Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014

Παρακαλούνται οι αντιπροσωπείες των Συλλόγων , Σωματείων ή Φορέων μελών της Ομοσπονδίας , να συμπληρώσουν τα παρακάτω στοιχεία ούτως ώστε να επικαιροποιήσουμε την κατάσταση της Ομοσπονδίας και η επικοινωνία μας να γίνεται απρόσκοπτα και συντομότερα.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Παρακαλούνται οι αντιπροσωπείες των Συλλόγων , Σωματείων ή  Φορέων μελών  της Ομοσπονδίας ,  να συμπληρώσουν τα παρακάτω στοιχεία ούτως ώστε να  επικαιροποιήσουμε την κατάσταση της Ομοσπονδίας και η επικοινωνία μας   να γίνεται απρόσκοπτα και συντομότερα.

1)Ονομασία Συλλόγου:  …………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………
2) Έδρα Συλλόγου: 
α) Νομός………………………………………………………………………….  ……….
β) Πόλη……………………………………………………………………………………...
 γ) Οδός……………………………………………… αριθ………………………………..
δ) Τ.Κ :…………………Τηλ …………………………….. fax………………………….. 
ε) Ηλεκτρονική Δ/νση και ιστοσελίδα : ..………………….………..………………………………………………………………….
3)Πόλη , χωριό ή  χωριά  ή συνοικισμούς που εκπροσωπεί  ο Σύλλογος:              
       …………………………………………………………………………………………… ….. 
4) Υπεύθυνος  Επικοινωνίας  ή Γραμματέας Συλλόγου :     
      α) Ονοματεπώνυμο : ………………………………………………………………………
          ………………………………………………………………………………………………..
     β) Ταχυδρομική Δ/νση:……………………………………………………………………
       ……………………………………………………………………………………………………
     γ)Τηλέφωνα επικοινωνίας  ηλεκτρονική διεύθυνση :  ………………………….  
        …………………………………………………………………………………………………
5)Πρόεδρος  Συλλόγου:
      α)Ονοματεπώνυμο : ………………………………………………………………….....
         ………………………………………………………………………………………………..
      β)Ταχυδρομική Δ/νση: …………………………………………………………………..  
          …………………………………………………………………………………………………
     γ)Τηλέφωνα επικοινωνίας και ηλεκτρονική διεύθυνση: …………………….
         …………………………………………………………………………………………..