Δευτέρα 8 Μαΐου 2017

AGRAFA NEWS Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ - 240.000,00 ευρώ για ασφαλτικά σε τμήματα της Εθνικής οδού από Καρπενήσι μέχρι Καλεσμένο


Οι προβλεπόμενες εργασίες αφορούν την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών σε τμήματα του καταστρώματος, του συγκεκριμένου οδικού δικτύου, που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Πιο αναλυτικά, οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε τμήματα της Εθνικής οδού από Καρπενήσι μέχρι Καλεσμένο, επιφάνειας 15.000,00 μ2 περίπου.

Οι ακριβείς θέσεις για την εκτέλεση των ασφαλτικών εργασιών θα υποδειχθούν από την επιβλέπουσα Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να υποβάλλει στην Υπηρεσία χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή πριν την έναρξη των εργασιών προμετρητικά στοιχεία του έργου. Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μέχρι σήμερα καθώς και τις σχετικές οδηγίες και εντολές της επίβλεψης. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 566 (2014ΕΠ56600008) της Π.Ε. Ευρυτανίας. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 240.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24%.