Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017

AGRAFA NEWS Μέχρι 31 Ιουλίου η κατάρτιση και δημοσίευση των προϋπολογισμών Δήμων και ΠεριφερειώνΤο αργότερο μέχρι 31 Αυγούστου θα πρέπει να σταλούν στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους τα σχέδια των ενοποιημένων προϋπολογισμών των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων των ΟΤΑ, καθώς και ο συγκεντρωτικός ενοποιημένος προϋπολογισμός των ΟΤΑ οικονομικού έτους 2018.


Πράγμα που σημαίνει ότι η κατάρτιση και δημοσίευση των προϋπολογισμών των δήμων και των περιφερειών, θα πρέπει να γίνουν μέχρι 31 Ιουλίου.

Αυτό ορίζεται με εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών και ο αναπληρωτής υπουργός Γιώργος Χουλιαράκης, με την οποία καλεί τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης στην ορθή κατάρτιση των προϋπολογισμών, στην τήρηση των ορίων δαπανών και την επίτευξη των στόχων τους.

Σε ότι αφορά τα οικονομικά δεδομένα και τις προβλέψεις για τον ενοποιημένο προϋπολογισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – ήτοι δήμων κα περιφερειών – για το 2018 η εγκύκλιος υπενθυμίζει τις εξής προβλέψεις:

Τα συνολικά έσοδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το 2018 ανέρχονται σε 7.761 εκ. ευρώ, Τα συνολικά έξοδα σε 7.307 εκ. ευρώ και πλεόνασμα στα 398 εκ. ευρώ.

Τα 7.761 εκ. ευρώ έσοδα προέρχονται: 3.319 εκ. ευρώ από επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό, 826 εκ. ευρώ από το ΠΔΕ,14 εκ. από ευρωπαϊκά προγράμματα, λοιπά έσοδα 2.702 εκ. ευρώ, 858 εκ. ευρώ από εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων και 41 εκ. ευρώ από τόκους.

Από τα 7.307 εκ. ευρώ προϋπολογισθέντα έξοδα, τα 2.280 εκ. ευρώ προορίζονται για αμοιβές προσωπικού, 725 εκ. ευρώ για προνοιακά επιδόματα, 71 εκ. για αποπληρωμή τόκων, 1.328 εκ. ευρώ δαπάνες για επενδύσεις και αποσβέσεις, 2.018 εκ. ευρώ λοιπές δαπάνες, 884 εκ. ευρώ αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και πληρωμή υποχρεώσεων προς τρίτους 56 εκ. ευρώ.

Τέλος το προβλεπόμενο πλεόνασμα ορίζεται στα 398 εκ. ευρώ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι φορείς που περιλαμβάνονται στο Μητρώο της Γενικής Κυβέρνησης, θα καταρτίσουν συνοπτικό σχέδιο προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018, το οποίο θα υποβάλλουν στις Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των αρμόδιων υπουργείων μέχρι 24 Ιουλίου και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τις 31 Ιουλίου.

Με ευθύνη των Προϊσταμένων των ΓΔΟΥ συγκεντρώνονται οι συνοπτικοί προϋπολογισμοί των εποπτευόμενων φορέων, μαζί με τους λοιπούς σχετικούς πίνακες του Παραρτήματος, ελέγχονται ως προς τη συμβατότητά τους με τα δημοσιονομικά αποτελέσματα όπως αυτά τίθενται με την παρούσα και αποστέλλονται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης (ΔΠΓΚ) του ΓΛΚ, σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpgk@glk.gr και deko@glk.gr, μέχρι την 31.7.2017 και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από την 18.8.2017

Διαβάστε την Εγκύκλιο

πηγή:www.localit.gr