Δευτέρα 15 Ιουλίου 2013

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υποστηρίζει και συμμετέχει στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Α.Ε.Ι. που φέρει την Κωδική Ονομασία «Άτλας».
           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Λαμία  12 -07 -2013 
     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ      
        ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ          

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο «Άτλας» είναι μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας, δημιουργώντας μία ενιαία βάση θέσεων πρακτικής άσκησης (Π.Α.), οι οποίες είναι διαθέσιμες προς επιλογή στα Ιδρύματα. Παράλληλα προσφέρει σφαιρική ενημέρωση σε θέματα που άπτονται της αγοράς εργασίας και των πρώτων βημάτων των φοιτητών σε αυτή.

Στους στόχους του προγράμματος συγκαταλέγονται:

Ø      Αύξηση του αριθμού διαθέσιμων θέσεων πρακτικής άσκησης στους φοιτητές ΑΕΙ
Ø      Απλοποίηση της επικοινωνίας των φορέων υποδοχής Π.Α. με τα επιμέρους Ιδρύματα.
Ø      Άμεση ενημέρωση των Ιδρυμάτων για τις διαθέσιμες θέσεις και δυνατότητα άμεσης δέσμευσής τους.
Ø      Δημιουργία κεντρικής βάσης διαθέσιμων θέσεων Π.Α.
Ø      Άμεσος έλεγχος της ποιότητας κατάρτισης και των γνώσεων που αποκομίζουν οι φοιτητές μέσω υποβολής αξιολόγησης από τους ίδιους και από τα αντίστοιχα όργανα των Ιδρυμάτων.
Ø      Περιορισμός της γραφειοκρατίας που συνοδεύει την εκτέλεση πρακτικής άσκησης.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανταποκρίθηκε άμεσα και προέβη στις ενέργειες εγγραφής της στους Φορείς Υποδοχής, κρίνοντας ότι οι υπηρεσίες της διαθέτουν την εμπειρία, το κατάλληλο επιστημονικό δυναμικό καθοδήγησης, τις υποδομές αλλά κυρίως διότι πρόκειται για ένα δημόσιο φορέα, βασικό πυλώνα της Αυτοδιοίκησης και της εκπόνησης κι εφαρμογής κάθε είδους αναπτυξιακών προγραμμάτων.
Ήδη η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει υποδεχτεί τους πρώτους φοιτητές αποσκοπώντας στην παροχή υψηλού επιπέδου εργασιακής εμπειρίας, δίδοντάς τους τη δυνατότητα να γνωρίσουν και να αξιολογήσουν τα προγράμματα, τις εφαρμογές, τις υπηρεσίες, τις δυνατότητες αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Περιφέρεια.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλούν πληροφορίες στην Δ/νση Διοίκησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.