Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014

.Όλους μας περιμένει ένα πολύ δύσκολο έργο" Θεόδωρος Μπαμπαλής Δήμαρχος Αγράφων

"Εύχομαι και στους πέντε αντιδημάρχους καλή δύναμη και καλή θητεία για το καλό του τόπου μας.Όλους μας περιμένει ένα πολύ δύσκολο έργο"

«Ορισμός αντιδημάρχων και καθορισμός αρμοδιοτήτων»

Ο Δήμαρχος Αγράφων

Α. Ορίζει τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Αγράφων, με θητεία από 10-09-2014 έως 28-02-2017 της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1. Τον κ. Κωνσταντίνο Τάκη, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Διοικητικών Υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ. και ιδίως για θέματα:
• Υποστήριξης πολιτικών οργάνων
• Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
• Δημοτικής Κατάστασης – Ληξιαρχείου
• Ανθρώπινου δυναμικού και Διοικητικής μέριμνας
• Διοικητικών θεμάτων και εξυπηρέτησης πολιτών.

β) Οικονομικών Υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ. και ιδίως για θέματα:
• Εσόδων και δημοτικής περιουσίας
• Προϋπολογισμού και λογιστηρίου
• Προμηθειών και αποθηκών
• Ταμείου
• Μισθοδοσίας

γ) Τέλεση πολιτικών γάμων

δ) Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Βίνιανης
• Συνεργασία με τους Προέδρους & εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν στις Τοπικές Κοινότητες
• Παρακολούθηση έργων και εργασιών
• Παρακολούθηση για τον ηλεκτροφωτισμό δημοτικών δρόμων και κοινοχρήστων χώρων καθώς και αντιμετώπιση βλαβών και εκτάκτων περιστατικών
• Μέριμνα για την καλή λειτουργία εξοπλισμού στην δημοτική Ενότητα Βίνιανης
• Τον συντονισμό μεταξύ Προέδρων & Εκπροσώπων Τοπικών Συμβουλίων και θεματικών Αντιδημάρχων.

2. Τον κ. Ευθύμιο Μιχόπουλο, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Περιβάλλοντος – καθαριότητας – Ανακύκλωσης & Πρασίνου όπως αυτές περιγράφονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ. και ιδίως για θέματα:
• Αρμοδιότητες στον τομέα Καθαριότητας – Ανακύκλωσης
• Αρμοδιότητες Εποπτείας – Σχεδιασμού και Συντονισμού
• Αρμοδιότητες σε θέματα περιβάλλοντος και Πρασίνου
• Αρμοδιότητες σε θέματα Κοιμητηρίων
• Αρμοδιότητες Γραφείου Κίνησης – διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων

β) Πολιτικής Προστασίας
• Αρμοδιότητες στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας
• Αρμοδιότητες στον Τομέα της Ύδρευσης – Αποχέτευσης

γ) Τέλεση πολιτικών γάμων

δ) Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Αγράφων
• Συνεργασία με τους Προέδρους & εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν στις Τοπικές Κοινότητες
• Παρακολούθηση έργων και εργασιών
• Παρακολούθηση για τον ηλεκτροφωτισμό δημοτικών δρόμων και κοινοχρήστων χώρων καθώς και αντιμετώπιση βλαβών και εκτάκτων περιστατικών
• Μέριμνα για την καλή λειτουργία εξοπλισμού στην δημοτική Ενότητα Αγράφων
• Τον συντονισμό μεταξύ Προέδρων & Εκπροσώπων Τοπικών Συμβουλίων και θεματικών Αντιδημάρχων.

3. Τον κ. Θεόδωρο Τσιάμη, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Τεχνικών Υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ.και ιδίως για θέματα:
• Αρμοδιότητες σε θέματα Μελετών και Κατασκευών Έργων
• Αρμοδιότητες σε θέματα Η/Μ έργων
• Αρμοδιότητες σε θέματα Συγκοινωνιών
• Αρμοδιότητες σε θέματα πολεοδομίας

β) Τέλεση πολιτικών γάμων

γ) Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Ασπροποτάμου
• Συνεργασία με τους Προέδρους & εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν στις Τοπικές Κοινότητες
• Παρακολούθηση έργων και εργασιών
• Παρακολούθηση για τον ηλεκτροφωτισμό δημοτικών δρόμων και κοινοχρήστων χώρων καθώς και αντιμετώπιση βλαβών και εκτάκτων περιστατικών
• Μέριμνα για την καλή λειτουργία εξοπλισμού στην δημοτική Ενότητα Ασπροποτάμου
• Τον συντονισμό μεταξύ Προέδρων & Εκπροσώπων Τοπικών Συμβουλίων και θεματικών Αντιδημάρχων.

4. Τον κ. Θεόδωρο Κατσιάδα, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
α) Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, όπως αυτές περιγράφονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ. και ιδίως για θέματα :
• Αρμοδιότητες σε θέματα Γεωργίας – Κτηνοτροφίας & Αλιείας
• Αρμοδιότητες σε θέματα γραφείου αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων
• Αρμοδιότητες σε θέματα γραφείου Απασχόλησης & Τουρισμού

β) Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Απεραντίων
• Συνεργασία με τους Προέδρους & εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν στις Τοπικές Κοινότητες
• Παρακολούθηση έργων και εργασιών
• Παρακολούθηση για τον ηλεκτροφωτισμό δημοτικών δρόμων και κοινοχρήστων χώρων καθώς και αντιμετώπιση βλαβών και εκτάκτων περιστατικών
• Μέριμνα για την καλή λειτουργία εξοπλισμού στην δημοτική Ενότητα Απεραντίων
• Τον συντονισμό μεταξύ Προέδρων & Εκπροσώπων Τοπικών Συμβουλίων και θεματικών Αντιδημάρχων.

5. Την κα Φεγγούλη Βασιλική, και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Τμήματος Κοινωνικής προστασίας- Δημόσιας υγείας, Αθλητισμού & Πολιτισμού, όπως αυτές περιγράφονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ. και ιδίως για θέματα :
• Αρμοδιότητες σε θέματα Κοινωνικής Πολιτικής και ισότητας των φύλων
• Αρμοδιότητες σε θέματα προστασίας και προαγωγής της δημόσιας υγείας
• Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας – Δια βίου Μάθησης – Αθλητισμού – Νέας Γενιάς – Πολιτισμού
• Αρμοδιότητες σε θέματα ΚΑΠΗ
β) Τμήματος Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών, όπως αυτές περιγράφονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ.

γ) Τέλεση πολιτικών γάμων

δ) Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Φραγκίστας
• Συνεργασία με τους Προέδρους & εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν στις Τοπικές Κοινότητες
• Παρακολούθηση έργων και εργασιών
• Παρακολούθηση για τον ηλεκτροφωτισμό δημοτικών δρόμων και κοινοχρήστων χώρων καθώς και αντιμετώπιση βλαβών και εκτάκτων περιστατικών
• Μέριμνα για την καλή λειτουργία εξοπλισμού στην δημοτική Ενότητα Φραγκίστας
• Τον συντονισμό μεταξύ Προέδρων & Εκπροσώπων Τοπικών Συμβουλίων και θεματικών Αντιδημάρχων.

6. Οι ως άνω οριζόμενοι Αντιδήμαρχοι έχουν την αρμοδιότητα έκδοσης και υπογραφής όλων των αποφάσεων, εγγράφων, δικαιολογητικών, πιστοποιητικών και διοικητικών πράξεων που σχετίζονται με τις ανωτέρω ανατιθέμενες καθ’ ύλην αρμοδιότητες.

7. Τις καθ’ ύλη αρμοδιότητες:
• Του Αντιδημάρχου κ. Τάκη Κωνσταντίνου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ευθύμιος Μιχόπουλος, ενώ, τις αρμοδιότητες
• Του Αντιδημάρχου κ. Ευθυμίου Μιχόπουλου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Τάκης ενώ, τις αρμοδιότητες
• Του Αντιδημάρχου κ. Θεόδωρου Τσιάμη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Θεόδωρος Κατσιάδας, ενώ, τις αρμοδιότητες
• Του Αντιδημάρχου κ. Θεόδωρου Κατσιάδα που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Βασιλική Φεγγούλη, ενώ, τις αρμοδιότητες
• Της Αντιδημάρχου κα Φεγγούλη Βασιλικής που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Θεόδωρος Τσιάμης.

8. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των ανωτέρω τις αρμοδιότητες ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος

9. Από τους ανωτέρω οριζόμενους Αντιδημάρχους αντιμισθία θα λαμβάνουν οι : κ. Θεόδωρος Τσιάμης, κ. Θεόδωρος Κατσιάδας και η κα Βασιλική Φεγγούλη, ενώ δεν θα λαμβάνουν οι κ. Τάκης Κωνσταντίνος και κ. Ευθύμιος Μιχόπουλος.

10. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ευθύμιος Μιχόπουλος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Τάκη Κωνσταντίνο.