Παρασκευή 24 Μαΐου 2019

AGRAFA NEWS Τα δικαιώματα των Υποψήφιων στην εκλογική διαδικασία.


24/5/2019
Ειδικές διατάξεις περιλαμβάνει η ισχύουσα νομοθεσία για τα δικαιώματα των Συνδυασμών/Υποψήφιων στις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές την ημέρα της ψηφοφορίας.Ειδικότερα:

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Σύμφωνα με το αρ.22 του Καλλικράτη, όπως τροποποιήθηκε με το αρ.21 του Κλεισθένη, κάθε Συνδυασμός και κάθε Υποψήφιος έχει δικαίωμα να διορίσει έναν αντιπρόσωπο και έως δύο αναπληρωτές του σε κάθε εκλογικό τμήμα, με γραπτή δήλωση του υποψήφιου Δημάρχου.
Με την ίδια δήλωση μπορεί να ορισθεί και γενικός αντιπρόσωπος και έως δύο αναπληρωτές του για συγκεκριμένο αριθμό εκλογικών τμημάτων.
Επίσης, κάθε Συνδυασμός έχει δικαίωμα να διορίζει πληρεξούσιο με συμβολαιογραφική δήλωση του υποψήφιου Δημάρχου. Ο πληρεξούσιος ενεργεί για λογαριασμό του Συνδυασμού οτιδήποτε μπορεί να ενεργήσει, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την εκλογή βουλευτών, ο υποψήφιος Δήμαρχος, κατά τη διεξαγωγή της εκλογής.
(Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Δήμαρχος έχει αποβιώσει ή παραιτηθεί, χωρίς να έχει αντικατασταθεί, ο διορισμός των αντιπροσώπων και του πληρεξουσίου γίνεται με δήλωση της πλειοψηφίας των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του οικείου Συνδυασμού που έχουν ανακηρυχθεί).

Οι υποψήφιοι, οι γενικοί αντιπρόσωποι, οι αντιπρόσωποι των Συνδυασμών και οι αναπληρωτές τους έχουν δικαίωμα να είναι παρόντες κατά τη διάρκεια όλης της διαδικασίας της εκλογής, ώσπου να σφραγιστούν οι σάκοι και να υποβάλλουν κάθε είδους παρατηρήσεις και ενστάσεις.

Δεν μπορούν να διοριστούν γενικοί αντιπρόσωποι ή αντιπρόσωποι, αναπληρωτές τους ή πληρεξούσιοι Συνδυασμών :
- οι εν ενεργεία Δήμαρχοι,
- οι εν ενεργεία Αντιδήμαρχοι,
- όποιοι δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν (του “εκλέγειν”)
- όλοι όσοι δεν μπορούν να εκλεγούν (δεν έχουν το δικαίωμα του “εκλέγεσθαι”).

Σχετική είναι η Ενότητα 6 στη σελίδα 76 της αριθμ.12 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Το αρ.124 του Καλλικράτη ορίζει πως κάθε Συνδυασμός έχει δικαίωμα να ορίσει έναν αντιπρόσωπο και δύο αναπληρωτές του σε κάθε εκλογικό τμήμα, με γραπτή δήλωση του υποψήφιου Περιφερειάρχη.
Κάθε Συνδυασμός έχει δικαίωμα να διορίζει πληρεξούσιο με συμβολαιογραφική δήλωση του υποψήφιου Περιφερειάρχη. Ο πληρεξούσιος ενεργεί για λογαριασμό του Συνδυασμού ο,τιδήποτε μπορεί, σύμφωνα με το νόμο, να ενεργήσει ο υποψήφιος Περιφερειάρχης, κατά τη διεξαγωγή της εκλογής.
(Αν υποψήφιος Περιφερειάρχης παραιτηθεί ή αποβιώσει και δεν αντικατασταθεί, ο διορισμός των αντιπροσώπων και του πληρεξουσίου γίνεται με δήλωση της πλειοψηφίας των Υποψηφίων του οικείου Συνδυασμού).
Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι των Συνδυασμών και οι αναπληρωτές τους έχουν δικαίωμα να είναι παρόντες κατά τη διάρκεια όλης της διαδικασίας της εκλογής και να υποβάλουν κάθε είδους παρατηρήσεις και ενστάσεις.
Δεν μπορούν να διοριστούν ως αντιπρόσωποι, αναπληρωτές ή πληρεξούσιοι Συνδυασμών,
- οι Περιφερειάρχες,
- οι Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακής Ενότητας,
- μέλη Περιφερειακού Συμβουλίου ( = οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι)
- όποιοι δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και όλοι όσοι δεν μπορούν να εκλεγούν, σύμφωνα με την παρ.1 του αρ.117 του ν.3852/2010, εκτός αν έχουν παραιτηθεί από τη θέση τους πριν από την ημέρα της ανακήρυξης των Συνδυασμών. 
Στα ανωτέρω αναφέρεται η Ενότητα 3 στη σελ.25 της αριθμ.13 Εγκυκλίου.

Να σημειωθεί πως στον που εξέδωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για τους Δικαστικούς Αντιπροσώπους, αναγράφεται (σελ.28,29) ότι « καταρχήν δεν επιτρέπεται (ούτε είναι φρόνιμο) να εμπλέκονται οι Αντιπρόσωποι των συνδυασμών στη διαδικασία των εκλογών. Σε περίπτωση όμως ελλιπούς Εφορευτικής Επιτροπής ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος πρέπει να τους παρακαλέσει να συνδράμουν -όλους ανεξαίρετα, χωρίς προτιμήσεις ή αποκλεισμούς- για την ομαλή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας.»
Στον ίδιο Οδηγό, αναφορικά με τη νομιμοποίηση των αντιπροσώπων Συνδυασμών αναγράφονται τα εξής:« Οι αντιπρόσωποι των Συνδυασμών προσκομίζουν το έγγραφο του διορισμού τους (υπογραμμένο, συνήθως με μηχανικό μέσο, από τον υποψήφιο Νομάρχη ή Δήμαρχο αντίστοιχα ή το προς τούτο εντεταλμένο πρόσωπο) στο οποίο αναγράφεται το όνομα του τακτικού αντιπροσώπου και ενός ή δύο αναπληρωματικών. Οι παραπάνω αντιπρόσωποι παραμένουν στο εκλογικό τμήμα ολόκληρη τη διάρκεια της ψηφοφορίας και, κατά τη διαλογή, ασκούν τα νόμιμα δικαιώματά τους και υπογράφουν στα σχετικά Πρακτικά της Εφορευτικής Επιτροπής. Οι αντιπρόσωποι των συνδυασμών έχουν τα κωλύματα που προβλέπονται στο άρθρο 22§§5 και 6, 125§§ 5 και 6 Ν. 3852/2010. »http://www.airetos.gr