Δήμαρχο και όλους τους Συμβούλους (Δημοτικούς και Κοινοτικούς) και τους Προέδρους Κοινοτήτων που ορκίστηκαν. Το πρακτικό συντάσσεται σε δύο αντίτυπα, από τα οποία το ένα παραμένει στο αρχείο του Δήμου στο διηνεκές, ενώ το άλλο πρέπει να αποσταλεί στο Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

ΠΟΤΕ ΟΡΚΙΖΕΤΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
- Τις έδρες των Δημοτικών Συμβούλων και των Συμβούλων Κοινοτήτων άνω των 300 κατοίκων, που για οποιονδήποτε λόγο μένουν κενές, καταλαμβάνουν οι αναπληρωματικοί του ίδιου Συνδυασμού της ίδιας εκλογικής περιφέρειας.
- Αν η θέση του Προέδρου Συμβουλίου Κοινότητας κενωθεί λόγω θανάτου ή παραίτησης ή έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, Πρόεδρος ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά σταυρών προτίμησης Σύμβουλος του πρώτου σε εκλογική δύναμη Συνδυασμού και αν εξαντληθούν οι Σύμβουλοι του πρώτου Συνδυασμού, Πρόεδρος ορίζεται ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης μεταξύ των Συμβούλων του δεύτερου Συνδυασμού και ούτω καθεξής.
- Τη θέση άμεσα εκλεγόμενου Προέδρου Κοινότητας έως και 300 κατοίκων, που, για οποιονδήποτε λόγο, μένει κενή, καταλαμβάνει ο επόμενος, κατά σειρά σταυρών προτίμησης, υποψήφιος Πρόεδρος Κοινότητας.
Ο Δήμαρχος καλεί αμέσως τους αναπληρωματικούς Συμβούλους, με τη σειρά της εκλογής τους, και αυτοί οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία μέσα σε 5 ημέρες αφότου τους επιδόθηκε η πρόσκληση. Η ορκωμοσία γίνεται ενώπιον του Δημάρχου.  
Αν δεν εμφανισθούν στην προθεσμία αυτή, αποβάλλουν αυτοδικαίως την ιδιότητα του αναπληρωματικού.
Αν εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών:
(α) Δημοτικών Συμβούλων του Συνδυασμού αυτού, στην ίδια εκλογική περιφέρεια, ή
(β) Συμβούλων Κοινοτήτων του Συνδυασμού αυτού στην ίδια Κοινότητα,
καλούνται, αντίστοιχα να καταλάβουν τις θέσεις που έμειναν κενές, για οποιονδήποτε λόγο,
(αα) αναπληρωματικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι από άλλους επιλαχόντες Συνδυασμούς της ίδιας εκλογικής περιφέρειας, με τη σειρά της εκλογικής τους δύναμης και με τη σειρά που έχουν ανακηρυχθεί ή
(ββ) αναπληρωματικοί Σύμβουλοι Κοινότητας από άλλους επιλαχόντες Συνδυασμούς, με τη σειρά της εκλογικής τους δύναμης και με τη σειρά που έχουν ανακηρυχθεί στην ίδια Κοινότητα.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί κανενός Συνδυασμού, ο Περιφερειάρχης προκηρύσσει, σε 2 μήνες το αργότερο, την εκλογή τόσων Συμβούλων όσες είναι οι κενές έδρες και ισάριθμων αναπληρωματικών.

Σημειώνεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα, έστω και με ελλιπή σύνθεση που δεν μπορεί πάντως να είναι κατώτερη από τον αριθμό των μελών που απαιτείται για την απαρτία, στην περίπτωση όπου μέλη Δημοτικού Συμβουλίου αποποιηθούν την εκλογή τους ή παραιτηθούν, και μέχρι η κενή θέση να συμπληρωθεί με αναπλήρωση.
Επίσης επισημαίνεται ότι στην περίπτωση θέσης σε αργία μελών Δημοτικών Συμβουλίων ή Συμβουλίων Κοινοτήτων περιλαμβανομένων και των Προέδρων Συμβουλίων Κοινοτήτων άνω των 300 κατοίκων, εάν ο αριθμός των μελών που απομένουν είναι μικρότερος από τον αριθμό των μελών που απαιτείται για την απαρτία, ο Δήμαρχος για το μέχρι λήξης της αργίας χρόνο, καλεί αναπληρωματικούς Συμβούλους της ίδιας εκλογικής περιφέρειας ή της ίδιας Κοινότητας από το Συνδυασμό στον οποίο ανήκουν αυτοί που έχουν τεθεί σε αργία με τη σειρά της εκλογής τους. Σε περίπτωση θέσης σε αργία Προέδρων Συμβουλίων Κοινοτήτων έως 300 κατοίκους, ο Δήμαρχος για το μέχρι λήξης της αργίας χρόνο καλεί τους αναπληρωματικούς τους.
Τέλος, για τη λήψη αποφάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων και των Συμβουλίων Κοινότητας, η απαρτία και οι απαραίτητες πλειοψηφίες υπολογίζονται με βάση τον αριθμό των Δημοτικών Συμβούλων που έχουν ορκισθεί και εγκατασταθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 52 και 9 του ν. 3852/2010.http://www.airetos.gr