Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016

Άρχισαν τα όργανα στο ΔΗΜΟ ΑΓΡΑΦΩΝ.....

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην 2
η
Τακτική Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής».
Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010 να παραβρεθείτε
στην Τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα
συνεδριάσεων) στο Κερασοχώρι, στις είκοσι εννέα(29) Ιανουαρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα
12:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
1. Παραπομπή της υπαλλήλου του Δήμου Αγράφων, κ. Διαμάντως Βλάχου, στην Εκτελεστική
Επιτροπή του Δήμου Αγράφων, με την ιδιότητά της ως συλλογικού πειθαρχικού οργάνου του
άρθρου 123 παρ. 1 του Ν 3584/2007, σε συνδυασμό με την διάταξη του άρθρου 45 παρ. 4 του
Ν 3979/2011 (ΦΕΚ Α 138/16-06-2011), όπως αυτή ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή της,
με την διάταξη του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν. 4018/2011 (ΦΕΚ Α 215/30-09-2011), προκειμένου
να επιληφθεί της ήδη ασκηθείσας πειθαρχικής δίωξης σε βάρος της άνω υπαλλήλου.
2. Παραπομπή του υπαλλήλου του Δήμου Αγράφων, κ. Νικολάου Τάκη Προϊσταμένου των
Οικονομικών Υπηρεσιών, στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Αγράφων, με την ιδιότητά της
ως συλλογικού πειθαρχικού οργάνου του άρθρου 123 παρ. 1 του Ν 3584/2007, σε συνδυασμό
με την διάταξη του άρθρου 45 παρ. 4 του Ν 3979/2011 (ΦΕΚ Α 138/16-06-2011), όπως αυτή
ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή της, με την διάταξη του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν.
4018/2011 (ΦΕΚ Α 215/30-09-2011), προκειμένου να επιληφθεί της ήδη ασκηθείσας
πειθαρχικής δίωξης σε βάρος του άνω υπαλλήλου.
3. Παραπομπή της υπαλλήλου του Δήμου Αγράφων, κ. Καλλιόπης Τσιγαρίδα, στην Εκτελεστική
Επιτροπή του Δήμου Αγράφων, με την ιδιότητά της ως συλλογικού πειθαρχικού οργάνου του
άρθρου 123 παρ. 1 του Ν 3584/2007, σε συνδυασμό με την διάταξη του άρθρου 45 παρ. 4 του
Ν 3979/2011 (ΦΕΚ Α 138/16-06-2011), όπως αυτή ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή της,
με την διάταξη του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν. 4018/2011 (ΦΕΚ Α 215/30-09-2011), προκειμένου
να επιληφθεί της ήδη ασκηθείσας πειθαρχικής δίωξης σε βάρος της άνω υπαλλήλου.
Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής
Θεόδωρος Μπαμπαλής
Δήμαρχος Αγράφων