Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούµε στην 4 η (τακτική) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Συνεδρίαση 4η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούµε στην 4
η
 (τακτική) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς
Ελλάδας, που θα πραγµατοποιηθεί στις 31 Μαρτίου 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11.30 µ.µ.
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 8),
µε τα ακόλουθα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης:


ΘΕΜΑ 1ο
: Έγκριση 3ης
 Τροποποίησης Προϋπολογισµού έτους 2014 Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. κ. Βασίλειος Κύρκος.

ΘΕΜΑ 2ο
: Ορισµός εκπροσώπου στο Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας «∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Σ.Ε./Π.Ε.Φωκίδας κ. Παναγιώτα Γαζή.

ΘΕΜΑ 3ο
: Προγραµµατική Σύµβαση Πολιτισµικής Ανάπτυξης για τη στήριξη λειτουργίας του
ΓΙΑΤΖΕΙΟΥ –ΚΟΡ∆ΩΝΕΙΟΥ Πνευµατικού Κέντρου Άµφισσας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Σ.Ε./Π.Ε.Φωκίδας κ. Παναγιώτα Γαζή.

ΘΕΜΑ 4ο
: Έγκριση σύναψης και όρων της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας (∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας) και του
∆ήµου Τανάγρας, για την εκτέλεση του έργου «∆ΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΡΥΣΗ ΤΚ
ΤΑΝΑΓΡΑΣ»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Σ.Ε./Π.Ε.Βοιωτίας κ.Γεώργιος Μουλκιώτης.

ΘΕΜΑ 5ο
: Τροποποίηση της αριθµ.206/Πρακτικό 17/21-11-2011 απόφασης του Περιφερειακού
Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας : «Έγκριση συγκρότησης Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελµατικής
Κατάρτισης Στερεάς Ελλάδας» (συµπληρώθηκε και διορθώθηκε µε την αριθµ.131/Πρακτικό 8/27-6-
2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Προϊσταµένη της Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε. κ. Ευγενία Οικονόµου.

ΘΕΜΑ 6ο
: Τοποθέτηση πωλητών Λαϊκών Αγορών Π.Ε.Φθιώτιδας σε κενές ή νέες θέσεις στις
Λαϊκές Αγορές ∆ήµου Μώλου – Αγ.Κων/νου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Προϊσταµένη της Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε. κ. Ευγενία Οικονόµου.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία , 24 Μαρτίου, 2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Αρ.πρωτ.: Οικ. 151
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 165 ΤΟΥ Ν.3852/2010
 ΠΡΟΣ : 1.Tον περιφερειάρχη Στερεάς
Ταχ.∆/νση : Υψηλάντη 1 Ελλάδας.
Τ.Κ : 35100 Λαµία 2.Τους κ.κ.Αντιπεριφερειάρχες
Πληροφορίες : Γαµβρογιάννη Χ. Στερεάς Ελλάδας.
Τηλέφωνο : 22313-51272 3.Τους κ.κ.Περιφερειακούς
Email : gram_per_symvouliou@pste.gov.gr Συµβούλους Στερεάς Ελλάδας.
Ελληνική