Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2014

Έπαιζαν με τον πόνο των εργοληπτών Άκυρες όλες οι τελευταίες αποφάσεις του πρ.Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων

Κόλαφος για την προηγούμενη Δημοτική αρχή του Δήμου Αγράφων και ειδικά για τους εμπλεκομένους, αποτελεί η καθολική ακυρωτική απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς, που αφορά τις (α) αριθμ.52/2014 και 53/2014 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγράφων και (β) τις αριθμ.15465, 7614, 7866-7877, 7879-7885, 7887, 7889-7892, 7894-7904, 7906, 7907, 8016, 8018, 8022, 8024, 8026, 8028, 8030, 8032, 8034, 8069, 8072, 8076, 8078, 8080, 8086, 8088, 8091,8093,8095,8097, 8099,8101, 8103, 8105, 8107, 8110, 8111, 8113, 8115 και 8120/2014 αποφάσεις του Δημάρχου Αγράφων, περί αναθέσεων εργασιών και προμηθειών καθώς και τις αριθμ.7893,7905,7930,7942,8009,8010,8020,8034-8038, 8068, 8071, 8074, 8075, 8082, 8083, 8090 και 8117-8119/2014 όμοιες, περί ανάθεσης – σύμβασης κατασκευής έργων, ως μη νομίμως εκδοθείσες για τους αναφερόμενους στο σκεπτικό της παρούσας λόγους.

Όπως γράψαμε και σε προηγούμενο φύλλο μας, αναδεικνύοντας το θέμα της παράνομης ψήφισης των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγράφων και των αποφάσεων περί αναθέσεων εργασιών και προμηθειών και ανάθεσης – σύμβασης κατασκευής έργων, τονίσαμε ότι τέτοια αυτοδιοικητικά «φαινόμενα», μόνο στον Δήμο Αγράφων θα μπορούσαν να συμβούν και πουθενά αλλού. Το λέμε αυτό γιατί, πουθενά δεν έχει παρατηρηθεί ανάλογο «φαινόμενο», να υπογράφονται συμβάσεις και πληρωμές 3 μέρες πριν την ανάληψη μιας νέας Δημοτικής Αρχής και κυρίως να υπογράφονται και να αναβαίνουν αποφάσεις στο διαύγεια έως και τις 3.30 π.μ. το ξημέρωμα, λίγες μόνο ώρες πριν παραλάβει ο νέος Δήμαρχος. Τα όσα συνέβησαν με όλο αυτό το ζήτημα, τα καταδικάσαμε και από τότε είχαμε αναφέρει ότι όλες οι αποφάσεις θα ακυρωθούν από την κ. Γερακούδη με ότι αυτό συνεπάγεται, ξεκαθαρίζοντας πως η απερχόμενη Δημοτική Αρχή και κάποιοι «Φωστήρες» της, έπαιξαν άσχημο παιχνίδι στις πλάτες ανθρώπων που βρίσκονταν σε απόγνωση, καθότι δεν μπορούσαν να πάρουν τα χρήματά τους.
Το θέμα όμως είναι, γιατί πάρθηκαν οι εν λόγω αποφάσεις το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και ποιους εξυπηρετούσαν, την στιγμή, που άπαντες γνώριζαν ότι αυτές δεν υπήρχε καμία περίπτωση να εγκριθούν; Για ποιο λόγο και με πιο σκεπτικό υπεγράφησαν από τον πρώην Δήμαρχο και τους εργολήπτες οι μεταξύ τους συμβάσεις;
Δυστυχώς για άλλη μια φορά αποδείχτηκε ότι στον Δήμο Αγράφων λειτουργούσε άλλο σύστημα, η εφαρμογή του οποίου οδήγησε τον Δήμο στην σημερινή του τραγική κατάσταση. Ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί λύση να πληρωθούν όλοι εκείνοι που έχουν εργαστεί στον Δήμο, γιατί δεν φταίνε σε τίποτε, ακόμη και εκείνοι που «συμβιβάστηκαν» και υπέκυψαν στην υπογραφή των ανωτέρω ακυρωθεισών συμβάσεων. 
Εν κατακλείδι η κ. Γερακούδη, με βάσει το σκεπτικό που ακολουθεί ΑΚΥΡΩΣΕ τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημάρχου Δημήτρη Τάτση γιατί αυτές ουδέποτε δημοσιεύτηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του οικείου Δήμου και στον ιστότοπο «Διαύγεια», χαρακτηριζόμενες ανυπόστατες διοικητικές πράξεις που είναι ακυρωτέες, ως πλημμελώς και μη νομίμως αιτιολογημένες.

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Καρπενήσι: 29-09-2014
 Αριθμ.Πρωτ.:1674/182584

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις των άρθρων 58, 72, 74, 75, 225-227 και 238 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης–Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/Α).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 97 παρ.6, 105 παρ.5, 158, 208, 209 και 284 παρ.2 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ114/Α) «Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων», ως ισχύουν σήμερα.
3.Τις διατάξεις του N.3861/2010 (ΦΕΚ112/Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 23 του Ν.4210/2013 (ΦΕΚ254/Α) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις».
4. Την Υ.Α.Π./Φ40/3404/02-07-2014 Εγκύκλιο Υφυπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «Εφαρμογής των νέων διατάξεων του Ν.3861/2010 για το πρόγραμμα Διαύγεια όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4210/2013».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ.138/2010 (ΦΕΚ231/Α) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας».
6. Το αριθμ.8598/15-09-2014 έγγραφο υπό του νυν Δημάρχου Δήμου Αγράφων, με το οποίο ζητείται ο έλεγχος νομιμότητας των αναφερόμενων σε αυτό πράξεων του πρώην Δημάρχου κ.Τάτση Δημητρίου, με επισυναπτόμενο το Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του οικείου Δήμου κατά την 22α-08-2014 , περί διάθεσης πιστώσεων, ανάθεσης εργασιών, έργων και προμηθειών και
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 225 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»: «Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των Δήμων και των Περιφερειών αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α, εφόσον αφορούν...».
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 226 παρ.1 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»: « Ο Ελεγκτής Νομιμότητας μπορεί αυτεπαγγέλτως να ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων και των περιφερειών … για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δύο μηνών αφότου η απόφαση έχει δημοσιευθεί ή εκδοθεί».
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 238 του Ν.3852/2010 ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοικήσεως ασκεί τις αρμοδιότητες του Ελεγκτή Νομιμότητας μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, ενώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ.138/2010 η εποπτεία του κράτους επί των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 214 του Ν.3852/2010, ασκείται από το Τμήμα Προσωπικού και τα Τμ.Διοικητικού-Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.
Επειδή, στο άρθρο 105 παρ.5 του Ν.3463/2006 – ΚΔΚ, ορίζεται ότι: «οι έχουσες εκτελεστό χαρακτήρα πράξεις της Δημαρχ.Επιτροπής (και ήδη Οικονομικής Επιτροπής) δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 97 του ίδιου Νόμου, όπου στην παρ.6 αυτού ορίζεται ότι: «Τρεις (3) μέρες μετά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δημοσιεύεται πίνακας στον οποίο σημειώνονται τα θέματα που συζητήθηκαν, ο αριθμός των αποφάσεων και περίληψη του περιεχομένου τους. Ο πίνακας αυτός αναρτάται στο Δημ. κατάστημα,(.). Για τις δημοσιεύσεις συντάσσεται αποδεικτικό από δημ.υπάλληλο ή από άλλο δημ. όργανο».
Επειδή, στο άρθρο 284 παρ.2 του ίδιου Νόμου ορίζεται ότι: «Οι δημοσιεύσεις εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, γίνονται με τοιχοκόλληση σε ειδικό πίνακα του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, που είναι προορισμένος για αυτόν τον σκοπό. Για τις δημοσιεύσεις αυτές συντάσσεται αποδεικτικό ενώπιον δύο μαρτύρων».
Επειδή, η μη δημοσίευση των αποφάσεων κατά τον ανωτέρω τρόπο, ήτοι, η εν περιλήψει δημοσίευσή τους στο οικείο δημοτικό κατάστημα ενώπιον δύο μαρτύρων, συνιστά παράβαση ουσιώδους τύπου, δεδομένου αυτή αποτελεί συστατικό στοιχείο της νόμιμης υπόστασής τους, (ΣτΕ2422/2011, 1627/2010 και υπό το κράτος των προηγούμενων δημοτικών και κοινοτικών κωδικών,ΣτΕ378/2008,181/1998, 3008/1996,3378/1995,βλ.καιΣΕ82/1987) ενώ η τήρηση ή μη αυτού ελέγχεται αυτεπάγγελτα από τον ακυρωτικό δικαστή (ΣτΕ2252/2013, 503/2006, 1877/2004).
Επειδή, περαιτέρω, στο άρθρο 23 παρ.4 του Ν.4210/2013 ορίζεται ότι: «Οι πράξεις που αναρτώνται στο «Διαύγεια» ισχύουν από την ανάρτησή τους με εξαίρεση τις πράξεις που είναι κατά νόμο δημοσιευτέες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
Επειδή, με την παρ. Αi της αριθμ.ΥΑΠ/Φ40/3404 οικείας Εγκυκλίου του ΥΠ.Δ.Μ.&ΗΛ.Δ. περί εφαρμογής των νέων διατάξεων του Ν.3861/2010 για το πρόγραμμα «Διαύγεια» ορίζεται ότι: «…η ανάρτηση των ως άνω πράξεων αποκτά εξέχουσα σημασία, εφόσον η ανάρτησή τους ανάγεται σε όρο όχι μόνο εκτέλεσης αλλά και ισχύος αυτών. Οι αναρτητέες πράξεις όχι απλώς δεν εκτελούνται, αλλά δεν έχουν νομική ισχύ ούτε παράγουν έννομα αποτελέσματα εάν δεν είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο».
Επειδή, οι κρινόμενες αποφάσεις του πρώην Δημάρχου Αγράφων εκδόθηκαν έχοντας υπόψη τις αριθμ.52/22-08-2014 και 53/22-08-2014 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του οικείου Δήμου, οι οποίες ουδέποτε δημοσιεύτηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του οικείου Δήμου.
Επειδή, οι κρινόμενες αποφάσεις του πρώην Δημάρχου Αγράφων εκδόθηκαν έχοντας υπόψη τις αριθμ.52/22-08-2014 και 53/22-08-2014 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του οικείου Δήμου, οι οποίες ουδέποτε αναρτήθηκαν στον ιστότοπο «Διαύγεια».
Επειδή, εκ των ανωτέρω λόγων, οι αριθμ.52 και 53 αποφάσεις, όπως αυτές εμφανίζονται στο αριθμ.8ο Πρακτικό Συνεδριάσεων της 22ας/08/2014 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγράφων, κρίνονται ως ανυπόστατες, χωρίς περαιτέρω νομική ισχύ και μη δυνάμενες να φέρουν έννομα αποτελέσματα.
Επειδή, καίτοι οι αριθμ.52 και 53/2014 αποφάσεις της Οικ. Επιτροπής του Δήμου Αγράφων είναι ανυπόστατες όμως ως εκ του περιεχομένου τους, αλλά και για λόγους ασφαλείας του δικαίου είναι εν πάση περιπτώσει ακυρωτέες, καθώς η διοίκηση τις εφάρμοσε ήδη θεωρώντας αυτές ισχυρές δεδομένου ότι βάσει αυτών εκδόθηκαν οι κρινόμενες αποφάσεις του δημάρχου.
Επειδή, επιπλέον, και πλην των εν θέματι ελεγχόμενων αποφάσεων, συνάφθηκαν οι αριθμ.8098,8094,8096,8100,8102/2014 συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, κατ’ εφαρμογή των αριθμ. 8097, 8093, 8095,8099, 8101/2014 ανύπαρκτων, μνημονευόμενων, ωστόσο, αποφάσεων του πρώην Δημάρχου Αγράφων.
Επειδή, οι κρινόμενες αποφάσεις του πρώην Δημάρχου Αγράφων η οποίες όπως προκύπτει από το περιεχόμενό τους ερείδονται σε ανυπόστατες διοικητικές πράξεις είναι ακυρωτέες, ως πλημμελώς και μη νομίμως αιτιολογημένες.
Ενόψει των ανωτέρω,
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Ακυρώνουμε (α) τις αριθμ.52/2014 και 53/2014 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγράφων και (β) τις αριθμ.15465, 7614, 7866-7877, 7879-7885, 7887, 7889-7892, 7894-7904, 7906, 7907, 8016, 8018, 8022, 8024, 8026, 8028, 8030, 8032, 8034, 8069, 8072, 8076, 8078, 8080, 8086, 8088, 8091,8093,8095,8097, 8099,8101, 8103, 8105, 8107, 8110, 8111, 8113, 8115 και 8120/2014 αποφάσεις του Δημάρχου Αγράφων, περί αναθέσεων εργασιών και προμηθειών καθώς και τις αριθμ.7893,7905,7930,7942,8009,8010,8020,8034-8038, 8068, 8071, 8074, 8075, 8082, 8083, 8090 και 8117-8119/2014 όμοιες, περί ανάθεσης – σύμβασης κατασκευής έργων, ως μη νομίμως εκδοθείσες για τους αναφερόμενους στο σκεπτικό της παρούσας λόγους.
Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση αυτής, ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 που εδρεύει στην Λαμία στην οδό Λεωνίδου αριθμ.6.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ