Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2015

Υδροηλεκτρικό Γρανίτσας Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Ε.Μ.Π.) Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού ισχύος 0,997 MW της εταιρίας «Φθιωτική Ενεργειακή Α.Ε.Β.Ε» στο ρέμα Γρανιτσιώτης της Τ.Κ. Γρανίτσας Απεραντίων του Δήμου Αγράφων Ευρυτανίας.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Γραφείο Περιφερειακού Συμβούλου                                                    Καρπενήσι 15/01/2015
                                             
                                                                  Δελτίο τύπου

    Συνεδρίασε στις 14/01/2015 η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης στη Λαμία, για θέματα Στερεάς Ελλάδας, ένα αφορούσε την Ευρυτανία.
    Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Ε.Μ.Π.) Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού ισχύος 0,997 MW της εταιρίας «Φθιωτική Ενεργειακή Α.Ε.Β.Ε» στο ρέμα Γρανιτσιώτης της Τ.Κ. Γρανίτσας Απεραντίων του Δήμου Αγράφων Ευρυτανίας.
     Το έργο θα γίνει στο ρέμα Γρανιτσιώτης, θα εκμεταλλεύεται μια υψομετρική διαφορά της τάξης των 187 μ. και θα βασίζεται στο υδατικό δυναμικό των πηγών «Δροσοπηγή» και «Λιβάδι». Δια μέσου ενός χαμηλού φράγματος ύψους 2μ. θα συλλέγει μέρος των νερών του ρέματος Γρανιτσιώτη και μέσω υπόγειου αγωγού προσαγωγής μήκους 1920μ. , θα τα οδηγεί στο μηχανοστάσιο του ΥΗΣ. Το κτίριο του σταθμού θα είναι διαστάσεων 8,5μ.x7,5μ. και εκεί θα εγκατασταθεί όλος ο απαιτούμενος εξοπλισμός για τη ρύθμιση και προστασία του έργου.

    Η μονάδα θα συνδεθεί με το δίκτυο της ΔΕΗ μέσω νέου τμήματος εναέριας γραμμής Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) μήκος 600μ. Για την κατασκευή του έργου θα απαιτηθεί διαπλάτυνση υπαρχουσών αγροτικών οδών συνολικού μήκους 744μ. και διάνοιξη νέων οδών συνολικού μήκους 1376μ.
    Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται σε 1.500.000 €.
    Κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου οι επιπτώσεις στη μορφολογία του εδάφους είναι τοπικού χαρακτήρα, βραχυχρόνιες και μερικώς αναστρέψιμες, καθώς το επίπεδο του εδάφους θα αποκατασταθεί στο αρχικό του ύψος.
    Δεν προκαλείται καμία αισθητική όχληση και δεν θα υπάρξει καμία επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία εξαιτίας του έργου. Δεν υπάρχουν αρχαιολογικοί χώροι και δεν αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα της ατμόσφαιρας, καθώς το έργο δεν πρόκειται να συμβάλει στην παραγωγή κανενός είδους αερίων εκπομπών.
    Οι αναμενόμενες αρνητικές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία του προτεινόμενου έργου είναι ιδιαιτέρως μικρής έντασης και αφορούν κυρίως στη φάση της κατασκευής του έργου. Αντιθέτως οι θετικές επιπτώσεις από τη λειτουργία ενός ΜΥΗΣ είναι σαφώς μεγαλύτερης κλίμακας από τις αρνητικές, καθώς προσφέρουν Η/Ε με μηδενική σχεδόν επιβάρυνση στο φυσικό περιβάλλον. Επίσης κατά τη φάση της κατασκευής θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας ενώ κατά τη φάση λειτουργίας προωθείται η τεχνολογία και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
    Δεν υπάρχουν επιπτώσεις στην πανίδα και χλωρίδα της περιοχής .
    Κατά τη συνεδρίαση τονίστηκε από όλα τα Μέλη της Επιτροπής η αυστηρή τήρηση των όρων προστασίας του περιβάλλοντος ιδιαιτέρως κατά την εκτέλεση του έργου και μάλιστα στην Ευρυτανία όπου το φυσικό περιβάλλον είναι απείρου κάλλους.
    Ο κύριος του έργου οφείλει πέραν της φροντίδας για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, την απομάκρυνση των απορριμμάτων και τη διατήρηση της καθαριότητας και την καθαρή διατήρηση τόσο του χερσαίου όσο και του υδάτινου περιβάλλοντος της περιοχής.
    Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι να εξασφαλισθεί συνεχής παροχή νερού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για την προστασία γενικότερα του συστήματος.  
     Τέλος ύστερα και από την θετική άποψη τ/ου Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Γρανίτσας του Δήμου Αγράφων(το θέμα αναβλήθηκε στις 18/03/2014 για να υπάρχει και η άποψη της Τοπικής Κοινότητας), η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε θετικά.

                                                                                                Με εκτίμηση
                                                                                        Λάμπρος Χ. Τσιτσάνης
                                                         Περιφερειακός Σύμβουλος-Μέλος Επιτροπής Περιβάλλοντος