Σάββατο 23 Μαρτίου 2013

ΚΡΙΣΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ-ΠΕΛΑΤΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΚανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει το γεγονός ότι κάποιοι Δήμοι λειτουργούν κοινωνικές δομές με σκοπό την ψηφοθηρική εκμετάλλευση των κοινωνικά και οικονομικά εξαντλημένων δημοτών και όχι την πραγματική αντιμετώπιση του προβλήματος. Και δεν αναφέρομαι στις θεσμοθετημένες κοινωνικές δομές (βοήθεια στο σπίτι, παιδικοί σταθμοί, κδαπ κ.λπ.) που έχει προσδιοριστεί επακριβώς το νομικό πλαίσιο λειτουργίας τους αλλά σε δομές που δημιουργήθηκαν τελευταία εξαιτίας της κρίσης όπως το κοινωνικό παντοπωλείο, τα συσσίτια σε απόρους και άστεγους, το κοινωνικό φροντιστήριο κ.λπ., για τις οποίες η φτωχή μας νομοθεσία προβλέπει μόνο την ίδρυσή τους και την εποπτεία από επιτροπή διαχείρισης. Βέβαια οι περισσότεροι δήμοι έθεσαν οι ίδιοι κανόνες λειτουργίας, ενώ κάποιοι άλλοι επέλεξαν μια ομιχλώδη διαχείριση, εκμεταλλευόμενοι το έλλειμμα της νομοθεσίας αλλά κυρίως εκμεταλλευόμενοι την ελπίδα των ανήμπορων πολιτών.

Στο Δήμο Καρπενησίου υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην διαχείριση αυτών των δράσεων αφού παρά τις προτάσεις μας δεν υφίσταται κανονισμός διαχείρισης  ο οποίος θα προβλέπει τον τρόπο λειτουργίας τους. Έτσι “σιωπηρά” και με αυτόματο πιλότο γίνεται η διαχείριση του κοινωνικού παντοπωλείου, των γευμάτων αγάπης, του κοινωνικού φροντιστηρίου, χωρίς την συμμετοχή κοινωνικών λειτουργών της πρόνοιας για την διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων αλλά και την εξέταση κάποιων ιδιαίτερων περιπτώσεων δημοτών που χρήζουν βοήθειας για κοινωνικούς ή λόγους υγείας, ενώ με βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα. Η μόνη δράση που απομονώθηκε και ανατέθηκε στην υπηρεσία της πρόνοιας είναι η διανομή σε άπορους δημότες πετρελαίου θέρμανσης και καυσόξυλων, δράση που λογικά θα έπρεπε να είναι ενταγμένη στο κοινωνικό παντοπωλείο. Όταν όμως ως αντιπολίτευση ζητήσαμε πέρυσι κατάλογο ωφελούμενων (μόνο) από την διανομή καυσόξυλων και πετρελαίου θέρμανσης και μάλιστα στα πλαίσια της άσκησης του δικαιώματός μας για  έλεγχο με απόλυτη εχεμύθεια, ευθύνη και σύμφωνα με όσα ορίζει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (αυτές οι φράσεις αναφέρονται στο σχετικό μας αίτημα), η δημοτική αρχή μας το αρνήθηκε παρόλο που η επίσημη θέση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι η ακόλουθη:
« 3.2.3. Χορήγηση στοιχείων από τα αρχεία των Δήμων σε δημοτικούς συμβούλους.
Η Αρχή δέχεται μεγάλο αριθμό ερωτημάτων από δήμους σχετικά με τη δυνατότητα χορήγησης στοιχείων από αρχεία που αυτοί τηρούν σε δημοτικούς συμβούλους. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό συνολικά και να επιλυθεί, η Αρχή με αφορμή ερώτημα του Δήμου Σκοπέλου για το εάν συνάδει με τον νόμο 2472/1997 η χορήγηση σε δημοτικό σύμβουλο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται σε αρχείο οφειλετών του δήμου, έκρινε ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι, ως μέλη της διοίκησης και εκφραστές της βούλησης του νομικού προσώπου της τοπικής αυτοδιοίκησης επέχουν θέση υπεύθυνου επεξεργασίας και δεν είναι τρίτοι κατά την έννοια του νόμου, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ενεργούν στο πλαίσιο των καθηκόντων τους και όχι για ιδιωτικό σκοπό. Υπό αυτό το πρίσμα, η χορήγηση στοιχείων σε δημοτικούς συμβούλους δεν αποτελεί διαβίβαση σε τρίτους, αλλά χρήση των προσωπικών δεδομένων από τον ίδιο υπεύθυνο επεξεργασίας, ο οποίος βέβαια οφείλει πάντα να τηρεί τη γενική αρχή του σκοπού καθώς και να μεριμνά και να εξασφαλίζει το απόρρητο και την ασφάλεια της επεξεργασίας που εκτελεί (Απόφαση 90/2009)».
Τον Σεπτέμβριο του 2011 συστήθηκε το κοινωνικό παντοπωλείο και στις αρχές του 2012 ζητήσαμε ως παράταξη ορθή διαχείριση με μηχανογράφηση και σύσταση επιτροπής εποπτείας πράγμα που δεν έγινε δεκτό. Τον Απρίλη του 2012 ψηφίστηκε ο ν. 4071 ο οποίος επέβαλε την επιτροπή διαχείρισης και έτσι στα τέλη Μαΐου του 2012 συγκροτήθηκε διαπαραταξιακή επιτροπή η οποία υποχρεούται ανά εξάμηνο να παρουσιάσει για ψήφιση στην οικονομική επιτροπή έκθεση πεπραγμένων και διαχειριστικό απολογισμό του κοινωνικού παντοπωλείου. Μέχρι σήμερα η συγκεκριμένη επιτροπή είναι ανενεργή και εικονική με απόλυτη ευθύνη της Δημοτικής Αρχής.
Επανερχόμαστε στις 27.03.2013 στο Δ.Σ. με εισήγησή μας για θέσπιση κανόνων στην λειτουργία και διαχείριση των δομών αλληλεγγύης και προτείνουμε την κατάρτιση από την οικονομική επιτροπή και ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου, ο οποίος θα αποτελέσει τα βασικό εργαλείο λειτουργίας της δομής και θα πρέπει να προβλέπει τουλάχιστον :
Α. Γραμματειακή υποστήριξη όπου θα συγκεντρώνονται οι αιτήσεις των δημοτών με απόλυτη εχεμύθεια και ευθύνη περί προσωπικών δεδομένων  από υπάλληλο του Δήμου. Τα δεδομένα αυτά των αιτήσεων θα διαχειρίζονται κοινωνικοί λειτουργοί της Πρόνοιας με βάση τις διατάξεις περί προσωπικών δεδομένων και  θα καταρτίζουν την κατάσταση των τελικών δικαιούχων η οποία κατάσταση θα επανεξετάζεται από αυτούς ανά εξάμηνο (περιπτώσεις μεταβολών ή νέων δικαιούχων). θα προβλέπονται επίσης εκτός από τα κριτήρια για την συμμετοχή των δημοτών στο πρόγραμμα και άλλα κριτήρια σε εξαιρετικές περιπτώσεις δημοτών που μπορεί μεν να μην πληρούν τα βασικά κριτήρια, χρήζουν όμως ιδιαίτερης αντιμετώπισης (θέματα υγείας κ.λπ.) και θα πρέπει να εντάσσονται σε αυτά προγράμματα του Δήμου μετά από αιτιολογημένη απολύτως απόρρητη έκθεση που θα συντάσσουν οι κοινωνικοί λειτουργοί της Πρόνοιας.

Β. Επιτροπή διαχείρισης διαπαραταξιακή  (συγκροτήθηκε ήδη αλλά είναι ανενεργή) η οποία θα παρουσιάζει ανά εξάμηνο στην οικονομική επιτροπή προς έγκριση και ανάρτηση, έκθεση πεπραγμένων και διαχειριστικό απολογισμό του Κοινωνικού παντοπωλείου.  
Γ. Τον σημαντικότατο ρόλο των εθελοντών δημοτών οι οποίοι θα υποβοηθούν το πρόγραμμα με την μεταφορά και  τοποθέτηση των προϊόντων στα ράφια, την προετοιμασία μερίδων, εμπορευμάτων σε συσκευασίες, την καθαριότητα του χώρου κ.λπ..
Δ. Την μηχανοργάνωση και μηχανογράφηση του Κοινωνικού Παντοπωλείου με ειδικό πρόγραμμα και βιβλία εισερχομένων και εξερχομένων προϊόντων που προμηθεύεται ο δήμος, εισερχομένων και εξερχομένων προϊόντων εθελοντικής προσφοράς – δωρεών, αναλυτικό καθολικό παραλαβής προϊόντων ανά δικαιούχο, συγκεντρωτικές μηνιαίες καταστάσεις δικαιούχων που εξυπηρετήθηκαν και ειδών που παρέλαβαν, υπογεγραμμένη από το υπάλληλο της γραμματειακής υποστήριξης και από τον υπεύθυνο Αντιδήμαρχο για το Κοινωνικό Παντοπωλείο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η δίκαιη, ορθολογική και διαφανής διαχείριση.

Η πρότασή μας εντάχθηκε στα θέματα ημερήσιας διάταξης ως τελευταίο (31ο ) θέμα της συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 27.03.2013 με ευθύνη του προέδρου, δηλαδή θα συζητηθεί όταν και τα μηχανήματα ακόμα κουράζονται και «σβήνουν». Δυστυχώς υπάρχει και αυτή η αντίληψη περί χρηστής και ορθολογικής διαχείρισης των δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης του Δήμου μας.
Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης
Βαγγέλης Καρφής.