Δευτέρα 13 Μαΐου 2019

AGRAFA NEWS Πως θα εκλεγούν οι Σύμβουλοι Κοινότητας – Αναλυτικά η κατανομή εδρών


13/5/2019
Καινοτομία των εκλογών της 26ης Μαΐου, ως γνωστόν, αποτελεί η εκλογή των οργάνων των Κοινοτήτων σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο σε διακριτή 4η κάλπη. 
Ο AIRETOSπαρουσιάζει σήμερα το θεσμικό πλαίσιο,που πρώτη φορά θα εφαρμοστεί, ειδικά για την κατανομή εδρών και την εκλογή των Συμβούλων και των Προέδρων στις Κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό άνω των 300 κατοίκων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΔΡΩΝ
Στις Κοινότητες άνω των 300 κατοίκων ο αριθμός των Συμβούλων Κοινότητας, με άλλα λόγια ο αριθμός των εδρών, διαμορφώνεται ως εξής:
Πληθυσμός Κοινότητας -> Αριθμός  Εδρών
α) 301 έως 2.000 ->5
β) 2.001 έως 10.000 ->7
γ) 10.001 έως 50.000 ->11
δ) 50.001 και άνω ->15

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ
Η κατανομή των εδρών πραγματοποιείται ανάλογα με την εκλογική δύναμη κάθε Συνδυασμού στην οικεία Κοινότητα, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των Συνδυασμών για το Δημοτικό Συμβούλιο.
Για την κατανομή λαμβάνεται ως ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (ε.μ.) το ακέραιο μέρος του πηλίκου που προκύπτει από τη διαίρεση των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στην Κοινότητα όλοι μαζί οι Συνδυασμοί, διά του αριθμού των εδρών του Συμβουλίου Κοινότητας, αυξημένο κατά μία μονάδα.

Για να γίνει οπτικά αντιληπτό το εκλογικό μέτρο, αποτυπώνεται με τον κάτωθι τύπο:
ε.μ. = (ε.ψ./ν) + 1 (παραλειπομένου του δεκαδικού μέρους)
όπου:
ε.ψ. = το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν, σε όλα τα εκλογικά τμήματα της Κοινότητας, αθροιστικά όλοι οι Συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές
ν = αριθμός των εδρών του Συμβουλίου Κοινότητας

Στη συνεχεία, ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε Συνδυασμού διαιρείται με το εκλογικό μέτρο και κάθε Συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες, όσο και το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαίρεσης.

ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Τακτικοί Σύμβουλοι εκλέγονται, από τους Υποψήφιους καθενός από τους Συνδυασμούς, κατά σειρά, αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Ι) Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι Συνδυασμοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι έδρες που απομένουν κατανέμονται ανά μία μεταξύ όλων των Συνδυασμών, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν και ανεξάρτητα από το αν έχουν συμπληρώσει το εκλογικό μέτρο. Στην περίπτωση δε που κάποιοι Συνδυασμοί έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων και οι προς διάθεση έδρες είναι λιγότερες από το σύνολο των Συνδυασμών που έχουν ισοψηφήσει ως προς τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα, γίνεται κλήρωση από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.
ΙΙ) Αν και μετά την κατανομή των εδρών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν αδιάθετες έδρες, αυτές κατανέμονται ανά μία, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε Συνδυασμός στην Κοινότητα.
ΙΙΙ) Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι Συνδυασμοί είναι περισσότερες από τις προς διάθεση έδρες, η πλεονάζουσα έδρα αφαιρείται από το Συνδυασμό που έχει το μικρότερο σχετικώς υπόλοιπο έγκυρων ψηφοδελτίων [ το υπόλοιπο έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε Συνδυασμού υπολογίζεται ως εξής: Σύνολο έγκυρων ψήφων συνδυασμού - (εκλογικό μέτρο x έδρες που έχει ήδη λάβει) ] . Σε περίπτωση δε ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσότερων Συνδυασμών, ενεργείται μεταξύ αυτών κλήρωση από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.
IV)Αν έχει ανακηρυχθεί ένας μόνο Συνδυασμός για το Συμβούλιο Κοινότητας, οι Σύμβουλοι της Κοινότητας εκλέγονται από το μοναδικό αυτό Συνδυασμό. Οι πρώτοι κατά σειρά σε σταυρούς προτίμησης υποψήφιοι εκλέγονται τακτικοί Σύμβουλοι και οι υπόλοιποι αναπληρωματικοί, μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών του Συμβουλίου Κοινότητας. Αν υποψήφιοι του ίδιου Συνδυασμού ισοψηφήσουν, το Πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση.

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Όσον αφοράτην εκλογή Προέδρου Συμβουλίου Κοινότητας, ισχύουν τα εξής
- Σύμφωνα με την παρ.4 του αρ.40 του ν.3852/2010 ως ισχύει, σε περίπτωση που Συνδυασμός πλειοψηφήσει στην Κοινότητα με ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50% + 1 ψήφος), ο πρώτος σε σταυρούς υποψήφιος Σύμβουλός του αναδεικνύεται Πρόεδρος του Συμβουλίου της εν λόγω Κοινότητας.
- Εάν δεν επιτευχθεί ποσοστό μεγαλύτερο του 50%, τότε ακολουθείται η διαδικασία έμμεσης εκλογής του αρ.79 του ν.3852/2010 ως ισχύει, βάσει της οποίας την Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου 2019 Πρόεδρος εκλέγεται -με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο των μελών του οικείου Συμβουλίου- ο Σύμβουλος ενός από τους δύο πρώτους κατά σειρά εκλογής Συνδυασμούς που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μεταξύ των Υποψήφιων του Συνδυασμού του.
Πρόεδρος εκλέγεται εκείνος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Συμβουλίου, σύμφωνα με τις παρ.3 και 4 του αρ.89. Αν μετά από τρεις ψηφοφορίες οι Υποψήφιοι λάβουν τον ίδιο αριθμό ψήφων, διεξάγεται κλήρωση μεταξύ τους. 

Επιβοηθητικά, προς πληρέστερη κατανόηση του τρόπου κατανομής των εδρών μεταξύ των συνδυασμών, μπορείτε να δείτε ΕΔΩσχετικό παράδειγμα του Υπουργείου Εσωτερικών. http://www.airetos.gr