Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018

AGRAFA NEWS Δήμος αποφασίζει επίδομα πολυτέκνων και η Αποκεντρωμένη το ακυρώνει – Ένα άλυτο αίτημα που επανέρχεται.Τη χορήγηση εφάπαξ πολυτεκνικού επιδόματος 3.000,00 €σε μητέρες – δημότισσές του, που αποκτούν τέταρτο τέκνο και για κάθε επιπλέον τέκνο, αποφάσισε Δήμος την 23η Ιουλίου 2018.Λίγες μέρες μετά, την 17ηΑυγούστου, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ακυρώνει την Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σε ένα αυτοδιοικητικό θέμαόπου συμπλέκονται τα όρια της διοικητικής αυτοτέλειας, η συνταγματική έννοια της τοπικής υπόθεσης και οι επιτακτικές ανάγκες της γηράσκουσας και μαστιζόμενης από την κρίση  ελληνικής κοινωνίας.
Θέμα που δεν προκύπτει 1η φοράαυτοδιοικητικά, αλλά έχει επαναληφθεί, με την Κ.Ε.Δ.Ε. να έχει ζητήσει ρητή νομοθετική ρύθμισή του.

Στη συγκριμένη περίπτωση, από τη μια πλευρά, η Απόφαση του Δήμου συμπεριέλαβεσειρά επιχειρημάτων, μεταξύ των οποίων διατάξεις του Κώδικα Δήμων. 
Το αρ.75, όπου στις αρμοδιότητες των Δήμων περιλαμβάνονται “1. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας … και τη μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων”, καθώς και “η έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας”. 
Επιπλέον, την παρ.2 του αρ.202 του Κώδικα Δήμων, όπου προβλέπεται ότι “Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης επιτρέπεται να χορηγούνται στους οικονομικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους είδη διαβιώσεως ή περιθάλψεως, κυρίως ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής, με απόφαση του δημοτικού και κοινοτικού συμβουλίου. Με τους ίδιους όρους επιτρέπεται να χορηγούνται χρηματικά βοηθήματα”.
Τεκμηρίωσε δε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ανωτέρω αρ.202, δηλαδή πως πασίδηλα προκύπτειεξαιρετική περίπτωση, εξαιτίας της δραματικής μείωσης του πληθυσμού του Δήμου, καθώς και έκτακτη και σοβαρή ανάγκη, εξαιτίας της μακρόχρονης οικονομικής κρίσης που μαστίζει την χώρα μας.

Από την άλλη πλευρά, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ακύρωσε την Απόφαση με εκτενή επιχειρηματολογία, κάνοντας επίκληση Πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθώς και σχετικής νομικής βιβλιογραφίας.
Βασικό επιχείρημα υπήρξε ότι η άσκηση αρμοδιοτήτων που αφορούν την άσκηση γενικά της δημογραφικής πολιτικής και ειδικότερα την προστασία των πολυτέκνων, εξυπηρετεί σκοπό γενικότερου δημοσίου συμφέροντος, επιφέρει ποικίλες επιδράσεις στο κοινωνικό σύνολο, η δε σημασία της εκτείνεται σε ολόκληρο τον εθνικό χώρο και δεν περιορίζεται στα όρια των Ο.Τ.Α. Ως εκ τούτου δεν αποτελεί τοπική υπόθεση κατά την έννοια του αρ.102 του Συντάγματος.
Η Αποκεντρωμένη υποστήριξε ότι οι Ο.Τ.Α., που διαθέτουν μεν διοικητική αυτοτέλεια αλλά δεν διαθέτουν αυτόνομη κανονιστική αρμοδιότητα και δεν έχουν εξουσία να θεσπίζουν αυτοτελείς κανόνες δικαίου, δεν μπορούν να ασκούν αυθαιρέτως (χωρίς να βασίζονται σε διάταξη νόμου) δημογραφική πολιτική
Αντέκρουσε δε την ύπαρξη έκτακτης και σοβαρής ανάγκης, θέτοντας παράμετρο απόδειξης της οικονομικής αδυναμίας,στη βάση πως η πολυτεκνία δεν συνεπάγεται αυτομάτως άνευ ετέρου και οικονομική αδυναμία.

Η περίπτωση αφορά το Δήμο Αγρινίου και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιουνίου.

Το ζήτημα, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, δεν αναδεικνύεται 1η φορά, έχει επαναληφθεί, καθιστώντας ουσιαστικά την Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περισσότερη έκφραση πολιτικής βούλησης, για τη δρομολόγηση σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας που θα περιέχει ρητή σχετική πρόβλεψη, όπως άλλωστε έχει ζητήσει από το Υπουργείο Εσωτερικών η Κ.Ε.Δ.Ε.http://www.airetos.gr