Τετάρτη 17 Απριλίου 2019

AGRAFA NEWS Συνδυασμοί στις Κοινότητες: Αναλυτικοί Πίνακες με τους αριθμούς Υποψήφιων για νόμιμη κατάρτιση

Συνδυασμοί στις Κοινότητες: Αναλυτικοί Πίνακες με τους αριθμούς Υποψήφιων για νόμιμη κατάρτιση 17/4/2019 Σε συνέχεια της χθεσινής παρουσίασης του AIRETOS για την κατάρτιση Συνδυασμών στους Δήμους (με τον ελάχιστο/μέγιστο αριθμό Υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων ανά περίπτωση και κατά φύλο), σήμερα συνεχίζουμε αντιστοίχως την ενημέρωσή σας με δύο Αναλυτικούς Πίνακες για την έγκυρη κατάρτιση Συνδυασμών στις Κοινότητες άνω των 300 κατοίκων. Πριν περάσουμε στους Πίνακες, εισαγωγικά υπενθυμίζεται ότι το νέο εκλογικό πλαίσιο στις Κοινότητες , όπως προέκυψε μετά την εκτενέστατη διόρθωση του Κλεισθένη από τον ν.4604/2019, έχει αποτυπωθεί στο τεύχος Μαρτίου της έντυπης έκδοσης του AIRETOS. Επιγραμματικά, τρεις είναι οι βασικές παράμετροί του : Ι) Η εκλογή των Συμβούλων Κοινότητας διενεργείται σε ξεχωριστή κάλπη από εκείνη για την ανάδειξη Δημάρχου/Δημοτικών Συμβούλων. Με απλά λόγια, ένας Συνδυασμός Υποψήφιων για το Δήμο (Υποψήφιος Δήμαρχος + Δημοτικοί Σύμβουλοι) μπορεί να καταρτίζεται έγκυρα χωρίς να περιλαμβάνει Υποψήφιους για οποιαδήποτε Κοινότητα και, αντιστρόφως, ένας Συνδυασμός Υποψήφιων Συμβούλων Κοινότητας μπορεί να καταρτίζεται έγκυρα χωρίς να περιλαμβάνει Υποψήφιους για το Δήμο. ΙΙ) Δεν επιτρέπεται να κατατεθούν Δηλώσεις Συνδυασμών με το ίδιο όνομα και έμβλημα σε περισσότερες της μιας Κοινότητες του ίδιου Δήμου. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται (παρ.7 αρ.18Α) να κατατεθούν Δηλώσεις Συνδυασμών με το ίδιο όνομα και έμβλημα σε περισσότερες της μιας Κοινότητες άνω των 300 κατοίκων του ίδιου Δήμου, εφόσον αυτά ταυτίζονται με το όνομα και το έμβλημα Συνδυασμού Υποψήφιου Δημάρχου του ίδιου Δήμου. Στην περίπτωση αυτή, η Δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά και για όλους τους Συνδυασμούς (για το Δημοτικό Συμβούλιο και τα Συμβούλια Κοινοτήτων) από τον Υποψήφιο Δήμαρχο. Η ακύρωση του Συνδυασμού σε μία ή περισσότερες Κοινότητες ΔΕΝ επιφέρει ακυρότητα ολόκληρου του Συνδυασμού. ΙΙΙ) Ο Συνδυασμός Κοινότητας δεν έχει Υποψήφιο Πρόεδρο ως Επικεφαλής, αλλά περιλαμβάνει μόνο Υποψήφιους Συμβούλους. Προχωρώντας ειδικότερα στην κατάρτιση των Συνδυασμών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το αρ.18 Α που προστέθηκε στον ν.3852/2010, ως ισχύει, δύο είναι τα κομβικά δεδομένα : Α) Ο αριθμός των Υποψήφιων Συμβούλων πρέπει να είναι ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών του Συμβουλίου της οικείας Κοινότητας (ο αριθμός των εδρών ορίζεται στην παρ.2 του αρ.8) με δυνατότητα προσαύξησης έως και 50% (δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω). Είναι απαράδεκτη η Δήλωση Συνδυασμού, όταν αυτός περιλαμβάνει λιγότερους Υποψήφιους από το ελάχιστο όριο. Β) Ο αριθμός των Υποψήφιων από κάθε φύλο ανέρχεται σε 40%, τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των Υποψήφιων Συμβούλων του οικείου Συνδυασμού. Προσοχή:Σε περίπτωση που Συνδυασμός Υποψήφιου Δημάρχου περιλαμβάνει και Υποψήφιους σε Κοινότητες (βάσει της παρ.7 του αρ.18 Α που προαναφέραμε), η ποσόστωση των Υποψήφιων στις Κοινότητες από κάθε φύλο υπολογίζεται για κάθε Κοινότητα χωριστά, ώστε να είναι νόμιμος ο Συνδυασμός στις εν λόγω Κοινότητες. Κατωτέρω μπορείτε να δείτε τους δύο Πίνακες με τον ελάχιστο και το μέγιστο αριθμό Υποψήφιων Συμβούλων ανά περίπτωση, όπως προκύπτουν από την προαναφερθείσα νομοθεσία: ΟΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ελάχιστος και Μέγιστος Αριθμός Υποψήφιων Συμβούλων Κοινοτήτων Κοινότητα (μόνιμος πληθυσμός) Συμβούλιο (έδρες) Ελάχιστος Αριθμός Υποψήφιων Μέγιστος Αριθμός Υποψήφιων 301 - 2.000 5μελές 5 8 2.001 – 10.000 7μελές 7 11 10.001 – 50.000 11μελές 11 17 50.001 και άνω 15μελές 15 23 ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΦΥΛΩΝ Ελάχιστος και Μέγιστος Αριθμός Υποψήφιων Συμβούλων Κοινότητας ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΦΥΛΟ Κοινότητα(μόνιμος πληθυσμός) Ελάχιστος Αριθμός ΥποψήφιωνΣυμβούλων Κοινότητας Ελάχιστος Αριθμός Υποψήφιωναπό κάθε φύλο Μέγιστος Αριθμός ΥποψήφιωνΣυμβούλων Κοινότητας Ελάχιστος Αριθμός Υποψήφιωναπό κάθε φύλο 301 - 2.000 5 2 8 3 2.001 – 10.000 7 3 11 4 10.001 – 50.000 11 4 17 7 50.001 και άνω 15 6 23 9 70 64 http://www.airetos.gr