Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2014

Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αμμοληψίας από τον Αγραφιώτη ποταμό, ως συνοδό έργο « Οδός Βαρβαριάδα-Άγραφα» Ν. Ευρυτανίας.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ                                               Καρπενήσι  18/12/2014
Γραφείο Περιφερειακού Συμβούλου

                                                           ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνεδρίασε στις 17/12/2014 η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης στη Λαμία και γνωμοδότησε για θέματα που αφορούσαν την Ευρυτανία
ΘΕΜΑ 1 Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αμμοληψίας από τον Αγραφιώτη ποταμό, ως συνοδό έργο « Οδός Βαρβαριάδα-Άγραφα» Ν. Ευρυτανίας.
    Αντικείμενο της ΜΠΕ είναι η περιβαλλοντική αδειοδότηση αμμοληψίας, με σκοπό την κατασκευή της οδού «Βαρβαριάδα-Άγραφα» στο Δήμο Αγράφων του Ν. Ευρυτανίας, η οποία έληξε στις 31/12/2013 και δεν έχει ανανεωθεί.
    Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό έργο για την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, τόσο λόγω του μεγέθους του, αλλά και λόγω της σπουδαιότητας του, καθώς θα συνδέει την περιοχή των Αγράφων με τον υπόλοιπο Νομό Ευρυτανίας.
    Η αμμοληψία θα γίνεται από δύο θέσεις της κοίτης του ποταμού Αγραφιώτη
1) βόρεια της γέφυρας Βαρβαριάδα και 2) στη θέση Κοτσίστα.
    Για τη διαλογή των υλικών προβλέπεται μια εγκατάσταση διαλογητηρίου με κινητό μηχάνημα διαλογής, που περιλαμβάνει πλυντήριο άμμου, δεξαμενή καθίζησης και κόσκινα. Η αμμοληψία από τη φύση της ως δραστηριότητα, εμπεριέχει περιβαλλοντικέ επιπτώσεις στην περιοχή στην οποία πραγματοποιείται. Εδώ οι επιπτώσεις θα είναι μικρές και αναστρέψιμες. Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στη μορφολογία και την αισθητική του τοπίου από την απόληψη υλικών προτείνεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση και λήξη των εργασιών να απομακρυνθεί από την περιοχή κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση. Απαγορεύεται κάθε μορφής καύση υλικών απαγορεύεται επίσης η διαλογή της άμμου εντός της κοίτης του ποταμού και θα επιτρέπεται μόνο στη θέση διαλογής. Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας θα υπάρξει αυξημένη στάθμη θορύβου λόγω της λειτουργίας και της κίνησης των μηχανημάτων η επίπτωση αυτή θα είναι προσωρινή και εκτός τούτου η θέση του έργου είναι μακριά από οικισμούς. Για την αποφυγή ατυχημάτων στο οδικό δίκτυο, τα φορτηγά μεταφοράς του υλικού θα πρέπει να είναι καλυμμένα.
    Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εργασιών εντοπιστούν αρχαιολογικά ευρήματα, οι εργασίες θα πρέπει να σταματήσουν και να ειδοποιηθεί η αρχαιολογική υπηρεσία.
    Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καθώς και την αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου γνωμοδοτεί θετικά.


ΘΕΜΑ 2 Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE που είναι εγκατεστημένος στο ύψωμα ΚΟΥΚΟΤΟΣ του Δήμου Αγράφων Ν. Ευρυτανίας.
(Το θέμα αυτό συζητήθηκε και ψηφίστηκε στο προηγούμενο Συμβούλιο 01/12/2014)
    Το υπό αδειοδότηση έργο αποτελεί υφιστάμενο σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας, το οποίο κατά τη λειτουργία του δεν έχει επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Ο σταθμός συμβάλλει ουσιαστικά στην βελτίωση των παρεχόμενων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στη ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αγράφων, με αποτέλεσμα την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων. Το γεγονός αυτό επιφέρει θετικές επιπτώσεις στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.
    Το έργο δεν προκαλεί καμία καταστροφή αρχαιολογικής περιοχής. Το έργο λόγω της μικρής έκτασης που καταλαμβάνει, αλλά και λόγω της φύσης του δεν προκαλεί καμία επίπτωση στο έδαφος, ούτε και στην αισθητική του τοπίου.
    Κατά τη φάση λειτουργίας του σταθμού δεν παράγονται υγρά ή αέρια απόβλητα. Όσον αφορά τα στερεά απόβλητα, αυτά είναι ο ενδεχομένως απορριπτόμενος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός (μηχανήματα, κεραίες και συσσωρευτές), ο οποίος εντάσσεται σε σύστημα διαχείρισης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η θέση του έργου βρίσκεται εκτός προστατευόμενων περιοχών. Κατά τη λειτουργία του σταθμού, δεν προκαλούνται επιπτώσεις στη χλωρίδα και στην πανίδα τόσο της άμεσης περιοχής του έργου όσο και της ευρύτερης περιοχής.
    Κατά τη λειτουργία του σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας, δεν προκαλούνται αέριες εκπομπές και ο μοναδικός θόρυβος προέρχεται από τα κλιματιστικά μηχανήματα. Είναι ούτως ή άλλως πολύ χαμηλός και επιπλέον τα κλιματιστικά δεν λειτουργούν όλο το 24ωρο. Εξάλλου ο κοντινότερος οικισμός βρίσκεται σε αρκετή απόσταση. Επομένως κανένας απολύτως κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Σύμφωνα με τη Μελέτη Ραδιοεκπομπών, η επιβάρυνση από όλες τις πηγές ραδιοσυχνοτήτων στην περιοχή μελέτης είναι κάτω από τα αυστηρότερα όρια ασφαλείας που προβλέπει η Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η περιοχή βρίσκεται εκτός προστατευόμενων περιοχών.
    Ύστερα από όλα τα παραπάνω τα Μέλη της Επιτροπής γνωμοδότησαν θετικά.  
 
                                                            Με εκτίμηση
                                                     Λάμπρος Χ. Τσιτσάνης
                                Μέλος Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης