Τετάρτη 3 Απριλίου 2013

Χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών. Από την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Λογιστών για τη χρήση 2010 της ΔΕΥΑΚ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ                             Καρπενήσι 03 Απριλίου 2013
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ      
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ                           
                       
                                         

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Τμήμα ύδρευσης Αποχέτευσης

Θέμα :
Από την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Λογιστών για τη χρήση 2010 της ΔΕΥΑΚ για την οποία ενημερωθήκαμε κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Δ.Σ., προκύπτει ότι από την υπηρεσία του Δήμου (πρώην ΔΕΥΑΚ) δεν δόθηκαν τα στοιχεία και οι πληροφορίες που ζήτησαν οι ελεγκτές και γενικά δεν διευκολύνθηκε ο έλεγχος σε ότι αφορά την εφαρμογή (πρόγραμμα) της Εμπορικής Διαχείρισης με αποτέλεσμα αντικειμενικά να μην υπάρχει η δυνατότητα πιστοποίησης και αιτιολόγησης της απόκλισης του Χρεωστικού Υπολοίπου των λογαριασμών πελατών ύδρευσης αποχέτευσης, μεταξύ των εφαρμογών Γενικής Λογιστικής και Εμπορικής Διαχείρισης που τηρούνταν από την Δημοτική Επιχείρηση.
Το γεγονός αυτό πιστοποιείται στην ίδια την έκθεση και επί πλέον από τους ίδιους τους Ορκωτούς Ελεγκτές σε δύο σημεία της έκθεσης προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο  η συνεργασία του τμήματος ύδρευσης με την Οικονομική υπηρεσία του Δήμου προκειμένου να διερευνήσουν τα αίτια ύπαρξης διαφοράς στο λογαριασμό απαιτήσεων ύψους 143.359,25 μεταξύ των εφαρμογών Εμπορικής διαχείρισης και Γενικής Λογιστικής  και στη συνέχεια να προβούν άμεσα στην τακτοποίησή της.

Μετά την συνεδρίαση του Δ.Σ. ζητήσαμε με επιμονή και λάβαμε πρόσφατη εκτύπωση των μειώσεων των λογαριασμών ύδρευσης αποχέτευσης για τις χρήσεις 2002 μέχρι και 2010 της εφαρμογής Εμπορική Διαχείριση στα πλαίσια των καθηκόντων μας. Την ίδια ακριβώς εκτύπωση ζητήσαμε και λάβαμε από τους λογιστές και από το πρόγραμμα της Γενικής Λογιστικής. Προς έκπληξή μας, διαπιστώσαμε σε λιγότερο χρονικό διάστημα μιας ώρας, ότι το ποσό των μειώσεων των λογαριασμών ύδρευσης αποχέτευσης στο πρόγραμμα της Εμπορικής Διαχείρισης ανέρχεται για τις χρήσεις 2002  έως 2010 σε 178.947,60 ευρώ ενώ το αντίστοιχο ποσό μειώσεων για τις ίδιες χρήσεις στο πρόγραμμα της Γενικής Λογιστικής ανέρχεται σε 131.695,96 ευρώ. Δηλαδή προκύπτει αδικαιολόγητα διαφορά μεταξύ των δύο εφαρμογών ποσού 47.251,64 ευρώ ενώ θα έπρεπε το σύνολο των μειώσεων των δύο προγραμμάτων να συμπίπτουν. Για το θέμα αυτό των μειώσεων οι Ορκωτοί Λογιστές αναφέρουν (γενικές πληροφορίες χωρίς ποσά): «Για τις μειώσεις που τέθηκαν υπόψη μας διαπιστώθηκαν διαφορές μεταξύ του τμήματος ύδρευσης και της γενικής λογιστικής». 

Α.  Ζητάμε από την υπηρεσία του Δήμου να μας απαντήσει στα παρακάτω ερωτήματα τα οποία εύλογα προκύπτουν από τις παρατηρήσεις των ορκωτών λογιστών στην συγκεκριμένη έκθεση :

1.       Γιατί τα αντίστοιχα στοιχεία που χορηγήθηκαν σε μας, με βάση τα οποία η διαφορά των 143.359,25 ευρώ περιορίζεται κατά 47.251, 64 ευρώ, δεν χορηγήθηκαν στους Ορκωτούς Ελεγκτές κατά τον Τακτικό έλεγχο και μάλιστα όταν τα στοιχεία αυτά επηρεάζουν τα αποτελέσματα χρήσης αφού αφορούν μειώσεις που θα πρέπει να εγγραφούν στο πρόγραμμα της Γενικής Λογιστικής με μείωση του λογαριασμού ΠΕΛΑΤΕΣ (πίστωση του 30) και αντίστοιχη μείωση του λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ (χρέωση του 73) ;

2.     Γιατί δεν δόθηκε ενώ ζητήθηκε από τους ελεγκτές το ισοζύγιο  ΠΕΛΑΤΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ με δεσμευτική ημερομηνία 31.12.2010 από το πρόγραμμα της Εμπορικής Διαχείρισης (Βασικό χρονικό στοιχείο εκτυπώσεων η 31.12.2010) ;

3.     Παρατηρήθηκε ασυμβατότητα του προγράμματος της Εμπορικής Διαχείρισης σε σχέση με την συγκέντρωση ποσών από τους αναλυτικούς λογαριασμούς ανά πελάτη, στον λογαριασμό πρώτου βαθμού πελάτες;

4.     Μήπως δεν υπάρχει η δυνατότητα (βασική προϋπόθεση σε όλα τα εμπορικά προγράμματα) εκτύπωσης του προγράμματος της Εμπορικής Διαχείρισης υπολοίπων λογαριασμών πελατών με προγενέστερη ημερομηνία και γι αυτό το λόγο δεν δόθηκε στους ορκωτούς ελεγκτές το αντίστοιχο υπόλοιπο με 31.12.2010, στοιχείο απολύτως απαραίτητο για την συμφωνία των δύο εφαρμογών;

5.     Αν ισχύουν τα παραπάνω (3 & 4 ) υπήρξε έγγραφη επικοινωνία της ΔΕΥΑΚ με τον προμηθευτή και την υποστήριξη (ετησίως) του προγράμματος;

6.     Το συγκεκριμένο πρόγραμμα Εμπορικής Διαχείρισης έχει την απαραίτητη πιστοποίηση (βασική προϋπόθεση σε όλα τα εμπορικά προγράμματα) από τις αρμόδιες αρχές; 

Β. Επίσης ζητάμε από την υπηρεσία:

1.  Την ακριβή ημερομηνία έναρξης λειτουργίας (περίπου 2001) της εφαρμογής Εμπορικής Διαχείρισης στην ΔΕΥΑΚ και ΚΥΡΙΩΣ αν στην χρέωση του λογαριασμού πελάτες ύδρευσης αποχέτευσης της Εμπορικής Διαχείρισης την ίδια ημέρα (ή μεταγενέστερα αλλά πριν από τον σχετικό τακτικό έλεγχο) εγγράφηκε το χρεωστικό υπόλοιπο που εμφάνιζε ο ίδιος λογαριασμός (πελάτες ύδρευσης αποχέτευσης) της Γενικής Λογιστικής στο τέλος της προηγούμενης ημέρας από την έναρξη της εφαρμογής της Εμπορικής Διαχείρισης, το οποίο πιθανολογούμε ότι ανέρχεται σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ (από 1995-2000 ή και μέρος του 2001).

2.  Να συμφωνήσει στην εφαρμογή της Εμπορικής Διαχείρισης μετά από ενδελεχή έλεγχο, το ποσό των μειώσεων των λογαριασμών ύδρευσης αποχέτευσης κατά τις χρήσεις 2002 έως 2010 το οποίο όπως παραπάνω αναφέρεται και προκύπτει από επίσημη εκτύπωση της υπηρεσίας ανέρχεται συγκεντρωτικά σε 178.947,60 ευρώ με το συνολικό άθροισμα των μειώσεων ανά πελάτη για το ίδιο χρονικό διάστημα μέσα από αναλυτικές καταστάσεις.


Παρακαλώ να μας ενημερώσετε σχετικά, να μας χορηγηθούν άμεσα τα στοιχεία που υφίστανται και αναφέρονται παραπάνω για να είμαστε σε θέση να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της υπόθεσης και στη συνέχεια να προτείνουμε συγκεκριμένη μεθοδολογία ελέγχου διερεύνησης  της  όποιας διαφοράς προκύψει με σκοπό την συμφωνία των δύο εφαρμογών εμπορικής και λογιστικής ή τον προσδιορισμό της ασυμφωνίας τους με πλήρη αντικειμενική και ασφαλή αιτιολόγηση.                                                                                      Ο Επικεφαλής
Βαγγέλης Καρφής