Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2013

Σας προσκαλούμε στην 15η (τακτική) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας,

Συνεδρίαση 15η
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε στην 15η (τακτική) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 19 εκεμβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα
11.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας
(Αινιάνων 8), με τα ακόλουθα θέματα της Ημερήσιας "ιάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Πρακτικών Περιφερειακού Συμβουλίου 6/25-06-2012, 7/23-07-2012, 8/27-08-
2012, 9/27-09-2012, 10/29-10-2012, 11/26-11-2012, 12/26-11-2012, 13/20-12-2012.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση σύστασης Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Στερεάς
Ελλάδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Περιφερειάρχης κ.Κλέαρχος Περγαντάς.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση 12ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2013, της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της "/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. κ. Βασίλειος Κύρκος.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση παραχώρησης οχήματος φορτηγού με λάμα αποχιονισμού από την
Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας στο "ήμο Καρπενησίου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της "/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Ευρυτανίας κ.Τάκης Γεώργιος.
ΘΕΜΑ 5ο: "ιαγραφή πωλητή από θέση Λαικής Αγοράς Ν.Φωκίδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Προϊστάμενος της "/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Φωκίδας κ.Ηλίας "ημητρέλος.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
και του 1ου Σχολικού Εργαστηριακού Κέντρου Χαλκίδας για την πραγματοποίηση εξετάσεων
«αδειοδότησης»τεχνικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων, με την οποία παρέχεται το δικαίωμα
σε φυσικά πρόσωπα να ασκούν συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Προϊσταμένη της Γενικής "/νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε. κ.Ευγενία Οικονόμου.
ΘΕΜΑ 7ο: Τροποποίηση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 056/3.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της "/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.Αντώνιος
Αντωνόπουλος.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία , 13 εκεμβρίου, 2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ.πρωτ.: Οικ.723
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΆΡΘΡΟ 165 ΤΟΥ Ν.3852/2010
ΠΡΟΣ : 1.Tον κ.Περιφερειάρχη Στερεάς
Ταχ. /νση : Υψηλάντου 1 Ελλάδας.
Τ.Κ : 35100 Λαμία 2.Τους κ.κ.Αντιπεριφερειάρχες
Πληροφορίες : Γαμβρογιάννη Χ. Στερεάς Ελλάδας.
Τηλέφωνο : 22313-51272 3.Τους κ.κ.Περιφερειακούς
Email : gram_per_symvouliou@pste.gov.gr Συμβούλους Στερεάς Ελλάδας.
Ελληνική
2
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση τροποποίησης Προϋπολογισμών έργων της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ766
του Προγράμματος "ημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της "/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.Αντώνιος
Αντωνόπουλος.
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση ανακατανομής πιστώσεων έργων της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 056/8 της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του Προγράμματος "ημοσίων Επενδύσεων 2013.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της "/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.Αντώνιος
Αντωνόπουλος.
ΘΕΜΑ 10ο: Τροποποίηση της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ066, του Προγράμματος "ημοσίων
Επενδύσεων, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2013.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της "/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.Αντώνιος
Αντωνόπουλος.
ΘΕΜΑ 11ο: Ανακατανομή πιστώσεων έργων της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ056/2.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της "/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.Αντώνιος
Αντωνόπουλος.
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση τροποποίησης τίτλου μελέτης της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΜ540 (Ειδικό
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ν.Φθιώτιδας/ Μελέτες), και τροποποίηση Συλλογικών Αποφάσεων
ΣΑΕ409/Τροπ.01 (Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ν.Φωκίδας/Έργα) και ΣΑΕ009/Τροπ.02
(Πρόγραμμα Αιγιαλείας – Φωκίδας/ Έργα), της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του Προγράμματος
"ημοσίων Επενδύσεων 2013.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της "/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.Αντώνιος
Αντωνόπουλος.
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση 3ης Τροποποίησης χρηματοδότησης Έργων των Κεντρικών Αυτοτελών
Πόρων (Κ.Α.Π.) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από το Π.".Ε.(ΣΑΕΠ066) για τις Περιφερειακές
Ενότητες Βοιωτίας, Εύβοιας, Φωκίδας και Φθιώτιδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της "/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.Αντώνιος
Αντωνόπουλος.
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση 5ης Τροποποίησης Περιφερειακού Προγράμματος από πιστώσεις Κεντρικών
Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2013 για τις Περιφερειακές Ενότητες Φθιώτιδας, Φωκίδας και
Εύβοιας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της "/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.Αντώνιος
Αντωνόπουλος.
Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΙΣΧΙΝΑΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. κ.κ. Βουλευτές Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
2. Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης "ιοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας
3. Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
4. Περιφερειακό Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης
5. Γενικούς "/ντές Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Με την παράκληση να ενημερώσουν τους
Προϊσταμένους των "/νσεων αρμοδιότητας τους)
6. Noμική Υπηρεσία Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
7. "ήμους Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
8. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας