Πέμπτη 27 Ιουλίου 2017

AGRAFA NEWS Έργα ύψους 1.640.000,00 € συμβασιοποιήθηκαν για την Π.Ε. Ευρυτανίας Χθες στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Κώστα Μπακογιάννη


Έργα ύψους 1.640.000,00 € συμβασιοποιήθηκαν για την Π.Ε. Ευρυτανίας
Χθες στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Κώστα Μπακογιάννη υπογράφηκαν οι
συμβάσεις για την υλοποίηση δυο σημαντικών έργων του Τεχνικού Προγράμματος της
Π.Ε. Ευρυτανίας συνολικού προϋπολογισμού 1.640.000,00 €.
Η πρώτη αφορά το έργο με τίτλο «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΓΑΥΡΟΣ φάση)»
προϋπολογισμού 1.400.000,00 €. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες διαπλάτυνσης,
τεχνικών και ασφαλτόστρωσης στο τμήμα του επαρχιακού οδικού δικτύου Καρπενήσι -
Γαύρος με στόχο το τελικό πλάτος οδοστρώματος να φτάνει τα 8,5μ σε όλο το μήκος
των επεμβάσεων που είναι περίπου 4.700μ. Δεδομένης της απαλλοτρίωσης του
δρόμου τα σημεία επέμβασης είναι συγκεκριμένα και βρίσκονται τόσο ανάντη όσο και
κατάντη της οδού. Στις ανάντη θέσεις θα γίνουν οι απαραίτητες καθαιρέσεις και
εκριζώσεις δέντρων ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής διάβαση για όλους τους τύπους
οχημάτων. Επίσης θα καθαριστούν τα πρανή της οδού με εργασίες εκσκαφών
ανάλογα με τον τύπο εδάφους και θα γίνουν επενδύσεις αυτών με ελεύθερο πλέγμα
στα πλέον επικίνδυνα για καταπτώσεις τμήματα. Ενώ στα κατάντη σημεία της οδού θα
κατασκευαστούν τοιχία οπλισμένου σκυροδέματος και επιχώματα από κοκκώδες
υλικό. Επίσης θα γίνει βελτίωση της μηκοτομής της οδού σε τμήμα 200μ περίπου μετά
την στροφή στο Κλαυσί προκειμένου να ομαλοποιηθεί η κλίση της. Οι εργασίες αυτές
θα περιλαμβάνουν τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη, εργασίες εκσκαφών,
επίχωση με κοκκώδες υλικό και οδοστρωσία. Σε όλο το μήκος του έργου και ανάντη
της οδού θα κατασκευαστούν κρασπεδόρειθρα πλάτους 0,80μ. Επιπλέον σε όλο το
μήκος της επέμβασης προβλέπονται ασφαλτικές εργασίες. Τέλος θα εκτελεσθούν οι
απαιτούμενες εργασίες κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης, η διαγράμμιση του
οδοστρώματος σε όλο το μήκος επέμβασης, η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στις
επικίνδυνες θέσεις καθώς και οι απαραίτητες εργασίες υποδομής για κατασκευή
δικτύων ηλεκτροφωτισμού στα σημεία των διασταυρώσεων. Το πέρας της εργολαβίας
φτάνει περίπου έως τη θέση "Κόκκινά". Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί ένα από τα
σημαντικότερα έργα για την περιοχή της Ποταμιάς το οποίο αναμένεται να αναβαθμίσει
σημαντικά το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο. Σε συνδυασμό δε με το έργο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΡΑΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΠΡΟΥΣΟΣ»,
προϋπολογισμού 2.250.000,00 €, αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά το επαρχιακό
οδικό δίκτυο Καρπενήσι Προυσός το οποίο αποτελεί και την ραχοκοκαλιά της
τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής.
Η δεύτερη σύμβαση αφορά το έργο με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΙΚΕΛΛΟ ΔΟΜΝΙΣΤΑ ΣΤΑΥΛΟΙ ΑΜΠΛΙΑΝΗ - ΨΗΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ» προϋπολογισμού 240.000,00 €. Το έργο αφορά στην βελτίωση της οδικής
ασφάλειας και στην αποκατάσταση των βλαβών και των κατολισθαίνοντων τμημάτων
του συγκεκριμένου οδικού δικτύου από τα πλημμυρικά φαινόμενα και τις καθιζήσεις
που προέκυψαν από την θεομηνία του περασμένου χειμώνα. Συγκεκριμένα
προβλέπονται εργασίες εξυγίανσης οδοστρώματος, κατασκευών τοίχων αντιστήριξης,
κρασπεδόρυθρων και κιβωτοειδών οχετών όπου απαιτείται, οδοστρωσία, ασφαλτική
στρώση και εργασίες σήμανσης για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας της οδού.
Και για τα δύο έργα έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητες πιστώσεις ώστε να
εκτελεστούν σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.
Η Περιφερειακή Αρχή του Κώστα Μπακογιάννη παρά τις δύσκολες οικονομικές
συνθήκες παρά το δύσκολο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση οικονομικό περιβάλλον
στέκεται δίπλα στα προβλήματα κάθε πολίτη και πραγματοποιεί σημαντικά έργα για
την περιοχή. Έργα τα οποία βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και δίνουν
λύσεις σε χρόνια προβλήματα της Ευρυτανίας βελτιώνοντας βασικές οδικές υποδομές.